Информация за родителите

00214b19472775.562e375489a9bПредлаганото онлайн обучение няма официален аналог към настоящата учебна година. В последните три учебни години 105.СУ, следвайки стратегията си, инвестира по план в технологично оборудване, обучения на педагогическите специалисти в използването на дигитални средства за обучение, изработването на онлайн платформа за обучение за нуждите на училището, нова безжична интернет мрежа, използване на Office 365 в учебния процес.

Настоящата онлайн платформа има за цел да предложи реална алтернативна форма на обучение чрез най-съвременни методи, която предстои да бъде предлагана в българското образование, но към днешна дата не е сред широко разпространените възможности.

ВЕДАМО е уеб-базирана платформа за дистанционно обучение. Предлага виртуална класна стая и система за управление на обучението, която представлява  цялостно решение за създаване, управление, администриране и разплащане на образователни проекти.
Преподавателите имат нужда от еволюция, не от революция – платформата е приложима към различни образователни среди – традиционна, онлайн с предварително подготвени материали (асинхронна), виртуална класна стая (синхронна), както и комбинацията между тях. Тя е разработена в тясно сътрудничество между специалисти от сферата на образованието и бизнеса. ВЕДАМО има изключително интуитивен потребителски интерфейс и осигурява пълен контрол и наблюдение върху дейностите на преподавателите и обучаемите.

Дългосрочната цел в развитието на училището е именно превръщането му в разпознаваемо и предпочитано училище за ученици в самостоятелна форма с изявени дарби и ученици в задължителна училищна възраст  по желание на техните родители, съгласно чл.112, ал.1, т.2 и ал.6 от ЗПУО. Предложената иновация ще създаде условия за обща подкрепа на личностното развитие на ученика, ефективна комуникация, превенция на обучителните трудности, ще създаде подходяща физическа и образователна среда за развиване на способностите и уменията на учениците, ще даде необходимата среда и възможност на деца с изявени дарби по предмети от общообразователната подготовка да развиват и надграждат своите знания и умения, съгласно чл.178, ал.1 от ЗПУО.

Slide3Собствената ни онлайн платформа ще създаде и необходимите условия за допълнително обучение на ученици, обучавани в училища на чужди държави в Република България или, в дневна форма на обучение, да бъдат обучавани в самостоятелна форма и да придобият степен на завършено образование съгласно Държавните образователни стандарти.

Във връзка с решение на Педагогическия съвет за прилагане на онлайн платформа за обучение е проведено обучение на 40 педагогически специалисти на 105.СУ. След проведеното обучение е проведена анкета с участвалите за достъпността и функционалността на платформата и сферите на приложението й в образователния процес. Анкетата и резултатите от нея са достъпни на сайта на училището в меню „Актуално“.

Екипът за осъществяване на иновацията се ръководи от директора и включва зам.-директор, старши учителите по информационни технологии, счетоводител и технически секретар. Изработени са Вътрешни правила за иновации и план-стратегия за развитие. Ще се създаде на методическо обединение на иновативните учители, в което ще бъдат включени педагогическите специалисти, работещи с платформата, както и колегите, представили и работещи с други иновативни методи на преподаване, не само в сферата на дигиталните възможности. Това методическо обединение ще допълва и развива план-стратегията за иновации, ще организира форуми и ще представя опита си в иновациите пред Педагогическия съвет и колеги от други училища, ще дава отчет за постигане целите на стратегията, ще работи съвместно с екипът за иновации, Обществения съвет, Училищното настоятелство и Ученическия парламент.

Участващите учители в изпитателния период са избрани съгласно тяхното лично съгласие и дигиталните им компетентности, както и предметите, по които преподават. Те ще преминат допълнително обучение за работа с платформата с кредити. Поетапно в иновацията ще бъдат включвани педагогически специалисти до пълното покриване на предметите от общообразователната подготовка в различните етапи на средното по горепосочените критерии, които вече са преминали въвеждащо обучение и са заявили желанието си за участие.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*