Училищно настоятелство

ПОРАДИ СЛУЖЕБЕН АНГАЖИМЕНТ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО

ДАТАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕ ПРОМЕНЯ

 ОТ 17.04.2019 НА 18.04.2019 г.

 

 У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

МЕСЕЦ ДАТА
ОКТОМВРИ 09.10.2018 Г.
НОЕМВРИ 13.11.2018 Г.
ДЕКEМВРИ 11.12.2018 Г.
ЯНУАРИ 08.01.2019 Г.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ ОТ 18.30 ЧАСА

 

ВРАТИТЕ СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ!!!

УН – ОТЧЕТ 2017-2018 учебна година

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

През учебната 2017/2018 година УН е провело 9 заседания, на които са обсъждани проблеми свързани с организация на учебния процес, материалната база, опазване живота и здравето на учениците, тютюнопушене и използване на наркотични вещества и енергийни напитки, столово хранене.

УН е съдействало за организиране на:

 • Благотворителен коледен базар „Деца помагат на деца“;
 • Седмица на бащата;
 • Реализиране на проект „Научи се да даряваш“ – 2.г с класен ръководител Нина Серкова
 • Реализиране на проект „Филантропия“ – 8. – 12.клас с ръководител Нина Серкова, дейности в храм „Свети пророк Илия“;
 • Реализиране на проект „Буктрейлъри – филм фестивал“ – 9. – 12. клас, ръководител Нина Серкова и учители Миглена Вергилова и Малинка Петрова
 • Подпомагане на социално слаби ученици със средства за закупуване на учебници и учебни помагала, дрехи, обувки;
 • Осигурена застраховка „Злополука за учащи“;
 • Закупен ксерокс за училищната библиотека и осигурени консумативи (тонер, хартия) и ремонт;
 • Осигурена поддръжка и ремонт на видеонаблюдение;
 • Осигурена поддръжка на компютри, лаптопи, мултимедии;
 • Осигурени средства за награди на победители в състезания, конкурси, олимпиади, отличници на випуск;
 • Подпомагане провеждане на училищни тържества и мероприятия – откриване на учебна година, изпращане на 12.клас, празник на буквите за 1.клас, ден на розовата фланелка, Хелуйн, спортни състезания;

УН – ОТЧЕТ 2017 ГОДИНА

Отчет 2016_2017 УН ФИНАНСОВ общо събрание

ОТЧЕТ НА    ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

download-button

 

ПРАВИЛНИК

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ 105. СУ ”АТАНАС ДАЛЧЕВ” СНЦ

 

 

І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

     Чл.1.Настоящият правилник регламентира правилата за работа на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Училищно Настоятелство при 105. СУ ”Атанас Далчев”.

     Чл.2.С този Правилник се определят правилата и редът за извършване на дейности, за набиране и разходване на средства.

 

 

ІІ.ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

     Чл.3.Основна цел на Сдружението е подпомагане развитието на учебния процес, подобряване материално-техническата база и социално-битовите условия на ученици и учители от 105. СУ “Атанас Далчев“.

     Чл.4.Средствата за постигането на целите са регламентирани от устава на Сдружението.

     Чл.5.Цялостната дейност на Сдружението трябва да е подчинена на постигане на целите му.

 

ІІІ.НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

      Чл.6. (1) Училищното настоятелство набира средства, които са необходими за постигане на определените в устава цели от членски внос и имуществени вноски от членовете, както и от дарения от местни и чуждестранни юридически и физически лица.

                 (2) Училищното настоятелство набира средства и от участие в организирани от държавата, български или международни организации програми за финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на определените в устава цели, при спазване на закона и влезлите в сила за България международни актове.

      Чл.7. (1) Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за внасянето му се определят с решение на общото събрание.

                   (2) Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се определят с решение на общото събрание, което се взема с мнозинство от всички членове.

     Чл.8. (1) Имуществените вноски на родителите се дължат от всеки родител на възпитаник на училището и са ежегодни. Размерът им се определя от Общото събрание на Сдружението в срок до 30.09.

                  (2) Определеният от Сдружението размер на вноската се разделя на две части:

 • първата вноска се внася до 31 ноември;
 • втората вноска е до 31 март.

     Чл.9. (1) Даренията от физически или юридически лица, в случай че са финансови се превеждат по сметката на Сдружението или в касата, като за това се издава Акт за дарение.

