Документи

Образци на документи

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма

Заявление за прием нови ученици


Нормативни документи

Правилник за дейността на училището

Годишен план на 105. СУ „Атанас Далчев“ през учебната 2020/2021 година

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за пропускателен режим

Форми на обучение в 105. СУ „Атанас Далчев“ през учебната 2020/2021 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието в 105. СУ „Атанас Далчев“ през учебната 2020/2021 година

Мерки за за повишаване на качеството на образованието в 105. СУ „Атанас Далчев“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 – 2020)

План за дейностите по БДП в 105. СУ „Атанас Далчев“ за учебната 2020/2021 година

Предложение на комисията за отпускане на месечни стипендии на учениците, завършили основно образование, за първи срок на учебната 2020/2021 година в периода от 15.09.2020 г. до  31.01.2021 г.