Училищно настоятелство

 У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

 следващо заседание 27.септември /четвъртък/ – 18,30ч.

ВРАТИТЕ СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ!!!

УН – ОТЧЕТ 2017 ГОДИНА

Отчет 2016_2017 УН ФИНАНСОВ общо събрание

ОТЧЕТ НА    ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

download-button

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УН УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ И ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА  105.СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

  

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.С този Правилник се урежда реда, по който се осъществява общественополезна дейност на Училищно настоятелство на 105. СУ „Атанас Далчев“, гр. София и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

Чл.2. Правилникът е изготвен на основание чл.306, ал.1 от ЗПУО и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.3.Училищното настоятелство е регистрирано  като юридическо лице  с  нестопанска  цел през 2006 година   за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл.4. Училищно настоятелство организира дейността си при условията и по  реда  на  Закона  за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел  и  в  съответствие  с разпоредбите на ЗПУО и на устава си.

Чл.5.Органи  на  настоятелството  са  общото  събрание  и  съветът  на настоятелите (чл.307 от ЗПУО).

Чл.6. Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

Чл.7.Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

 

 1. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

Чл.8. За постигане на целите си настоятелството (чл.309 от ЗПУО):

 • съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за

училището  и контролира целесъобразното им разходване;

 • подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
 • съдейства при организиране  на  ученическото  хранене и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
 • съдейства за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 • организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и

развитието на техните деца;

 • организира обществеността за подпомагане на училището;
 • сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование;
 • съдейства за подобряване на социалната интеграция на ученици в риск или произхождащи от „рискови групи“.

Чл.9.Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Настоятелството, като се използват предвидените средства.

Чл.10.1) Училищното настоятелство е длъжно да води протоколи от заседанията на колективните си органи (общо  събрание  и  съвет на настоятелите);

2) Ръководещият заседанието на Общото събрание и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на протокола.

Чл.11. 1) Училищното настоятелство изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 • съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 • размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 • вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 • финансовия резултат.

2)Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Училищното настоятелство се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

Чл.12. Съветът на настоятелите предоставя доклад за дейността си на годишното Общо събрание на Училищното настоятелство в началото на всяка учебна година;

4) Общото събрание приема доклада за дейността на Училищното настоятелство след обсъждането му;

5) Докладът за дейността на Училищното настоятелство се публикува на интернет страницата на училището и на информационното табло „За вас родители“ в централното фоайе на училището;

Чл.13. Съветът на настоятелите в началото на всяка  учебна година изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на Училищното настоятелство, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

 Чл.14.В началото на всяка учебна година Общото събрание приема:

 • отчет за дейността на Училищното настоятелство през изминалата учебна година;
 • финансов отчет на събраните и изразходени от Училищното настоятелство средства;
 • актуализиран Правилник за дейността на Училищното настоятелство;
 • основни насоки за развитие на Училищното настоятелство и програма за осъществяването на дейността му, съгласно чл.8 от настоящия правилник.

Чл.15.Всеки член на Училищното настоятелство може да прави възражения и предложения по проекта за програма.

Чл.16.1) За осъществяване на дейностите по чл. 8 от Правилника се провеждат ежемесечни текущи работни срещи на Съвета на настоятелите и се създават временни и постоянни работни групи.

 • Членове на работните групи могат да бъдат само членове на Училищното настоятелство;
 • Създаването на работни групи става с решение на Съвета на настоятелите. С решение се определя мандатът на работната група и се избират членовете й;
 • Временните работни групи се отчитат пред Съвета на настоятелите за извършената дейност след приключването й, както и резултатите от тази дейност;
 • След обсъждане на предоставените от работната група резултати, Съветът на настоятелите може да предостави допълнителен срок на работната група за довършване на поставените задачи или на поставени допълнителни такива.

Чл.17.1)Съветът на настоятелите взема оперативни решения за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Училищното настоятелство, в това число относно необходимите средства за организирането на съответните мероприятия и лицата, които ще ги провеждат.

 

 III. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

 

Чл.18.1) Общото събрание приема годишен бюджет на Училищното настоятелство.

 • Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Съвета на настоятелите не по-късно от един месец преди началото на учебната година, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на Училищното настоятелството да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание;
 • Бюджетът на Настоятелството се изпълнява от Съвета на настоятелите;
 • В срок до 31 януари на всяка година Съветът на настоятелите изготвя годишен счетоводен отчет на събраните и изразходени през предходната календарна година средства, който представя на членовете на Училищното настоятелство за обсъждане и приемане;
 • Годишният финансов отчет се представя за обявяване и публикуване, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Централния регистър в срок до 31 май на съответната година;

Чл.19. 1) Източници на средства на Настоятелството са дарителски вноски на родителите на учениците, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, финансирания по програми на Европейския съюз, международни организации или държавни и общински органи и институции;

 • Дарителските вноски на родителите се определят въз основа на решение на общото събрание на Настоятелството;
 • Училищното настоятелство може да придобива по силата на дарения финансови средства при спазването на действащото в България законодателство;
 • Училищното настоятелство набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от Европейския съюз, международни организации, държавни и общински органи и институции при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл.20. Средствата на Училищното настоятелство се използват за постигане на целите, определени в Устава и за изпълнение на неговия предмет на дейност.

Чл.21.1) При осъществяване на дейността си Училищното настоятелство разходва средствата си възмездно и безвъзмездно, като взема предвид волята на дарителите си. Съветът на настоятелите определя реда за опериране със средствата, налични в касата и по банковата сметка на Настоятелството;

2) Училищното настоятелство може да придобива и да се разпорежда възмездно с вещни права върху движими вещи, както и може да бъде страна и да реализира приходи по възмездни двустранни договори, необходими или полезни за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на българското законодателство;

Чл.22.1) Училищното настоятелство може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

 • За безвъзмездно разходване на имущество на Училищното настоятелство, Общото събрание взема решение с мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове.

Чл.23. Разходите, които Настоятелството извършва, включват:

 • Разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Настоятелството по чл. 8 от Правилника;
 • Разходи за осъществяване на функциите на органите на Училищното настоятелство и изпълнението на правомощията им, в това число разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване,разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл.16 от Правилника.

Чл.24.1) Училищното настоятелство разходва имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 8 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за дейността на сдружението;

2) Разходването на имуществото на Училищното настоятелството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на настоятелството и непосредствено предназначени за осъществяването на основната му дейност;

3) Всеки конкретен разход се одобрява предварително от Съвета на Настоятелите. Като изключение, разходи в размер до 500 (петстотин) лева се одобряват предварително от Председателя на Настоятелството, който докладва разхода на следващото заседание на Съвета на Настоятелите;

4)Всеки разходен документ е свързан с обяснителна записка за направения разход. В края на всеки месец счетоводството изготвя подробна справка за всички извършени разходи през съответния месец, която представя на Съвета на Настоятелите;

5)Всички плащания от Настоятелството, определени в сключени с него договори се извършват по банков път. Максималният размер на паричните средства в брой в касата на Настоятелството не трябва да надхвърля 500 /петстотин/ лева и всички плащания до този размер трябва да бъдат предварително одобрени от Председателя. В случай, че в касата постъпят средства над тази сума, паричните средства, които я надхвърлят, се внасят по банковата сметка на Настоятелството.

Чл.25. Училищното настоятелство подпомага физически или юридически лица само ако чрез това подпомагане се постигат целите на настоятелството, определени в Устава.

Чл.26.1) В годишната програма за осъществяване дейността на Училищното настоятелство, приемана от Общото събрание, се определят дейностите и мероприятията, включени в предмета на основната дейност на Настоятелството, които то ще извършва през съответната календарна година.

2) Годишната програма предвижда общите действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от Съвета на настоятелите проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година. Конкретните мерки за осъществяването на всяко мероприятие се определят и осъществяват от Съвета на настоятелите

          3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, предназначение, начин на разходване се определят от Общото събрание с годишната програма за осъществяване дейността на Настоятелството и се предвиждат в годишния бюджет.

         4) С годишната програма Общото събрание на Училищното настоятелство възлага на Съвета на настоятелите да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го упълномощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства.

Чл.27. В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година да се изразходват средства за подпомагане на членове на Училищното настоятелство и външни лица, Общото събрание определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на Настоятелството, реда и критериите за подбор, по които Съветът на настоятелите определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл.28. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Настоятелството и законодателството на Република България.

 

Настоящият Правилник е приет на Общо събрание на Сдружение „Училищно Настоятелство при 105. СОУ СНЦ“, гр.София, състояло се на 11.10.2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*