               (2) Дружеството е длъжно да обяви в ДАНС всички дарения над 5000 лв.

      Чл.10. (1) В срок до края на месец март ежегодно председателят на Управителния съвет на настоятелството организира съставянето на годишен финансов отчет на настоятелството и го представя за заверка на лицензиран експерт, определен от общото събрание, ако това е необходимо съобразно чл.39 от ЗЮЛНЦ.

                 (2) Годишният финансов отчет се приема от общото събрание.

                 (3) Приетият и заверен годишен финансов отчет се представя в Централния регистър в срок до 31 май на всяка година.

      Чл.11.(1) Средствата и другото имущество на училищното настоятелство се разходват безвъзмездно за постигане на определените в устава цели и за осъществяване на дейностите по чл.3 от Правилника в съответствие с приетият от общото събрание годишен бюджет и поетите задължения по програми на други организации за финансиране на дейността.

      Чл.12. Средствата на училищното настоятелство се разходват за:

 • изграждане и поддържане на материално-техническата база на училището;
 • решаване на социално-битови проблеми на учениците;
 • награди на ученици, завоювали призови места на състезания, конкурси, олимпиади;
 • работа по проекти.

 

ІV. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

      Чл.13. Дейността на училищното настоятелство обединява усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци и бизнесмени, които са съпричастни към образованието на учениците и са готови да съдействат за развитието на училището.

      Чл.14. Училищното настоятелство осъществява общественополезна дейност в интерес на учениците и учителите в училището, като:

 • Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми;
 • Оказва съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
 • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
 • Оказва съдействие при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт при провеждан на извънучилищни мероприятия и решаване на други социално-битови дейности на учениците и учителите от училището;
 • Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблеми на агресия у учениците;
 • Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 • Съдейства за включването на родителите при организирането на свободното време на учениците;
 • Предлага мерки за подобряване дейността на училището.
 • Организира обществеността за подпомагане на училището.
 • Организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца.
 • Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и другите вредни влияния върху учениците.
 • Подпомага социално слабите ученици.
 • Организира и осъществява други дейности, предвидени в закона или решение на общото събрание.

     Чл.15.(1) Управителният съвет ръководи непосредствената дейност по изпълнение на годишните програми на настоятелството.

                  (2) Управителният съвет взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имуществото и извършването на всички други актове и действия за постигане целите на настоятелството, в съответствие с устава и решенията на Общото събрание.

     Чл.16.(1) В началото на всяка календарна година Управителният съвет изготвя отчет за дейността.

                  (2) Отчетът трябва да съдържа данни относно:

 • осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на настоятелството и постигнатите резултати;
 • размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 • финансовия резултат.

                  (3) Докладът за дейността на настоятелството е публичен и се публикува в сайта на училището.

     Чл.17.(1)Общото събрание приема отчет за дейността на настоятелството.

                 (2) Отчетът по ал.1 се съставя от Управителния съвет и се предоставя на разположение на членовете на настоятелството в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на общото събрание до неговото провеждане.

     Чл.18.(1) Общото събрание приема основните насоки и годишните програми за дейността на настоятелството по предложение на Управителния съвет.

                (2) Общото събрание контролира изпълнението на годишните програми.

 

V.БЮДЖЕТ

 

Чл.19. Управителният съвет изготвя бюджет на Сдружението не по-късно от 15.09.

Чл.20. Сдружението приема бюджета до 30.09.  на Общо събрание.

 

VI.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ЛИЦА

 

Чл.21.  Облагодетелствувани лица от дейността на Сдружението могат да бъдат:

 • Училището;
 • Ученици на училището – с цел подпомагане техни изяви или социално-битови условия;
 • Служители на училището – с цел подпомагане техни изяви, допринасящи популяризиране на училището.

 

VII.НАЧИНИ НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНИТЕ ЛИЦА

 

Чл.22. Училищното настоятелство безвъзмездно разходва средствата си в полза на облагодетелстваните лица, насочено към реализиране целите определени от Устава.

Чл.23. Управителният съвет на Сдружението разглежда предложения за разходване на средства в полза на облагодетелствуваните лица на ежемесечните си заседания .

