Евроклуб

 

    Picture1 Евроклубът при 105 СОУ „ Атанас Далчев” съществува като извънкласна форма на дейност от началото на 2002. С решение на Педагогическия съвет и с подкрепата на училищното ръководство и Училищното настоятелство този клуб намира своето място в училищния живот и се утвърждава с всяка изминала година. Основно дейностите ни са  насочени към въвеждане на европейски измерения в средното образование и между културния диалог като форма на утвърждаване на национално самосъзнание и общоевропейски ценности.

      В клуба са включени ученици от 8 до 12 клас на възраст от 15 до 19 години. Клубът има Правилник и Устав на своята дейност , както и собствено лого. В началото на всяка учебна година основните ни документи се приемат от членовете на Евроклуба на първите учредителни сбирки с явно гласуване. Всички участници в клуба открито гласуват и избират и свой Председател, който може да бъде преизбиран и за повече от една година. Срещите на участниците стават в извън учебно време веднъж в седмицата за два учебни часа. Когато има представяне на клуба или участие обаче, това време никога не стига и на практика учениците остават и за по-дълго.

       Всяка година Евроклубът приема план на дейностите по месеци за цялата учебна година . Това е първото направление на работата ни.  Основно задължение на членовете на клуба, освен записаните в плана дейности е участието им в набелязаните от НАБЕК/ Национална асоциация на българските европейски клубове, чиито съучредители имаме честта да бъдем/ изяви, обучителни семинари и тематични срещи. Особено в последните 2 години, тези срещи с различни представители на  европейските  и на българските институции, са изключително интересни и полезни за учениците, които им дават висока оценка.

       Второто направление на дейностите ни е участието в различни проекти по европейски програми. Такива са Euroscola Day, Spring Day, Mondialogo, E-twining и др. Евроклубът към училището успешно се изявява и в редица международни проекти включени в програмата Учене през целия живот и нейната подпрограма Коменски. В резултат на тези участия учениците от клуба утвърждават своите езикови и компютърни умения, придобиват по-голямо самочувствие и намират нови приятели. Научават повече за културите и живота на своите връстници от различни краища на света и имат възможност да споделят своите младежки вълнения и проблеми. Освен всичко това, в резултат на участието си в дейностите на Евроклуба учениците стават все по-мотивирани и по-ангажирани към живота на училището. Още от самото си създаване  Евроклубът започва успешната си работа по един двустранен проект с италианско училище от Палермо- Сицилия. През 2003-2004 ученици от двете училища си разменят едноседмични визити с богата културна и образователна програма. Като продукт на проекта са изработени Пътеводител на София /на български и италиански езици/ и на Палермо/ на италиански и български езици/ .2005-2006 участниците в Евроклуба работиха заедно с още 6 европейски училища по проекта „Европа +”, където направиха уеб-сайта на проекта и 4 плаката, които влязоха като краен продукт на проекта. 2006-2007 работата ни беше съсредоточена по проекта на ЮНЕСКО –  Мондиалого, отначало с едно африканско училище, след това с нашите приятели от Мексико.

      Като „емоционално, вълнуващо, полезно и забележително”  учениците оцениха и участието си в програмата Евроскола. На 7 март 2008г. 25 ученици от Евроклуба имаха  възможност да посетят Европейския парламент в Страсбург и да участват в пленарно заседание на ученически Европарламент с участието на реални евро депутати.                   Там представители от 23 европейски страни се бяха събрали да изкажат мнението си и да дадат предложения за решаване на най-актуалните проблеми на нашата действителност. Учениците видяха къде и как работят евродепутатите, работиха като тях и се запознаха от близо с особеностите на работата им.  За тази цел всички се готвиха усърдно 3 месеца, като подробно изучиха Европейските институции, структурата на Европарламента и неговата работа, учредителните договори на ЕС и по-важните  му документи. Тъй като работната сесия беше предвидена да се води на английски, италиански и испански езици, това беше една добра възможност още веднъж да се обърне внимание на езиковите и компютърни умения , както и на възможността за общуване и публична изява. От Страсбург всички участници се завърнаха по- уверени, по-знаещи и можещи да показват добрите си страни и да общуват с връстниците си. Участието на ученици в подобен род програми е една добра практика да се утвърди толерантността и чувствителността у младите, както и  да се даде възможност директно да разговарят, разискват и обсъждат най-важните въпроси от своето общо бъдеще в Европа и света.

