ОБЯВИ

О Б Я В Я В А

Свободно работно място от 04.04.2023 г. за:

 1. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА – 1 раб. място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ
  Необходими документи за кандидатстване:
 2. Заявление до директора за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и адрес
  на електронна поща);
 3. Професионална автобиография;
 4. Копия от документи за придобито висше образование с образователно-квалификационна
  степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление,
  съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните
  направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска
  работа;
 5. Копия на документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит:
  – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия
  учителски трудов стаж;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от
  24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на
  педагогически специалист /оригинал/
 7. Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до
 8. 25.04.2023 г. включително.
 9. Събеседването с кандидатите ще се проведе на 27.04.2023 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в
 10. 105 СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.

 11. Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73; 0876807295;