Училищен парламент

СПИСЪК С ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

Председател: Ивана Стоянова Илиева, 11.в клас
Заместник-председател: Тихомир Спасов Спасов, 9.а клас

ИМЕ НА УЧНИКАКЛАСЧЛЕН НА КОМИСИЯ
 1Диана Стоянова Илиева3.еТелекомуникации
 2Йоан Асенов Рачев3.еТелекомуникации
 3Гергана Григорова Григорова7.гОбразование и забава
 4Божана Димитрова Попова8.аФотограф
 5Диана Чавдарова Първанова8.аВръзки с обществеността
 6Елена Костадинова Паскалева8.аТелекомуникации
 7Виктория Алексеевня Мосолова8.аФотограф
 8Гергана Владимирова Владимирова8.аФотограф
 9Мария Иля Венциславова8.аТелекомуникации
 10Ема Емилова Томова8.аФотограф
 11Еми Емилова Петрова8.аФотограф
 12Симона Станимирова Миховска8.бТелекомуникации
13 Ивана Иванова Асенова8.бТелекомуникации
14 Жулиян Николаев Живков8.вТелекомуникации и Връзки с обществеността
 15Алек Александров Димитров8.вВръзки с обществеността
 16Симона Венциславова Димитрова9.аОбразование и забава
17 Венета Светлозарова Роглева9.аТелекомуникации и Връзки с обществеността
18 Тихомир Спасов Спасов9.аЗаместник-председател Телекомуникации
 19Деница Андреева Димитрова9.бОбразование и забава
 20Катерина Николаева Кралева9.бПротоколчик, Планиране и следене на плана за дейностите ”
21 Анелия Симеонова Христова11.аКасиер
 22Изабела Николаева Маноилова11.аОбразование и забава
 23Ивана Стоянова Илиева11.вПредседател, Телекомуникации
 24Моник Валери Иванова11.вПротоколчик, Планиране и следене на плана за дейностите
 25Веселин Веселинов Станоев11.вВръзки с обществеността

Стани част от нас

parliamentlogosait

Ученическият парламент на 105. СУ „Атанас Далчев”е структура на ученическото самоуправление. Създаден е през учебната 2005/2006 година.

Ученическият парламент е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техни проблеми.

В състава на Ученическия парламент  участват ученици на възраст между 15 до 19 г., избирани на квотен и доброволен принцип и разпределени в различни направления според интересите и възможностите си.

Ученическият парламент има за цел да:

  • Представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет, ръководството на  училището,  Регионално управление на образованието, Софи – град и МОН.
  • Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици.
  • Утвърди правото на ученика да получава повече прозрачност относно управлението на 105. СУ и да го информира за тази прозрачност.
  • Докаже значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищното ръководство да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищната дейност.
  • Работи за повишаване на културното равнище на учениците.
  • Съдейства за реализация на гражданското образование.

Училищният парламент се подчинява на своя Етичен кодекс и правила на 105. СУ „Атанас Далчев”.

Ученическият парламент е място, където ежедневно ние, младите хора даваме предложения, обменяме мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище.

Той е място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство. Чрез нас се дава гласност по актуални въпроси и на училищни инициативи. Обучаваме се в лидерски умения, как да бъдем истински граждани.

Ученическият парламент има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание.

През годините на своето съществуване парламентът осъществи редица дейности, чрез които доказа, че е ефективна форма за участието на младите хора в живота на училището и общината. Участието на ученици от всички класове дава възможност да се обсъждат публично актуални проблеми с оглед търсене на най-доброто решение.