НВО 4.клас

Национално външно оценяване след IV клас

27.05.2020 г. – НВО по Български език и литература

28.05.2020 г. – НВО по Математика

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА
ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА IV КЛАС

Преди започване на националното външно оценяване ученикът:
Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно 9,45 часа.
Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е ученик с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.
Непосредствено преди началото на изпита:
Получава от квестор лист с указания за работа и бланка за отговори с отпечатана на нея идентификационна информация за ученика.
Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
По време на националното външно оценяване:
Получава от квестор изпитния материал и листове за чернова по математика.
Изпитното време за всеки от предметите е следното:

Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
Изпълнява точно инструкциите, които чува от записа на аудионосителя за диктовката по български език и литература.
След приключване на определеното време за работа предава на квестора бланката за отговори, изпитния материал и използваните листове за чернова.
Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в бланката за отговори. Внимание! Изпитният тест и черновата за НВО по математика няма да бъдат проверявани!
Записва четливо отговорите на български език по всички предмети, като използва българската азбука (кирилица).
Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
Може да излиза от изпитната зала след изтичане на първите 30 минути от началото на изпита.
Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 30 минути от началото на изпита, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно изпитната си работа.
Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:

  1. преписва от хартиен носител;
  2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони,калкулатори, таблети и др.);
  3. преписва от работата на друг ученик;
  4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
  5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в някой от отговорите). Изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност, се анулира и не се оценява.
След приключване на работата:
Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
1.предава на квестора бланката за отговори, изпитния материал и листовете за чернова;
Подписва се в протокола и незабавно напуска залата.