Изпълнение на бюджета

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ЗА ІI ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА


§§
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2019
01 Заплати 1939756,00 894488,68
01 – 01 По трудови правоотношения 1939756,00 894488,68
01-01-01 Заплати ФРЗ 1649593,00 785270,15
01-01-02 Лекторски 74347,00 43651,52
01-01-03 Втори час на класния ръководител 14040,00 9453,00
01-01-04 Извънреден труд 5500,00 6258,48
01-01-05 ДТВ 88890,00 28358,30
01-01-06 Диференцирано заплащане 69686,00 0,00
01–01-08 Доплащане за ПКС 17700,00 9962,03
01-01-11 Доплащане за СОП 10000,00 8262,74
01-01-12 Доплащане за чужд език 700,00 479,50
02 Други възнаграждения 61011,00 52763,89
02 – 02 По извънтрудови правоотношения 3910,00 3909,40
02-05 Изплатени суми от СБКО 51874,00 51874,00
02-05-01 СБКО 13347,00 13347,45
02-05-02 Представително облекло 38597,00 38526,78
02 – 08 Обезщетения с характер на възнаграждения 0,00 294,55
02-08-02 Обезщетения по чл.224 КТ 0,00 294,55
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 452294,00 211696,58
05–51 Осигурителни вноски за ДОО  от работодател 270107,00 113054,59
05–52 Осигурителни вноски за УПФ от работодател 77333,00 35292,45
05–60 Здравно осигурителни вноски работодател 95953,00 45008,98
05–80 Вноски за ДЗПО от работодател 18341,00 18340,56
10 Издръжка 567178,00 150591,76
10 – 11 Храна 59747,00 26200,80
10-11-03 Целеви за предоставяне на закуска 59747,00        26200,80
10 – 14 Учебни и научноизследователски разходи 7000,00 19534,82
10-14-01 Учебници и учебни помагала 5000,00 14447,83
10 – 15 Материали 102833,00 5919,50
50 Канцеларски материали 5000,00 1101,14
10-15-02 Хигиенни материали 5000,00 953,26
10-15-06 За деца със СОП 9885,00 0,00
10-15-21 Приобщаващо образование 13450,00 0,00
10 – 16 Вода, горива, енергия 125000,00 46210,31
10-16-01 Вода 10000,00 4085,56
10-16-02 Електроенергия 50000,00 14954,37
10-16-03 Топлоенергия 65000,00 27170,38
10 – 20 Външни услуги 83727,00 31597,52
10-20-01 Транспортни услуги 1141,00 216,00
10-20-02 Телеком. и пощенски услуги 1700,00 622,83
10-20-03 Квалификация и преквалиф. на персонала 22770,00 5604,00
10-10-04 Поддръжка на софтуер 4500,00 3027,90
10-20-11 Охрана 22000,00 9118,09
10-20-12 Дезинсекция 1200,00 480,00
10-20-13 Трудова медицина 2200,00 0,00
10-20-14 Текущ ремонт 13000,00 18049,35
10 – 51 Командировки в страната 3667,00 675,18
10 – 62 Застраховки 2660,00 2658,74
40 Стипендии 42936,00 17210,00

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ЗА І ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА


