Изпълнение на бюджета

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ЗА 2019 ГОДИНА


§§
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2019
01 Заплати 1 933 234,00 1 924 110,88
01-01 По трудови правоотношения 1 933 234,00 1 924 110,88
01-01-01 Заплати ФРЗ 1 579 944,00 1 575 812,64
01-01-02 Лекторски 65 984,00 65 398,81
01-01-03 Втори час на класния ръководител 14 416,00 14 416,00
01-01-04 Извънреден труд 9 273,00 9 272,83
01-01-05 ДТВ 86 830,00  85 305,27
01-01-06 Диференцирано заплащане 70 817,00 70 795,81
01–01-08 Доплащане за ПКС 17 521,00 17 519,64
01-01-11 Доплащане за СОП 12 741,00 12 740,99
01-01-12 Доплащане за чужд език 853,00 852,73
01-01-15 Занимания по интереси 15 552,00 11 520,00
02 Други възнаграждения 117 214,00 108 672,13
02–02 По извънтрудови правоотношения 3 910,00 3 909,40
02-02-01 С грижа за всеки ученик 2 235,00 2 235,00
02-02-02 Граждански договори 675,00 674,40
02-05 Изплатени суми от СБКО 63 750,00 63 749,82
02-05-01 СБКО 23 852,00 23 851,76
02-05-02 Представително облекло 39 898,00 39 898,06
02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения 16 637,00 16 636,47
02–08-01 Обезщетения по чл.222 КТ 15 709,00 15 708,42
02-08-02 Обезщетения по чл.224 КТ 928,00 928,05
02-09 Други подобни плащания 32 917,00 24 376,44
02-09-06 За олимпиади и състезания 3 578,00 3 578,00
02-09-07 От италианското посолство 5 075,00 5 075,00
02-09-08 За приобщаващо образование 8 540,00 0,00
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 458,356,00 451 975,00
05-51 Осигурителни вноски за ДОО  от работодател 243 129,00 240 738,03
05-52 Осигурителни вноски за УПФ от работодател 78 265,00 75  441,14
05-60 Здравно осигурителни вноски работодател 91 196,00 96 031,66
05-80 Вноски за ДЗПО от работодател 39 766,00 39 765,16
10 Издръжка 564 621,00 361 250,65
10-11 Храна 67 563,00 46 482,86
10-11-03 Целеви за предоставяне на закуска 59 747,00 38 666,40
10-11-04 Доставка плодове 7816,00 7816,46
10-12 Медикаменти 500,00, 500,00
10-14 Учебни и научноизследователски разходи 65 552,00 60 318,02
1014-01 Учебници и учебни помагала 49 769,00 48 268,93
10-15 Материали 88 414,00 32 738,17
10-15-01 Канцеларски материали 5 000,00 2753,50
10-15-02 Хигиенни материали 5 000,00 1 918,27
10-15-05 Консумативи и резервни части хардуер 7 000,00 4 012,72
10-15-10 Материали по НП 1974,00 1974,00
10-15-23 От МОН отсъствия 90,00 0,00
10-15-24 Иновации в действие 150,00 150,00
10-15-25 По 129 ПМС 3278,00 3278,00
10 – 16 Вода, горива, енергия 125 000,00 66 232,54
10-16-01 Вода 10 000,00 5 773,81
10-16-02 Електроенергия 50 000,00 24 274,95
10-16-03 Топлоенергия 65 000,00 36 210,78
10-20 Външни услуги 108 479,00 86 084,87
10-20-01 Транспортни услуги 936,00 216,00
10-20-02 Телеком. и пощенски услуги 1 700,00 1 271,99
10-20-03 Квалификация и преквалиф. на персонала 22 770,00 12 967,20
10-10-04 Поддръжка на софтуер 4 500, 00 4 362,00
10-20-11 Охрана 22 008,00 22 008,26
10-20-12 Дезинсекция 1 200, 00 840,00
10-20-13 Трудова медицина 2 310,00 2 310,00
10-20-14 Такса интернет 830,00 270,72
10-30 Текущ ремонт 59 164,00 59 034,12
10-51 Командировки в страната 3 051,00 458,00
10-52 Командировки в чужбина 949,00 949,00
10 – 62 Застраховки 3061,00 3 061,13
40 Стипендии 42 936,00 29 690,00
52 Придобиване на ДМА 60 525,00 60 524,49

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ЗА ІIІ ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА


§§
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2019
01 Заплати 1 934 565,00 1 332 143,89
01 – 01 По трудови правоотношения 1 934 565,00 1 332 143,89
01-01-01 Заплати ФРЗ 164 402,00 1 179 670,00
01-01-02 Лекторски 74 347,00 44 856,48
01-01-03 Втори час на класния ръководител 14 040,00       10 243,00
01-01-04 Извънреден труд 5 500,00 6258,48
01-01-05 ДТВ 88 890,00 56 273,24
01-01-06 Диференцирано заплащане 69 686,00 0,00
01–01-08 Доплащане за ПКС 17 700,00 12 267,35
01-01-11 Доплащане за СОП 10 000,00 8262,74
01-01-12 Доплащане за чужд език 700,00 479,50
02 Други възнаграждения 89 484,00 97 355,51
02 – 02 По извънтрудови правоотношения 3 910,00 3 909,40
02-05 Изплатени суми от СБКО                 56 481,00 56 481,03
02-05-01 СБКО 16 583,00 16 582,97
02-05-02 Представително облекло 38 597,00 38 526,78
02 – 08 Обезщетения с характер на възнаграждения 224,00 16 636,47
02–08-01 Обезщетения по чл.222 КТ 0,00 15 708,42
02-08-02 Обезщетения по чл.224 КТ 224,00 928,05
02-09-06 За олимпиади и състезания 3 578,00 3 578,00
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 455 903,00 314 110,41
05–51 Осигурителни вноски за ДОО  от работодател 253 987,00 167 777,10
05–52 Осигурителни вноски за УПФ от работодател 77 889,00 521 193,89
05–60 Здравно осигурителни вноски работодател 96 738,00 66 850,04
05–80 Вноски за ДЗПО от работодател 27 289,00 27 289,38
10 Издръжка 577 961,00 253 927,17
10 – 11 Храна 59 747,00 26 200,80
10-11-03 Целеви за предоставяне на закуска 59 747,00       26 200,80
10 – 12 Медикаменти 500,00            500,00
10 – 14 Учебни и научноизследователски разходи 41 681,00 54 065,52
10-14-01 Учебници и учебни помагала 39 681,00 48 010,53
10 – 15 Материали 97 714,00 10 811,68
10-15-01 Канцеларски материали 5 000,00 1 261,10
10-15-02 Хигиенни материали 5 000,00 953,26
10-15-06 За деца със СОП 9 885,00 0,00
10-15-21 Приобщаващо образование 13 450,00 0,00
10 – 16 Вода, горива, енергия 125 000,00 48 904,28
10-16-01 Вода 10 000,00 4 240,47
10-16-02 Електроенергия 50 000,00 17 062,65
10-16-03 Топлоенергия 65 000,00 27 601,16
10 – 20 Външни услуги 83 052,00 50 908,30
10-20-01 Транспортни услуги 1 141,00 216,00
10-20-02 Телеком. и пощенски услуги 1 700,00 906,73
10-20-03 Квалификация и преквалиф. на персонала 22 770,00 8 586,80
10-10-04 Поддръжка на софтуер 4 500,00 3 793,95
10-20-11 Охрана 22 000,00 12 380,79
10-20-12 Дезинсекция 1 200,00 480,00
10-20-13 Трудова медицина 2 200,00 0,00
10-20-14 Текущ ремонт 130 000,00 59 034,13
10 – 51 Командировки в страната 3 325,00 675,18
10-52 Командировки в чужбина 675,00 675,00
10 – 62 Застраховки 2 660,00 2 658,74
40 Стипендии 42 936,00 19 760,00
52 Придобиване на ДМА 11 184,00 11 184,00

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ЗА ІI ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА


§§
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2019
01 Заплати 1939756,00 894488,68
01 – 01 По трудови правоотношения 1939756,00 894488,68
01-01-01 Заплати ФРЗ 1649593,00 785270,15
01-01-02 Лекторски 74347,00 43651,52
01-01-03 Втори час на класния ръководител 14040,00 9453,00
01-01-04 Извънреден труд 5500,00 6258,48
01-01-05 ДТВ 88890,00 28358,30
01-01-06 Диференцирано заплащане 69686,00 0,00
01–01-08 Доплащане за ПКС 17700,00 9962,03
01-01-11 Доплащане за СОП 10000,00 8262,74
01-01-12 Доплащане за чужд език 700,00 479,50
02 Други възнаграждения 61011,00 52763,89
02 – 02 По извънтрудови правоотношения 3910,00 3909,40
02-05 Изплатени суми от СБКО 51874,00 51874,00
02-05-01 СБКО 13347,00 13347,45
02-05-02 Представително облекло 38597,00 38526,78
02 – 08 Обезщетения с характер на възнаграждения 0,00 294,55
02-08-02 Обезщетения по чл.224 КТ 0,00 294,55
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 452294,00 211696,58
05–51 Осигурителни вноски за ДОО  от работодател 270107,00 113054,59
05–52 Осигурителни вноски за УПФ от работодател 77333,00 35292,45
05–60 Здравно осигурителни вноски работодател 95953,00 45008,98
05–80 Вноски за ДЗПО от работодател 18341,00 18340,56
10 Издръжка 567178,00 150591,76
10 – 11 Храна 59747,00 26200,80
10-11-03 Целеви за предоставяне на закуска 59747,00        26200,80
10 – 14 Учебни и научноизследователски разходи 7000,00 19534,82
10-14-01 Учебници и учебни помагала 5000,00 14447,83
10 – 15 Материали 102833,00 5919,50
50 Канцеларски материали 5000,00 1101,14
10-15-02 Хигиенни материали 5000,00 953,26
10-15-06 За деца със СОП 9885,00 0,00
10-15-21 Приобщаващо образование 13450,00 0,00
10 – 16 Вода, горива, енергия 125000,00 46210,31
10-16-01 Вода 10000,00 4085,56
10-16-02 Електроенергия 50000,00 14954,37
10-16-03 Топлоенергия 65000,00 27170,38
10 – 20 Външни услуги 83727,00 31597,52
10-20-01 Транспортни услуги 1141,00 216,00
10-20-02 Телеком. и пощенски услуги 1700,00 622,83
10-20-03 Квалификация и преквалиф. на персонала 22770,00 5604,00
10-10-04 Поддръжка на софтуер 4500,00 3027,90
10-20-11 Охрана 22000,00 9118,09
10-20-12 Дезинсекция 1200,00 480,00
10-20-13 Трудова медицина 2200,00 0,00
10-20-14 Текущ ремонт 13000,00 18049,35
10 – 51 Командировки в страната 3667,00 675,18
10 – 62 Застраховки 2660,00 2658,74
40 Стипендии 42936,00 17210,00

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ЗА І ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА


§§
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА РАЗХОДИ КЪМ 30.03.2019
01 Заплати 1939756,00 432097,19
01 – 01 По трудови правоотношения 1939756,00 432097,19
01-01-01 Заплати ФРЗ 1649593,00 388833,35
01-01-02 Лекторски 74347,00 22618,21
01-01-03 Втори час на класния ръководител 14040,00 4126,00
01-01-04 Извънреден труд 5500,00 5218,45
01-01-05 ДТВ 88890,00 0,00
01-01-06 Диференцирано заплащане 69686,00 0,00
01–01-08 Доплащане за ПКС 17700,00 5286,28
01-01-11 Доплащане за СОП 10000,00 4524,24
02 Други възнаграждения 61011,00 52763,89
02 – 02 По извънтрудови правоотношения 1675,00 1674,40
02-05 Изплатени суми от СБКО 44986,00 44985,76
02-05-01 СБКО 6889,00 6888,98
02-05-02 Представително облекло 38097,00 38096,78
02 – 08 Обезщетения с характер на възнаграждения 0,00 294,55
02-08-02 Обезщетения по чл.224 КТ 0,00 294,55
05 Задължителни осигурителни вноски   работодател 452294,00 102554,93
05 – 51 Осигурителни вноски за ДОО  от работодател 270107,00 54813,72
05 – 52 Осигурителни вноски за УПФ от работодател 77333,00 17150,75
05 – 60 Здравно осигурителни вноски работодател 95953,00 21689,52
05 – 80 Вноски за ДЗПО от работодател 8901,00 8900,94
10 Издръжка 567178,00 61898,05
10 – 11 Храна 59747,00 10240,80
10-11-03 Целеви за предоставяне на закуска 59747,00 10240,80
10 – 14 Учебни и научноизследователски разходи 7000,00 228,82
10-14-01 Учебници и учебни помагала 5000,00 228,82
10 – 15 Материали 102833,00 2238,85
10-15-01 Канцеларски материали 5000,00 695,78
10-15-02 Хигиенни материали 5000,00 90,34
10-15-06 За деца със СОП 9885,00 0,00
10-15-21 Приобщаващо образование 13450,00 0,00
10 – 16 Вода, горива, енергия 125000,00 33103,90
10-16-01 Вода 10000,00 1522,34
10-16-02 Електроенергия 50000,00 10216,15
10-16-03 Топлоенергия 65000,00 21365,41
10 – 20 Външни услуги 83727,00 9825,13
10-20-01 Транспортни услуги 1141,00 156,00
10-20-02 Телеком. и пощенски услуги 1700,00 294,04
10-20-03 Квалификация и преквалиф. на персонала 22770,00 1164,00
10-10-04 Поддръжка на софтуер 4500,00 896,65
10-20-11 Охрана 22000,00 3547,09
10-20-12 Дезинсекция 1200,00 180,00
10-20-13 Трудова медицина 2200,00 0,00
10-20-14 Текущ ремонт 13000,00 3268,00
10 – 51 Командировки в страната 3667,00 0,00
10 – 62 Застраховки 2660,00 2658,00
40 Стипендии 42936,00 9110,00

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*