Чл.24.  Предложение по предходнния член могат да правят:

 • Членове на училищното настоятелство в деня на самото заседание;
 • Служители на Училището – чрез писмена молба до Управителния съвет, подадена в едноседмичен срок преди заседанието;
 • Възпитаници на Училището – чрез писмена молба до Управителния съвет, подадена в едноседмичен срок преди заседанието.

Чл.14.  Управителният съвет оценява всяко едно от постъпилите предложение по:

 • степен на важност:
  • текущи проблеми, свързани с дейността на училището;
  • подобряване и увеличаване материално-техническата база;
  • подпомагане социално слаби деца-възпитаници на училището;
  • извън-класни форми на работа с учениците
 • съобразно финансовите си възможности.

Чл.15. (1) Решенията по предходния член се вземат с мнозинство от 1/2 от всички членове на Управителния съвет, като се гласува за всяко предложение по отделно.

               (2) Не се допуска групово гласуване на предложения.

Чл.16. В едноседмичен срок след провеждане на заседанието УС предоставя гласуваната сума на облагодетелствуваното лице, като същото се задължава да удостовери изразходването й по предназначение представяйки редовен платежен документ.

 

II. ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ

 

Чл.17. (1) Всеки от членовете на УС има право да предлага включване на Сдружението  с проекти в програми, както и участието в такива като партньори.

             (2) Програмите, в които сдружението може да се включва са единствено такива, които могат за подпомогнат постигане целите на сдружението. Управителният съвет няма право да кандидатствува по програми с цел генериране лични облаги или с търговска цел.

             (3) Управителният съвет на Сдружението обсъжда на заседания постъпилите предложения и взема решение относно:

 • включването или не в предложената програма;
 • размерът на средствата с които ще се включи, ако е необходимо съфинансиране;
 • екипът за разработка и осъществяване на проекта, неговите отговорности и възнаграждението му.

            (4) Решения по предходната алинея се вземат с пълно мнозинство. 

Чл.18. Управителният съвет определя човека или организацията, които ще разработват проектът за кандидатстване по избраната програма.

Чл.19. При одобрение на проект, Управителният съвет определя ръководителя на проекта и неговото възнаграждение. Ръководството на проекта носи пълната отговорност за реализацията, екипът, който ще работи и крайните резултати.

 

 VІІI.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

Чл.20. Членовете на Сдружението и Управителният съвет работят безвъзмездно.

Чл.21. Управителният съвет на заседание определя възнаграждението на експерт-счетоводителя, заверяващ отчета.

 

IX.ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл.22. Управителният съвет на Сдружението провежда своите заседания всеки вторник от предпоследната седмица на месеца от 18:30 часа в учителската стая на 105. СУ „Атанас Далчев“.

Чл.23.  Извънредни заседания на Управителния съвет могат да се свикват от не по-малко от 3 (трима) члена на Управителния съвет.

Чл.24.Заседание на Управителния съвет се счита за законно проведено, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Чл.25. (1) Всеки член на Управителния съвет на Сдружението има равен глас при вземане на решенията.

             (2) В случай на отсъствие, отсъстващия член може да делегира правото си на глас на друг член на Управителния съвет, като за целта бъде уведомен Управителя на Управителния съвет.

            (3) Кворумът се установява от председателя на Управителния съвет по списък и се заверява от секретаря и е неразделна част от протокола.

Чл.26. Член на Управителния съвет няма право на глас при въпроси, касаещи:

 • негов съпруг или роднина;
 • юридическо лице, в което той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

 

X.ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Чл.27. (1) Управителният съвет води протоколите от всички проведени заседания.

            (2) Председателстващият заседанията и протоколиращите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието.

 

XI.КОНТРОЛ

 

Чл.28.  В срок до 31.03. Управителният съвет изготвя  годишен счетоводен отчет и го представя на Училищното настоятелство за обсъждане и приемане.

Чл.29. В срок до 31.03 Управителният съвет изготвя информация за дейността на Сдружението през изтеклата година и го представя на годишното събрание на Сдружението.

Чл.30. В срок до 31.05 на текущата година Управителят на УС заявява за вписване в Централния регистър заверения годишен отчет, доклада по предходния член и другите предвидени в чл.46, ал.2 от ЗЮЛНЦ документи.

 

ХII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.31. Настоящият правилник се приема на Общо събрание на Сдружението.