§§
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 30.03.2019
01 Заплати 1939756,00 432097,19
01 – 01 По трудови правоотношения 1939756,00 432097,19
01-01-01 Заплати ФРЗ 1649593,00 388833,35
01-01-02 Лекторски 74347,00 22618,21
01-01-03 Втори час на класния ръководител 14040,00 4126,00
01-01-04 Извънреден труд 5500,00 5218,45
01-01-05 ДТВ 88890,00 0,00
01-01-06 Диференцирано заплащане 69686,00 0,00
01–01-08 Доплащане за ПКС 17700,00 5286,28
01-01-11 Доплащане за СОП 10000,00 4524,24
02 Други възнаграждения 61011,00 52763,89
02 – 02 По извънтрудови правоотношения 1675,00 1674,40
02-05 Изплатени суми от СБКО 44986,00 44985,76
02-05-01 СБКО 6889,00 6888,98
02-05-02 Представително облекло 38097,00 38096,78
02 – 08 Обезщетения с характер на възнаграждения 0,00 294,55
02-08-02 Обезщетения по чл.224 КТ 0,00 294,55
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 452294,00 102554,93
05 – 51 Осигурителни вноски за ДОО  от работодател 270107,00 54813,72
05 – 52 Осигурителни вноски за УПФ от работодател 77333,00 17150,75
05 – 60 Здравно осигурителни вноски работодател 95953,00 21689,52
05 – 80 Вноски за ДЗПО от работодател 8901,00 8900,94
10 Издръжка 567178,00 61898,05
10 – 11 Храна 59747,00 10240,80
10-11-03 Целеви за предоставяне на закуска 59747,00 10240,80
10 – 14 Учебни и научноизследователски разходи 7000,00 228,82
10-14-01 Учебници и учебни помагала 5000,00 228,82
10 – 15 Материали 102833,00 2238,85
10-15-01 Канцеларски материали 5000,00 695,78
10-15-02 Хигиенни материали 5000,00 90,34
10-15-06 За деца със СОП 9885,00 0,00
10-15-21 Приобщаващо образование 13450,00 0,00
10 – 16 Вода, горива, енергия 125000,00 33103,90
10-16-01 Вода 10000,00 1522,34
10-16-02 Електроенергия 50000,00 10216,15
10-16-03 Топлоенергия 65000,00 21365,41
10 – 20 Външни услуги 83727,00 9825,13
10-20-01 Транспортни услуги 1141,00 156,00
10-20-02 Телеком. и пощенски услуги 1700,00 294,04
10-20-03 Квалификация и преквалиф. на персонала 22770,00 1164,00
10-10-04 Поддръжка на софтуер 4500,00 896,65
10-20-11 Охрана 22000,00 3547,09
10-20-12 Дезинсекция 1200,00 180,00
10-20-13 Трудова медицина 2200,00 0,00
10-20-14 Текущ ремонт 13000,00 3268,00
10 – 51 Командировки в страната 3667,00 0,00
10 – 62 Застраховки 2660,00 2658,00
40 Стипендии 42936,00 9110,00

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ ЗА 2018 ГОДИНА

§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО

 

 

ПО БЮДЖЕТНА

СМЕТКА

РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2018
01 Заплати 1523316,00 1487301,97
01 – 01 По трудови правоотношения          1523316,00                                                                                                               1010972,941283204,00 1487301,97
01-01-01 Заплати ФРЗ     1251287,00 1214989,48
01-01-02 Лекторски 54155,00 54155,30
01-01-03 Втори час на класния ръководител 11510,00 9495,00
01-01-04 Извънреден труд 8078,00 8078,46
01-01-05 ДТВ 83348,00 79133,08
01-01-06 Диференцирано заплащане 55565,00 55539,00
01-01-07 Без свободен час 3017,00 2943,95
01–01-08 Доплащане за ПКС 8341,00 8341,09
01–01-10 Парични награди 44300,00 44300,00
01-01-11 Доплащане за СОП 9685,00 9660,45
01-01-12 Доплащане за чужд език 666,00 666,16
02 Други възнаграждения 105770,00 105670,14
02 – 02 По извънтрудови правоотношения 8293,00 8293,46
02-02-01 НП „С грижа за всеки ученик“ 6883,00 6883,46
02-02-02 Граждански договори разни 1410,00 1410,00
02-05 Изплатени суми от СБКО 50462,00 50361,82
02-05-02 Представително облекло 31605,00 31504,93
02 – 08 Обезщетения с х-р на възнаграждения 30359,00 30358,95
02-08-01 Обезщетения по чл.222 КТ 24855,00 24855,60
02-08-02 Обезщетения по чл.224 КТ 5504,00 5503,35
05 Задължителни осиг. вноски   работодател 360126,00 348537,50
05 – 51 Осиг. вноски за ДОО  от работодател 192295,00 186524,06
05 – 52 Осиг. вноски за УПФ от работодател 60608,00 57735,80
05 – 60 Здравно осигурителни вноски работодател 77055,00 74114,33
05 – 80 Вноски за ДЗПО от работодател 30168,00 30163,31
10 Издръжка 455453,00 363732,94
10-11-03 Целеви за предоставяне на закуска 44664,00 38309,00
10-14-01 Учебници и учебни помагала 61117,00 56786,12
10 – 15 Материали 70830,00 42905,68
10-15-01 Канцеларски материали 3488,00 2867,95
10-15-02 Хигиенни материали 2000,00 1965,15
10 – 16 Вода, горива, енергия 60072,00 53521,35
10-16-01 Вода 7000,00 5661,49
10-16-02 Електроенергия 23519,00 20112,23
10-16-03 Топлоенергия 29553,00 27747,63
10-20-02 Телеком. и пощенски услуги 1520,00 1516,84
10-20-03 Квалификация и преквалиф. на персонала 15564,00 11502,17
10-10-04 Поддръжка на софтуер 3640,00 3626,80
10-20-11 Охрана 18865,00 18401,81
10-20-12 Дезинсекция 1000,00 960,00
10-20-13 Трудова медицина 2047,00 2047,50
10-30 Текущ ремонт 90189,00 89280,00
10 – 51 Командировки в страната 1500,00 468,00
10 – 62 Застраховки 4365,00 4365,02
40 Стипендии 44408,00 29660,00

