ОБЯВИ

      Уведомяваме Ви, че  имаме свободни от 01.09.2022 г. следните работни места:

                        Всички обявени длъжности са по чл.67 ал.1 т.1 от Кодекса на труда

 1. УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ І-ІV КЛАС  – 3 работни места;
 2. УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП І-ІV КЛАС – 1 работно място;
 3. УЧИТЕЛ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 1 работно място;
 4. УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 3 работни места;
 5. ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ – 1 работно място;
 6. БИБЛИОТЕКАР – 1 работно място;
 7. ХИГИЕНИСТИ – 4 работни места;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 • Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 • Трудова автобиография;
 • За педагогическите длъжности – документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 • За непедагогическите длъжности – документ за образование;
 • Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
 • Медицинско удостоверение за започване на работа;
 • Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/
 • Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до 01.07.2021 г. включително.

  Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 04.07.2022 г. /понеделник/ от 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев”– жк. „Дианабад” ул.”Св. Пимен Зографски” №7.

  Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;  0876807295.