Чл.32.Промени по текстове на правилника могат да се правят само от Общото събрание и се приемат с квалифицирано мнозинство.

Чл.33. За неуредените от този Правилник случаи, както и относно тълкуването и прилагането на разпоредбите му се прилага Устава на Сдружението и ЗЮЛНЦ.

 

Правилникът е обсъден и приет на Общо събрание на Училищното настоятелство на 27.09.2018 година.

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 1. Стратегическа цел на сдружението с нестопанска цел.
 2. Училищното настоятелство при 105. СУ „Атанас Далчев“ (УН при 105 СОУ СНЦ) е обединено около основната мисия на училището за изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и подкрепя всеки ученик в стремежа му към творческо и личностно развитие.
 3. Училищното настоятелство има за своя основна цел създаване и реализиране на образователни и възпитателни програми, включване на родителите при организиране и провеждане на училищни мероприятия, финансово и материално подпомагане и подобряване на училищната база.
 4. Училищното настоятелство е в непрекъсната комуникация с учителите и Училищното ръководство на 105. СУ „Атанас Далчев“ за постигане на основните цели.   

 

 1. Цел за събиране на средства и  начин на изразходването им.
 2. УН при 105. СОУ СНЦ играе много важна роля във финансовото подпомагане за подобряване на материалната база.
 3. УН набира средства за:
 • закупуване на пособия и материали за класните стаи и кабинети;
 • подпомагане на  деца от социално слаби семейства;
 • организиране и провеждане на училищни празници и мероприятия;
 • дарителски кампании.

 

      IІІ.Потенциални дарители – особености, формулиране на целта и подход

Потенциални дарители са родителите на учениците, които се обучават в 105. СУ „Атанас Далчев“  и фирми, предлагащи педагогически услуги на учениците от училището – карате, езикови курсове, танци, шах, фехтовка.

УН  се стреми да създаде контакти и с корпоративни организации, които имат служители – родители на наши деца.

 

ІV.Мероприятия

 1. Общо събрание на УН за:
 • отчет на дейността през учебната 2017/2018 година;
 • приемане на нови членове;
 • приемане на план за работа през учебната 2018/2019 година
 • приемане на актуализиран правилник за дейността през учебната 2018/2019 г.

                                                                                                        Срок: 03.10.2018 г.

Отг.: Председател на УН

Директор на 105. СУ

 

 1. Акция по застраховане на учениците от СУ „Атанас Далчев”

 

Срок: 18.12.2018 г.

Отг.Председател на УН

Директор

 

 1. Подпомагане организиране и провеждане  на благотворителен коледен базар „Деца помагат на деца”

                                        Срок: 23.12.2018 г.

Отг. Управителен съвет на УН

 

 1. Подпомагане на деца от училището от социално слаби семейства

Срок: през цялата учебна година

Отг. Представителите на УН от съответни паралелки и класове

 1. Подпомагане изграждането на център „Иновации“- техническо оборудване –настолни компютри/лаптопи по изисквания, мебели и др.

Срок: ноември 2018 г.

Отговорник: Председател на УН

Директор

 1. Провеждане на благотворителни базари на ученически изделия:
 • За баба Марта;
 • Великденски базар.

Срок: март – април 2019 г.

Отговорник: Членове на УН по класове

Директор

 

 1. Кандидатстване по проекти за финансиране различни дейности в училището (ремонт на класни стаи и кабинети, изграждане на спортни площадки, ремонт на актова зала).
 2. Търсене на спонсори за заграждане пространството до физкултурния салон и превръщането му в помещение за дейност по интереси.
 3. Подпомагане рекламната дейност на училището.
 4. Организиране на празник на дарителите.
 5. Организиране на „Ден на бащата”
 6. Организиране на родителска среща „Малки разговори на големи теми“

 

 

 

І. МИСИЯ

Като осъзнава своята отговорност на участие в училищния живот мисията на училищното настоятелство е да подпомага утвърждаването на 105. СУ „Атанас Далчев” като конкурентно–способна образователна институция.