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2019 ГОДИНА:

  • ОТ ДЕЛЕГИРАНАТА ЧАСТ – 101 680,00 ЛВ.
  • ОТ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ) – 17931,00
  • ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:
  • ЗАКУСКА І – ІV КЛАС – 6355,00 ЛВ.
  • СТИПЕНДИИ – 14748,00 ЛВ.
  • РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – 12312,00 ЛВ.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ІI ТРИМЕСЕМИЕ НА 2018 ГОДИНА

§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.06.2018
01 Заплати 681890,71
01 – 01 по трудови правоотношения 681890,71
01-01-01 заплати ФРЗ 593754,83
01-01-02 лекторски 34596,10
01-01-03 втори час на класния ръководител 6267,00
01-01-04 извънреден труд 7577,21
01-01-05 ДТВ 25683,13
01-01-08 Доплащане за ПКС 4786,55
01-01-11 Доплащане за СОП 2939,30
01-01-12 доплащане за чужд език 354,48
02 Други възнаграждения 60957,92
02-02- 01 НП „С грижа за всеки ученик” 6883,46
02-05-01 СБКО 10499,85
02-05-02 представително облекло 28954,35
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 161694,77
05 – 51 осигурителни вноски за ДОО  от работодател 86911,57
05 – 52 осигурителни вноски за УПФ от работодател 26675,36
05 – 60 здравно осигурителни вноски работодател 34413,31
05 – 80 вноски за ДЗПО от работодател 13694,53
10 Издръжка 96740,15
10 – 11 храна 21688,00
10-11-03 целеви за предоставяне на закуска 21688,00
10 – 14 учебни и научноизследователски разходи 17850,86
10-14-01 учебници и учебни помагала 17850,86
10 – 15 материали 5957,62
10-15-01 канцеларски материали 981,68
10-15-02 хигиенни материали 989,68
10 – 16 вода, горива, енергия 28510,59
10-16-01 вода 3432,30
10-16-02 електроенергия 12282,88
10-16-03 топлоенергия 12795,41
10 – 20 външни услуги 18595,21
10-20-01 транспортни услуги 156,00
10-20-02 телеком. и пощенски услуги 840,71
10-20-03 квалификация и преквалификация на персонала 4093,77
10-10-04 поддръжка на софтуер 1869,10
10-20-11 охрана 8179,73
10-20-12 дезинсекция 480,00
10-20-13 трудова медицина 892,50
10 – 62 застраховки 4127,87
40 Стипендии 16880

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА І ТРИМЕСЕМИЕ НА 2018 ГОДИНА


