1. клас

Резултат с изображение за download gif1-ЗАЯВЛЕНИЕ-2019-2020-клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ В ­­І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

 

Брой паралелки – 6

Брой ученици в паралелка – 25 ученици

Видове паралелки:

 • с разширено изучаване на италиански език;
 • с разширено изучаване на английски език;
 • с разширено изучаване на изобразително изкуство;
 • с разширено изучаване на информационни технологии;
 • с разширено изучаване на математика и природни науки;

 

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

 

 

бул. „Д-р. Г. М. Димитров” – бл. 24, 24А, 26, 28, 30, 32 вх. А и Б, 36, 54 вх. А, Б, В и Г, 58, 62 вх. А и Б; 10 – 62
ул. „Проф. д-р. Ганчо Ганчев” – 2, 4, 8; 1 – 8
ул. „Лъчезар Станчев” – 2 – 20
бул. „Драган Цанков” – 29, 31, 31А, 36 – 59, 42, 45 вх. А и Б, 46 вх. А, Б и В, 59 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж;
ул. „Николай Хайтов” – 23 – 25, 26 – 26 Б, 32, 34
ул. „Крум Кюлявков” – 5, 7, 9, 11, 15 вх. А и Б, 25 вх. А, Б, В, Г, и Д, 64 вх.А, Б и В
ул. „Св. Пимен Зографски” – 2А, 10, 13, 14, 16 вх. А, Б и В, 18 вх. А и Б, 20,20 А, 20Б, 36, 36А, 38, 40
ул. „157-ма” – 5
ул. „Русаля” – 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11
ул. „132-ра” („Изгрев”) – 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24А, 24Б,  24В,  26
ул. „Жетварка” – 10, 12, 14, 14Б, 16
ул. „Тинтява” – 15, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 80 – 82, 84 –88, 100, 118 – 120, 122, 124, 126
ул. „Самоков” – 11А – 15, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
ул. „Елемаг” – 2, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 22 вх. А, Б, и В, 24, 24А, 26 вх. А, Б и В, 32, 34, бл. 307, бл. 308, бл. 309
ул. „Фредерик Жолио Кюри” – 23 – 23 А, 71 вх. А и Б, 83, бл. 312,бл.313,бл.314
ул. „Акад. Илия Петров” (130-та) – 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10 – 12
ул. „Константин Кисимов” – 2-4, 12; бл. 302, бл. 303, бл. 304
ул. „Незабравка” – бл. 309, бл. 311, бл. 315 (№ 33 А)
Ж.к. „Дианабад” – 29 вх. А, Б, В, Г и Д, 30 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, 32 вх.А, Б, В и Г, 33 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 33А вх. А и Б, 33Б вх. А и Б, 34, 35, 36, 37, 47 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 38 вх. А, Б, В и Г, 39 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 41, 42, 42А вх. А и Б, 43 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 45 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М, 53, 54, 56, 57, 58 вх. А, Б, В и Г, 59 вх. А, Б, В и Г, 60, 61
ул. „158-ма” („Изгрев”), ул. „151-ва” („Изгрев”)      

ул. „170-та”(„Изгрев”) – №5

Бул. „Г. М. Димитров“ 38А, 38Б, 38В, 65А, 65 Б, 79
ж.к. „Студентски град“, бл. 6, 6А, бл.6АА, 6АБ, 6АВ, 6АГ и 6АД, от бл. 21 до бл. 38
ул. „Иван Багрянов“ № 19 А, 19 Б
ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 3А,3Б, 8
ул. „Никола Габровски“ № 90, 102А, 108, 110 А, 110 Б
ул. „Баку“ № 3
ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 2 А, 2 Б, 9, 10, 46 Б, 46 В, 46 Г, 46 Д, 50 А, 50 Б, 50 В, 56 А, 56 Б,
ул. „Проф. Христо Данов“ № 11 А, 11 Б, 11 В, 11 Г,13, 15 А, 15 Б, 15 В, 15 Г, 15 Д, 15 Е 17, 18, 19 А, 19 Б, 21
ул. „Проф. Арх. Петър А. Ташев“ № 1А, 1Б
ул. „Акад. Жак Натан“ № 5, 7, 7А, 7 Б, 9 А, 9 Б, 9В, 10, 11
ул „Акад. Йордан Трифонов“ № 1, 3 А, 3 Б, 3 В ,4, 6 А, 6 Б, 6А А, 6А Б, 8 А, 8 Б, 11 А, 11 Б
„Д-р Йордан Йосифов“ № 1Б, 7А,7Б,7В, 8Б, 11, 20
ул. „Висарион Белински“ № 2А, 2Б, 6, 8
ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 5 ,8, 15, 17, 20, 20 А, 20Б, 21
ул. „Проф. Саздо Иванов“ № 2, 6
ул. „Проф. Христо Вакарелски“ № 1, 3 А, 3 Б, 4, 5 А, 5 Б, 5А А, 5А Б ,10 А, 32 10 Б, 10 В, 10 Г, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 11Е, 12 А, 12 Б, 12 В, 12 Г, 13 А, 13 Б, 13А А, 13А Б, 16, 18, 19, 19 А, 19 Б, 20 А, 20 Б
ул. „Фредерик Шопен“ № 1, 3
ул. „Новачица” № 3

СИСТЕМА

за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм . и доп. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.

