МАТУРИ/ДЗИ

 1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 1 юни 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 3 юни 2020 г., начало 08,00 ч.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.
Дейност Сесия май – юни Сесия август- септември
Срок Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 03.02.2020 г. до 03.06.2020 г.
Определяне    състава    на    училищната    зрелостна комисия до 07.02.2020 г. до 08.06.2020 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 14.02.2020 г. до 19.06.2020 г.
Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ за сградите, залите и броя на местата в залите до 17.02.2020 г. до 19.06.2020 г.
Изпращане в МОН на обобщени предложения от РУО за оценителите от всяка област, за технически лица от населеното място, на територията на което се осъществява оценяването на ДЗИ, както и техните декларации до 06.03.2020 г. до 29.06.2020 г.
Изпращане в МОН на обобщените предложения от висшите училища за оценители, както и на техните декларации до 06.03.2020 г. до 29.06.2020 г.
Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 10.04.2020 г. до 12.08.2020 г.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г. 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 20.03.2020 г. до 16.07.2020 г.
Определяне на състава на националните комисии до 06.04.2020 г. до 10.08.2020 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 10.04.2020 г. до 12.08.2020 г.
Определяне на състава на комисиите за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището до 10.04.2020 г. до 14.08.2020 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект – лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и свитък за свободните отговори, както и пликове за отделните модули и за индивидуалната изпитна работа.
 • На работното си място попълва върху идентификационната бланка с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка като НЕ я отделя от листа с указания.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • Получава от квестор изпитния материал последователно за всеки отделен модул.
 • Работи според определеното изпитно време по модулите за всеки от предметите, разпределено по следния начин:
 • След приключване на определеното време за работа по всеки модул (ако модулът не е последен) за съответния учебен предмет откъсва и поставя в плик листа за отговори или свитъка за свободните отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Внимателно следи инструкциите за компонента „Слушане с разбиране“ по чужд език и ги изпълнява стриктно.
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • Може да работи върху изпитния материал, но отбелязва верните отговори САМО в листа за отговори и в свитъка за отговори.
 • Записва четливо отговорите си на български език като използва българската азбука (кирилица) по всички предмети с изключение на чуждите езици, на специфичната терминология и на означенията по някои предмети.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не нарушава анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за отговори) и др. При установяване, че анонимността на изпитната работа е нарушена, тя се анулира и не се оценява.
 • В случаите, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути може да излезе от изпитната зала след приключването на работата върху съответния модул и запечатването му в плик.
 • В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути може да излиза от изпитната зала след изтичане на първите 90 минути.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от 60 минути от началото на първия модул, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал запечатана изпитната си работа. В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
 • Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището в случай че се установи, че:
 • преписва от хартиен носител;
 • притежава и ползва включени електронни устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг зрелостник;
 • използва средства за комуникация/електронни устройства;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им преди приключване на съответния изпит.

Изпитната работа на отстранен зрелостник се анулира и не се оценява.

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място, се подписва върху идентификационната бланка, изчаква квесторът да положи подписа си върху нея, отделя я по линията на перфорацията от листа с указания за работа, поставя я в малкия плик, залепва го, поставя го в големия плик при другите запечатани пликове от всеки приключил модул (един плик, ако изпитът е с два модула, съответно два плика, ако изпитът е с три модула) и със свитъка за свободни отговори от последния модул, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния материал и с листовете за чернова на квестора.
 • В случай, че не е работил върху даден модул, поставя в големия плик неизползваните части от изпитния комплект (листа/листовете за отговори и/или свитъкът за свободните отговори);
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.