§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2018

01

Заплати

330787,65

01 – 01

по трудови правоотношения

330787,65

01-01-01

заплати ФРЗ

297412,13

01-01-02

лекторски

16989,80

01-01-03

втори час на класния ръководител

3064,50

01-01-04

извънреден труд

5600,25

01-01-05

ДТВ

0,00

01-01-06

диференцирано заплащане

0,00

01-01-11

Доплащане за СОП

2939,30

01-01-12

доплащане за чужд език

191,00

02

Други възнаграждения

43139,48

02-02- 01

НП „С грижа за всеки ученик”

2666,29

02-05-01

СБКО

5402,00

02-05-02

представително облекло

28954,35

05

Задължителни осигурителни вноски   работодател

78274,67

05 – 51

осигурителни вноски за ДОО  от работодател

46327,21

05 – 52

осигурителни вноски за УПФ от работодател

8725,98

05 – 60

здравно осигурителни вноски работодател

16654,01

05 – 80

вноски за ДЗПО от работодател

6567,47

10

Издръжка

46479,82

10 – 11

храна

8205,50

10-11-03

целеви за предоставяне на закуска

8205,50

10 – 14

учебни и научноизследователски разходи

6039,40

10-14-01

учебници и учебни помагала

6039,40

10 – 15

материали

2667,94

10-15-01

канцеларски материали

150,00

10-15-02

хигиенни материали

37,96

10 – 16

вода, горива, енергия

16909,43

10-16-01

вода

1965,81

10-16-02

електроенергия

7697,55

10-16-03

топлоенергия

7246,07

10 – 20

външни услуги

8529,68

10-20-01

транспортни услуги

156,00

10-20-02

телеком. и пощенски услуги

450,33

10-20-03

квалификация и преквалификация на персонала

651,20

10-10-04

поддръжка на софтуер

527,05

10-20-11

охрана

3102,65

10-20-12

дезинсекция

180,00

10-20-13

трудова медицина

0,00

10-20-14

текущ ремонт

0,00

10 – 51

командировки в страната

0,00

10 – 62

застраховки

4127,87

40

Стипендии

7460,00

 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017  

 

§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО

 

 

ПО БЮДЖЕТНА

СМЕТКА

РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2017
01 Заплати 1296646,00 1275769,96
01 – 01 по трудови правоотношения 1296646,00 1275769,96
01-01-01 заплати ФРЗ 1091263,00 1071587,48
01-01-02 лекторски 34536,00 34535,80
01-01-03 втори час на класния ръководител 8370,00 8362,50
01-01-04 извънреден труд 5164,00 5163,63
01-01-05 ДТВ 71785,00 70819,48
01-01-06 диференцирано заплащане 39560,00 39553,22
01-01-08 доплащане за ПКС 7000,00 6997,07
01-01-09 лекторски за олимпиади 1050,00 1036,75
01-01-10 парични награди 27720,00 27718,00
01-01-11 доплащане за СОП 7870,00 7804,42
01-01-12 доплащане за чужд език 390,00 389,11
02 Други възнаграждения 81327,00 81323,60
02 – 02 по извънтрудови правоотношения 8587,00 8586,50
02-05-01 СБКО 16705,00 16702,83
02-05-02 представително облекло 29762,00 29762,16
02-08 обещетения с характер на възнаграждение 11906,00 11905,37
02-08-01 обещетения по чл.222 КТ 8380,00 8379,00
02-08-02 обещетения по чл.224 КТ 3526,00 3526,37
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 302881,00 291570,79
05 – 51 осигурителни вноски за ДОО  от работодател 158962,00 153301,80
05 – 52 осигурителни вноски за УПФ от работодател 51622,00 49398,07
05 – 60 здравно осигурителни вноски работодател 66865,00 63438,42
05 – 80 вноски за ДЗПО от работодател 25432,00 25432,50
10 Издръжка 356643,00 310015,96
10 – 11 храна 41180,00 35972,00
10-11-03 целеви за предоставяне на закуска 41180,00 35972,00
10-13 инвентар и облекло 5158,00 4341,00
10 – 14 учебни и научноизследователски разходи 62402,00 62344,84
10-14-01 учебници и учебни помагала 56846,00 56823,44
10 – 15 Материали 44803,00 35323,46
10-15-01 канцеларски материали 3283,00 2514,53
10-15-02 хигиенни материали 2500,00 1480,12
10-15-03 други материали 31403,00 28267,09
10-15-05 Консумативи и резервни части хардуер 3417,00 2911,96
10 – 16 Вода, горива, енергия 64235,00 60042,79
10-16-01 вода 4500,00 4300,66
10-16-02 електроенергия 17500,00 17291,39
10-16-03 топлоенергия 42235,00 38450,74
10 – 20 Външни услуги 54175,00 49777,19
10-20-01 транспортни услуги 1221,00 312,00
10-20-02 телеком. и пощенски услуги 2550,00 2506,31
10-20-03 квалификация и преквалиф.  на персонала 11500,00 10046,00
10-10-04 поддръжка на софтуер 4260,00 2714,20
10-20-05 поддръжка и ремонт на хардуер 200,00 139,20
10-20-09 други външни услуги 12348,00 12292,43
10-20-11 охрана 16946,00 16818,17
10-20-12 дезинсекция 660,00 660,00
10-20-13 трудова медицина 1785,00 1785,00
10-20-14 такса интернет 250,00 250,68
10-30 Текущ ремонт 57410,00 56780,12
10 – 51 Командировки в страната 1101,00 100,60
10 – 62 Застраховки 4780,00 4333,96
10 -98 -15 НП „С грижа за всеки ученик“ 7667,00 0,00
40 Стипендии 29604,00 15340,00
52 – 01 Придобити компютри и хардуер 2683,00 2682,82

