НВО 7.клас

Национално външно оценяване след VII клас

15.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

17.06.2020 г. – НВО по Математика

Дейност  
НВО в VII клас
Определяне         на         състава         на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 03 февруари 2020 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 07 февруари 2020 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 10 април 2020 г.
Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите до 10 април 2020 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 14 април 2020 г.
Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 14 април 2020 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII  клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 06 – 08 април 2020 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01 юни 2020 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 03 юни 2020 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 03 юни 2020 г.
Определяне      на      квесторите,      на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 05 юни 2020 г.
Оценяване на изпитните работи от  НВО 12 – 23 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 26 юни 2020 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап до 03 юли 2020 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01 юни 2020 г.
 1. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите   27 – 29 май 2020 г.
Обявяване  на  списъци  с  разпределението  на  учениците  по училища   и   зали   за   полагане   на   изпити   за   проверка  на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите   до 08 юни 2020 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по: изобразително изкуствомузикаспорт   22 юни 2020 г. 23 юни 2020 г. 24 – 25 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА
ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Преди започване на националното външно оценяване ученикът:
Явява се в сградата на училището не по-късно от 8,30 часа.
Носи документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт)
Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно 8,45 часа.
Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е ученик с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.
Непосредствено преди началото на изпита:
Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова, в т.ч. и листове с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:
Получава от квестор изпитния материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) последователно за всяка отделна част.
Изпитното време по части за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора.
По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.

След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
След приключване на определеното време за работа на НВО по чужд език поставя листа за отговорите и листа за белова в индивидуалния плик, без да го запечатва.
Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за белова. Внимание! Изпитният материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) не се поставя и засекретява в индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!
Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на изпита.
Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.
Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част.
Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:

 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг ученик;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
  Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
  Не нарушава анонимността на изпитната работа, в т.ч. и на листовете с надпис „чернова“, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
  В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
  След приключване на работата:
  Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
 6. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
 7. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
 8. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
 9. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1, свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;
 10. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и математическите формули.
  Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.