1. клас

 


ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ

Резултат с изображение за download gifСИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2018-2019

ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС в 105. СУ „Атанас Далчев“за 2018/2019 учебна година

 

Паралелка  

с разширено изучаване на:

 

Брой Избираеми учебни часове
Математика  

и природни науки

1 1.            Математика 

2.            Математика

3.            Околен свят

Италиански  

език 

2 1.    Италиански език 

2.    Италиански език

3.    Български език

Английски  

език 

1 1.     Английски език 

2.    Английски език

3.    Български език

Информационни технологии 1 1.     Информационни технологии 

2.    Математика

3.    Български език

Изобразително  

изкуство

1 1.     Изобразително изкуство 

2.    Изобразително изкуство

3.    Български език

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В І КЛАС:

  1. Оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето.
  3. За удостоверяване на водещ критерий:
  • за водещ критерий – първа, втора и трета група: оригинала на издадено от районната администрация актуално удостоверение за промени на постоянен адрес /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или актуално удостоверение за промени на настоящ адрес на детето  /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;
  • за водещ критерий – четвърта група: оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението; лична карта /за постоянен адрес/ на родителя.
  1. Документи за удостоверяване на допълнителните критерии –   съгласно Системата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. За критериите, удостоверявани с копие на документ, е възможно училищната комисия да изиска оригинала за сверка.
  2. При покриване на допълнителен критерий 8.7, се представя оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл. 14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/.
СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018 г. 1. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. 

2. Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г. 

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г. 

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г. 

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г.  

в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 08.06.2018 г.  

до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г.  

в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г. 

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г.  

 в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.
 14.06.2018 г. Попълване на свободни места след трето класиране.
18.06.2018 г. –  18 ч. Родителска среща – обща и по паралелки
от 20.06.2018 г. 

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и  на РУО София-град