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ІІІ ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО

 

 

ПО БЮДЖЕТНА

СМЕТКА

РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2017
01 Заплати 1283204,00 850550,61
01 – 01 по трудови правоотношения 1283204,00 850550,61
01-01-01 заплати ФРЗ 1109243,00 754152,61
01-01-02 лекторски 33099,00 22214,70
01-01-03 втори час на класния ръководител 11000,00 5994,00
01-01-04 извънреден труд 2500,00 4552,02
01-01-05 ДТВ 79267,00 49287,92
01-01-06 диференцирано заплащане 38595,00 0,00
01-01-11 доплащане за СОП 7000,00 4845,22
01-01-09 лекторски за олимпиади 2500,00 1036,75
02 Други възнаграждения 60821,00 72238,44
02 – 02 по извънтрудови правоотношения 8394,00 8394,00
02-05-01 СБКО 10831,00 10831,00
02-05-02 представително облекло 29762,00 29762,00
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 297742,00 195283,54
05 – 51 осигурителни вноски за ДОО  от работодател 164436,00 102913,10
05 – 52 осигурителни вноски за УПФ от работодател 50672,00 32882,87
05 – 60 здравно осигурителни вноски работодател 65774,00 42627,23
05 – 80 вноски за ДЗПО от работодател 16860,00 16860,34
10 Издръжка 361724,00 219231,51
10 – 11 храна 41180,00 19389,00
10-11-03 целеви за предоставяне на закуска 41180,00 19389,00
10 – 14 учебни и научноизследователски разходи 57860,00 57425,54
10-14-01 учебници и учебни помагала 56360,00 56360,34
10 – 15 материали 39969,00 23759,85
10-15-01 канцеларски материали 2500,00 667,50
10-15-02 хигиенни материали 2500,00 1480,12
10 – 16 вода, горива, енергия 52483,00 27015,96
10-16-01 вода 4500,00 2884,58
10-16-02 електроенергия 17000,00 11834,26
10-16-03 топлоенергия 30983,00 12297,12
10 – 20 външни услуги 52175,00 29706,48
10-20-01 транспортни услуги 1271,00 312,00
10-20-02 телеком. и пощенски услуги 2500,00 1727,61
10-20-03 квалификация и преквалиф. на персонала 11500,00 5074,00
10-10-04 поддръжка на софтуер 4260,00 2362,15
10-20-05 поддръжка и ремонт на хардуер 3500,00 139,20
10-20-11 охрана 16946,00 10732,84
10-20-12 дезинсекция 1000,00 480,00
10-20-13 трудова медицина 1800,00 892,50
10-20-14 текущ ремонт 57410,00 56780,12
10 – 51 командировки в страната 1101,00 1100,60
10 – 62 застраховки 4500,00 4053,96
40 Стипендии 30009,00 9145,00