 

РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г.

 

За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

 1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
 2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
 3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.
 4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

  

РАЗДЕЛ II. ДЕЙНОСТИ 

 1. Кандидатстване

5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец – Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.

5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

5.4. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната комисия има право да изисква копия на документи по т. 8 от Раздел III. КРИТЕРИИ. 

 1. Класиране

6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.

6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група и брой точки.

6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.

6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл 

 1. Записване

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

7.3. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

 

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ

 1. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище. Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на 
детето, издадено от съответната районна администрация 
/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1  от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; 
Копие на удостоверение за раждане на детето.
Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.2. Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1година, но постоянният /настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4. Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

(Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с един или двама починали родители – 6 т. Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7. Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т. Удостоверява се от училището.
8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.     

Копие от удостоверение за раждане на детето.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето
8.11. Деца-близнаци – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата.
8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/
Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

 1. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Съгласно чл. 43а (нов – ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) от Наредба № 10 на МОН за организация на дейностите в училищното образование: Когато записването на ученици в първи клас води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при заявено желание от родителя/настойника. Заявления се подават в съответната районна администрация.

  

РАЗДЕЛ IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.
 • 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование, обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.
 • 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане.
 • 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане„Семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).“
 • 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс„Домакинство“ включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
 • 6.(Нов – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) „Майчин език“ е езикът, на който говорят в семейството си:

а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на Република България;

б) децата на гражданите на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова заетост на територията на Република България.

 

Приложение № 1 

(Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 
ДО      

ДИРЕКТОРА НА

……………………….

                                             
З А Я В Л Е Н И Е
от     

………………………………………………………………………………………………….

/три имена на родителя/настойника/
Постоянен/настоящ адрес ………………………………………………………………..      

Телефон за връзка ……………………………. e-mail ……………………………………

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая синът/дъщеря ми ………………………………………………………………………………..
да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2019/2020 година
 
Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ Посочва се най-благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес. Изписва се район, ж.к., квартал, улица, №, бл., ет., ап.
8.1 ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният  /настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в същото училище.  
8.2 ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;  
8.3 ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният /настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;  
8.4 ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;  
  Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ Да/Не
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.  
8.6. Дете с един или двама починали родители – 6 т.  
8.7. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.  
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.  
8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.  
8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.  
8.11. Деца-близнаци – 5 т.  
8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/
 
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е поголям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:
4.
5.
6.
Заявявам, че /желая/ не желая/ синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.
Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
Уведомен съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Родител: …………………..                                                               Служител:……………………
/име, фамилия и подпис/                             /име, фамилия и подпис/  

 

Приложение № 1.

(Ново – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) 

Приложение № 3  (Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)


ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ

Резултат с изображение за download gifСИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2018-2019

ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС в 105. СУ „Атанас Далчев“за 2018/2019 учебна година

 

Паралелка        

с разширено изучаване на:

 

Брой Избираеми учебни часове
Математика        

и природни науки

1 1.            Математика       

2.            Математика

3.            Околен свят

Италиански        

език 

2 1.    Италиански език       

2.    Италиански език

3.    Български език

Английски        

език 

1 1.     Английски език       

2.    Английски език

3.    Български език

Информационни технологии 1 1.     Информационни технологии       

2.    Математика

3.    Български език

Изобразително        

изкуство

1 1.     Изобразително изкуство       

2.    Изобразително изкуство

3.    Български език

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В І КЛАС:

 1. Оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.
 2. Копие на удостоверение за раждане на детето.
 3. За удостоверяване на водещ критерий:
 • за водещ критерий – първа, втора и трета група: оригинала на издадено от районната администрация актуално удостоверение за промени на постоянен адрес /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или актуално удостоверение за промени на настоящ адрес на детето  /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;
 • за водещ критерий – четвърта група: оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението; лична карта /за постоянен адрес/ на родителя.
 1. Документи за удостоверяване на допълнителните критерии –   съгласно Системата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. За критериите, удостоверявани с копие на документ, е възможно училищната комисия да изиска оригинала за сверка.
 2. При покриване на допълнителен критерий 8.7, се представя оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл. 14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/.
СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018 г. 1. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.       

2. Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.       

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г.       

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г.       

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г.        

в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 08.06.2018 г.        

до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г.        

в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г.       

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г.        

 в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.
 14.06.2018 г. Попълване на свободни места след трето класиране.
18.06.2018 г. –  18 ч. Родителска среща – обща и по паралелки
от 20.06.2018 г.       

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и  на РУО София-град