ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че  имаме свободно от 12.12.2022 г. следното работно място:

  1. ПСИХОЛОГ, УЧИЛИЩЕН  – 1 работни места по чл.67 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
  2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
  3. Трудова автобиография;
  4. За педагогическите длъжности – документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
  5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
  6. Медицинско удостоверение за започване на работа /оригинал/;
  7. Свидетелство за съдимост /оригинал/;
  8. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до 05.12.2022 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 07.12.2022 г. / сряда / от 10,00 часа в 105. СУ„Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;  0876807295;