 

ot4et 001Бюджет 2016-1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-09-1 %d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-09-2 %d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-09-3

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 105. СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”

ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

     

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА 105. СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНАСМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2016
01 Заплати 1026408.00 236453.46
01 – 01 по трудови правоотношения 1026408.00 236453.46
01-01-01 заплати ФРЗ 893547.00 218500.90
01-01-02 лекторски 24000.00 6898.09
01-01-03 втори час на класния ръководител 11000.00 2709.00
01-01-04 извънреден труд 2550.00 1570.00
01-01-05 ДТВ 50640.00 0.00
01-01-06 диференцирано заплащане 32221.00 0.00
01-01-11 доплащане за СОП 10000.00 2280.37
01-01-12 доплащане за чужд език 450.00 138.10
01-01-09 лекторски за олимпиади 1026408.00 236453.46
02 Други възнаграждения 42777.00 42777.00
02 – 02 по извънтрудови правоотношения 5283.00 5283.22
02-05-01 СБКО 4163.00 4163.00
02-05-02 представително облекло 24672.00 24672.00
05 Задълж.осигурителни вноски   работодател 226925.00 54177.76
05 – 51 осигурителни вноски за доо от работодател 132292.00 28669.66
05 – 52 осигурителни вноски за упф от работодател 38965.00 9167.56
05 – 60 здравно осигурителни вноски работодател 51569.00 12241.54
05 – 80 вноски за ДЗПО от работодател 4099.00 4099.00
10 Издръжка 282733. 00 54401.15
10 – 11 храна 50000.00 11825.00
10-11-01 за поевтиняване храна в стола 11465.00 3526.00
10-11-03 целеви за предоставяне на закуска 38535.00 8299.00
10 – 14 учебни и научноизследователски разходи 2115.00 292.50
10-14-01 учебници и учебни помагала 1823.00 0.00
10 – 15 материали 29242.00 2650.68
10-15-01 канцеларски материали 3500.00 164.17
10-15-02 хигиенни материали 2500.00 40.92
10-15-06 за деца със СОП 7400.00 0.00
10 – 16 вода, горива, енергия 57000.00 25707.57
10-16-01 вода 3500.00 812.78
10-16-02 електроенергия 12000.00 4690.78
10-16-03 топлоенергия 41500.00 20204.01
10 – 20 външни услуги 55238.00 9212.45
10-20-01 транспортни услуги 2516.00 374.30
10-20-02 телеком. и пощенски услуги 2500.00 478.00
10-20-03 квалификация и прекв. на персонала 8966.00 1770.00
10-10-04 поддръжка на софтуер 3050.00 352.05
10-20-05 поддръжка и ремонт на хардуер 3000.00 713.53
10-20-11 охрана 14500.00 3371.04
10-20-12 дезинсекция 770.00 72.00
10-20-13 трудова медицина 1900.00 0.00
10-20-14 текущ ремонт 55000.00 395.00
10 – 51 командировки в страната 1000.00 279.40
10 – 62 застраховки 4040.00 4038.55
40 Стипендии 23535.00 1790.00

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА 105.СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”

към 01.01.2016 ГОДИНА

отчет бюджет 2015-1

download-button

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА 105.СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”

