ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че  имаме свободни от 22.02.2021 г. следното работно място:

  1. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
  2. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
  3. Трудова автобиография;
  4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
  5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж (копие/я);
  6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист (оригинал).

Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до 08.03.2021 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 09.03.2021 г. (вторник)от 11:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул. ”Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02-862-05-73; 02-862-04-73;