      През  м. Март 2009 членовете на Евроклуба и други изявили се  ученици, имаха още една възможност- този път да посетят града, в който се намират най-голям брой европейски институции – Брюксел. Там те се запознаха по-отблизо с европейския парламент, с неговия дневен ред и начина на провеждане на заседанията му, както и с някои  български евродепутати. В годината на изборите за Европейски депутати това  посещение беше и шанс младите хора да се убедят нагледно колко е важно да се упражнява правото на глас и възможността да се контролира това право. От друга страна, на практика всички се убедиха, че преминаването на граници и използването на обща валута е едно голямо улеснение за придвижването в ЕС. Срещите с млади сътрудници, работещи в Европейските институции, беше нагледен пример колко е важно изучаването на повече европейски езици и технологичните умения.

      Тези посещения , както и работата по проектите в различни европейски програми може за някои да се сторят не толкова много, но за нас са една голяма крачка към отварянето на  училището ни за европейската образователна общност.

      През учебната 2010 – 2011 годена учениците бяха пряко ангажирани и в завършването на двата си проекта –  по Програма Младежта в действие „За по устойчив дом”, който беше финализиран през месец май и втория, училищния проект, по Програмата Коменски на Учене през целия живот „ Бъдещите европейски учители в светлината на Лисабонската стратегия и Стратегията 2020”. Двата проекта включваха дейности развиващи работа в екип, координирането, комуникацията, уменията да използват езиковите си и адаптивни възможности, както и усъвършенстването на компютърните и чуждоезикови компетенции.

      Дискусиите по втория проект спомогнаха за изясняването на профила на идеалния учител. В тази дейност бяха включени ученици от България, Гърция, Турция и Румъния. Резултатите показаха, че колкото и да са близки по своя манталитет и култура балканските държави, представите на учениците за образа на идеалния учител е много различен.

      Беше спазено и традиционното, вече 3 година, участие в Международния проект за „Зелена и чиста планета”. В  международния ден на дървото – 20 Май учениците спазиха своята ангажираност и засадиха поредното дърво.

      С приемането на страната ни за член на ЕС в Евроклуба редовно са отбелязвани и някои по-важни събития и празници като Деня на християнското семейство , Деня на приемането на Конвенцията за правата на детето и Деня на Европа – 9 май. Тази година, с участието на ученици от Евроклуба Деня на Европа и победата над хитлеристка Германия стана повод за радиопредаване и дискусия на тема „ Какво за нас е 9 май ?”

   В рамките на своя план учениците от Евроклуба участват и в редица срещи организирани от Представителството на ЕК за България, където се запознават с новостите обсъждани в Европейския парламент, споделени от някои български евродепутати. С депутат Илияна Йотова сме се срещали и обсъждали европейското гражданство, С Кр.Вигенин- Устойчивото развитие в Европа и енергийната политика на страна, а през м. Ноември 2011 срещата с Евродепутата  д-р Андрей Ковачев се проведе в Академията на МВР и беше на тема „ Сигурността в Европа – проблеми и предизвикателства”. Имали сме срещи и с Министъра на културата, Зам.министър на образованието, науката и младежта, както и с някои депутати от 43 НС. Много интересна и ползотворна беше и срещата на ученици от Евроклуба с Омбудсмана на България г-н К.Пенчев в края на 2011 г.

      За своето активно участие Евроклубът и 105 СОУ „ Ат. Далчев” през 2011 г. бяха наградени с Грамота от НАБЕК и Представителството на ЕК . Членовете на Евроклуба са отличавани с редица грамоти за различни свои дейности и изяви.