към 30.09.2015 ГОДИНА

  • СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА КЪМ 01.09.2015 НА:
  • ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ – 807,15
  • НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ – 630,75
  • СРЕДЕН РАЗМЕР НА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ – 423,80
§§ НАИМЕНОВНАИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНАСМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2015 ОСТЪТЪК КЪМ 30.09.2015
01 ЗАПЛАТИ 923074,00 649235,32 273838,68
01 – 01 ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 923074,00 649235,32 273838,68
01-01-01 ЗАПЛАТИ ФРЗ 798104,00 585079,81 213024,19
01-01-02 ЛЕКТОРСКИ 23000,00 16632,34 6367,66
01-01-03 ВТОРИ ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 10620,00 5436,50 5183,50
01-01-04 ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД 3520,00 1841,78 1678,22
01-01-05 ДТВ 49140,00 31386,81 17753,19
01-01-06 ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ 29210,00 0,00 29210,00
01-01-08 БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС 0,00 1767,00 -1767,00
01-01-11 ДОПЛАЩАНЕ ЗА СОП 6480,00 4033,74 2446,26
01-01-12 ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЧУЖД ЕЗИК 1000,00 342,54 657,46
01-01-09 ЛЕКТОРСКИ ЗА ОЛИМПИАДИ 2000,00 1164,80 835,20
02 ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 42691,00 53628,70 -10937,70
02 – 02 ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 1800,00 1800,46 -0,46
02 – 05 ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО 36053,00 36052,74 0,26
02-05-01 СБКО 10815,00 10814,41 0,59
02-05-02 ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО 25238,00 25238,33 -0,33
02 – 08 ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 0,00 10937,73 -10937,73
02-08-01 ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ 0,00 7616,00 -7616,00
02-08-02 ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ 0,00 3321,73 -3321,73
02 – 09 ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ 4838,00 4837,77 0,23
02-09-01 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 4214,00 4213,81 0,19
02-09-02 НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 624,00 623,96 0,04
05 ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ   РАБОТОДАТЕЛ 203732,00 143919,28 59812,72
05 – 51 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО ОТ РАБОТОДАТЕЛ 112463,00 76430,16 36032,84
05 – 52 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ ОТ РАБОТОДАТЕЛ 34849,00 24448,37 10400,63
05 – 60 ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ РАБОТОДАТЕЛ 46124,00 32582,36 13541,64
05 – 80 ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛ 10296,00 10458,39 -162,39
10 ИЗДРЪЖКА 334509,00 225545,73 108963,27
10 – 11 ХРАНА 53687,00 24296,50 29390,50
10-11-01 ЗА ПОЕВТИНЯВАНЕ ХРАНА В СТОЛА 16200,00 6633,00 9567,00
10-11-03 ЦЕЛЕВИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКУСКА 37847,00 17663,50 19823,50
10 – 14 УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ 31474,00 31176,62 297,38
10-14-01 УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 30674,00 30351,30 322,70
10-14-02 БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ 800,00 825,32 -25,32
10 – 15 МАТЕРИАЛИ 29924,00 22338,72 7585,28
10-15-01 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ 2600,00 1879,81 720,19
10-15-02 ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 3100,00 910,68 2189,32
10-15-06 ЗА ДЕЦА СЪС СОП 6820,00 0,00 6820,00
10 – 16 ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ 67087,00 45354,78 21732,22
10-16-01 ВОДА 5200,00 2467,00 2732,95
10-16-02 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 16098,00 9709,34 6388,66
10-16-03 ТОПЛОЕНЕРГИЯ 45789,00 33178,39 12610,61
10 – 20 ВЪНШНИ УСЛУГИ 52651,00 35015,69 17635,31
10-20-01 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 3730,00 1492,40 2237,60
10-20-02 ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ 2200,00 1676,95 523,05
10-20-03 КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА 9836,00 2694,32 7141,68
10-10-04 ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР 2240,00 2512,95 -272,95
10-20-05 ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР 4000,00 1894,80 2105,20
10-20-11 ОХРАНА 17000,00 12215,92 4784,08
10-20-12 ДЕЗИНСЕКЦИЯ 800,00 696,00 104,00
10-20-13 ТРУДОВА МЕДИЦИНА 1800,00 892,50 907,50
10 – 30 ТЕКУЩ РЕМОНТ 75001,00 61754,36 13246,64
10 – 51 КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА 1600,00 619,43 980,57
10 – 62 ЗАСТРАХОВКИ 3972,00 3972,00 0,00
40 СТИПЕНДИИ 24353,00 6620,00 17733,00

budget 001

 

CCF10072015_00000CCF10072015_00001CCF21042015_00002 CCF21042015_00003

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*