 

ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПОДЦЕЛИ

Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и партнирането с училищното настоятелство се достигна до следния вид на целите и подцелите:

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

ПОДЦЕЛИ 

 

СТРАГЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  

Утвърждаване на Училищното

настоятелство като партньор на

училището

1.1.Популяризиране дейността на училищното настоятелство сред училищните общности 

1.2.Развитие на хоризонтални и вертикални връзки с други институции и организации

СТРАГЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  

Реализиране на образователно-

възпитателни програми по

проблемите на децата и учениците

 

2.1. Привличане на външни организации с цел провеждане на срещи, разговори и форуми с ученици, родители и преподаватели. 

2.2. Събиране, подготовка и разпространение на рекламни материали за проблемите на учениците

СТРАГЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  

Съвместна дейност с български

и чуждестранни

неправителствени и

нестопански организации

3.1. Обмяна на опит с представители на други училищни настоятелства 

3.2. Привличане на партньори – съмишленици при реализирането на  дейностите.

СТРАГЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:  

Подпомагане развитието и

осигуряване на допълнителни

финансови и материални

средства за училището

4.1. Провеждане на дарителски кампании 

4.2. Провеждане на базари

4.3. Проучване на възможности за проектно финансиране

4.4 Подпомагане закупуването на учебни помагала, материали, консумативи и други.

СТРАГЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:  

Подпомагане разработването

и реализирането на проекти и

популяризиране дейността на

училището

5.1. Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в реализирането им. 

5.2. Разпространение на рекламни послания

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ
1.1.Популяризиране дейността на училищното настоятелство сред 

училищните общности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Публикуване в сайта на училището на рекламно послание; 

2.Публикуване в сайта на училището състава на УН, основните акценти в дейността и извадки от годишните и финансови отчети и предстоящи  инициативи;

3.Предлагане на мерки за подобряване дейността на училището;

4.Изготвяне и представяне на предложения пред съответните органи за развитието или решаването на текущи проблеми на

училището.

1.2. Развитие на хоризонтални и 

вертикални връзки с други институции и организации

 

1. Проучване чрез анкета сред родителите за възможностите  за създаване на връзки с местната власт; 

2. Проучване на възможности за връзки с други институции и организации ;

3. Провеждане на форуми за споделяне на добри практики;

4.Организиране местната общност за подпомагане на училището;

5.Сигнализиране на компетентните органи при извършени нарушения

2.1. Привличане на външни организации с цел провеждане на срещи, разговори и форуми с 

ученици, родители и преподаватели

 

 

1.     1.Проучване на външни  организации, работещи по проблемите на децата и 

учениците.

 2.Организиране и провеждане  на срещи -разговори и форуми с ученици, родители и преподаватели и представители на БЧК, Гражданска защита, Центъра по превенция, Агенция „Закрила на децата”, Полиция, Прокуратура, РИОКОЗ и др.

3.Организиране и подпомагане обучение на родителите по въпросите на възпитанието

и развитието на техните деца.

3.1. Обмяна на опит с представители на други училищни настоятелства 

3.2. Привличане на партньори – съмишленици при реализирането на дейностите.

1.Провеждане на работни срещи с представители на училищни настоятелства от други училища 

2.Изработване на банка от организации, партниращи на училищни настоятелства,

кореспонденция и провеждане на срещи

4.1. Провеждане на  дарителски кампании 

 

1.Изготвяне на оперативен план за провеждането на  дарителски кампании; 

2. Организиране и провеждане на кампаниите

4.2. Провеждане на  базари 

 

1.Изготвяне на оперативен план за провеждане на коледен базар; 

2.Организиране и провеждане на базара

4.3. Проучване на възможностите за проектно финансиране 1.Изработване и поддържане  на информационен лист с интернет адреси на 

грантови и финансиращи схеми;

2. Периодично проследяване за публикувани обяви за набиране на проектни предложения и обсъждането им с представители от училището;

3.Партньорство и съфинансиране на проекти.

4.4. Подпомагане закупуването на учебни помагала, материали и 

консумативи

1. Подпомагане на социално слаби ученици 

От училището

 

 

5.1. Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в реализирането им. 

 

1.Провеждане на съвместни семинари с родители и училищен екип за писане на 

проекти;

2.Привличане на партньори при изпълнение на проектите.

5.2. Разпространение на рекламни послания 

 

1.Обсъждане с представители на училището на съдържанието и дизайна на рекламни листовки, плакати и др. 

2.Подпомагане предпечатната подготовка на продуктите и печат.

3.Разпространение на рекламни материали;

4. Сформиране на група за връзка с медиите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*