1. клас

Заявление за прием в първи клас – изтегли
Обява нова А3_портретна1-1

mapppp mapppppppp

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

КРИТЕРИИ БРОЙ ТОЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
А.ОБЩИ КРИТЕРИИ
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия 43 1.  Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;2.  Лична карта на един от родителите
2. Настоящ адрес, съвпадащ  в административния район на училището, съвпадащ с  постоянния адрес на територията на Столична община 30 1.Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите,издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;2.  Лична карта на един от родителите
3. Настоящ адрес на родителя/настойника  в административния район на училището, различен от  постоянния адрес на територията на Столична община 29 1.Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите,издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;2.  Лична карта на един от родителите
4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на училището 28 1.Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите,издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;2. Проверка от комисията
5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община 20 Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите,издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето
6. Други деца от семейството обучаващи се в училището 20 Удостоверява се от училището от системата АДМИН
7. Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия 10 Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя
8. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището 8 Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя
Забележка: При класиране ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по- горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ
9. Дете с двама починали родители 22 1.Акт за смърт на родителите2.Удостоверение за раждане на детето
10. Дете с един починал родител 20 1.Акт за смърт на родителя2.Удостоверение за раждане на детето
11. Дете с трайни увреждания над 50% 20 Удостоверява се с решение на ТЕЛК
12. Дете от многодетно семейство 20 Удостоверения за раждане на децата
13. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено 20 Съдебно решение или писмо от дирекция „Социално подпомагане“, район „Слатина“
В. УЧИЛИЩНИ КРИТЕРИИ
14. Избор на паралелка:

  1. италиански език – 10 т.
  2. изобразително изкуство – 9т.
  3. информационни технологии – 6т.
  4. английски език – 6т.
  5. математическа паралелка – 4т.
  6. хореография – 4т.

Забележка: Училищните критерии са приети с решение на педагогически съвет от 01.03.2017 г. и са съгласувани с обществения съвет.

Изборът на паралелка се посочва в заявлението

 

ГРАФИК С ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК МЯСТО
1. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици в 105.СУ „Атанас Далчев“ 15.03.2017 г. Директор интернет страница на 105. СУ и информационно табло
2. Подаване на заявления от родителите за участие в първо класиране от 18.04.2017 до 19.05.2017 Ангела Цонева,технически секретар канцелария  на училището
3. Обявяване на списъци от първо класиране 02.06.2017 г. Училищна комисияза прием интернет страница на 105. СУ и информационно табло
4. Записване на ученици от първо класиране от 05.06.2017до 07.06.2017 Училищна комисияза прием канцелария  на училището
5. Обявяване на свободни места за второ класиране 08.06.2017 г.17.00 часа Училищна комисияза прием интернет страница на 105. СУ иинформационно табло
4 Попълване на свободни места от второ класиране От 09.06.2017 до 12.06.2017 Училищна комисия за прием канцелария  на училището
7. Обявяване на списъци от второ класиране 13.06.2017 г.17.00 часа Училищна комисия за прием интернет страница на 105. СУ и информационно табло
8. Записване на ученици от второ класиране от 14.06.2017до 15.06.2017 Училищна комисия за прием канцелария  на училището
9. Обявяване на свободни места за трето класиране 15.06.201717.00 часа Училищна комисия за прием интернет страница на 105. СУ и информационно табло
10. Родителска среща 19.06.201718.00 часа Директор актова зала
11. Попълване на свободните места От 19.06.2017 до 14.09.2017 Училищна комисия за прием канцелария  на училището

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*