Подкрепа за приобщаващо образование

От учебната 2021/2022 година в 105. СУ „Атанас Далчев“ се осъществявят дейности по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедура за директно предоставяне BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора – 27.11.2020 г.

            Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

 Специфичните цели на проекта са:

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детските градини и училищата по проекта чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование;

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.