НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК VIII КЛАС, УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

Presentation4

ДАТА НА НВО – 20.06.2016 ГОДИНА

НАЧАЛО НА ИЗПИТА – 10.00 ЧАСА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 3  АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА

Националното външно оценяване на учениците от VIII клас с интензивно изучаване на чужд език се осъществява чрез писмено изпитване за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език.

Изпитването се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от осми клас с интензивно изучаване на чужд език в училището и започва в 10 часа на определения ден

 

ФОРМА

Тестът по чужди езици за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език включва задачи с избираем отговор с три или четири възможни отговора, от които само един е верен, и задача за създаване на писмен текст.

Училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитванията организира дейностите, свързани с подготовката на залите за провеждане на изпитванията, с разпределянето на местата на учениците, с размножаването на материалите за писмените работи на учениците и с осигуряването на резерв от листове с редове за писане, подпечатани с печата на училището. При необходимост тя предлага на директора на училището промяна на седмичното разписание на учебните занимания за дните на изпитванията и отговаря за своевременното уведомяване на учениците за промяната.

За всеки писмен изпит класните ръководители напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита да носят чертожни инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел) резервни химикали и моливи.

По време на изпитването не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа съответния чужд език, освен в случай, че има проблем с техниката и няма как да бъдат осигурени други учители-четци по чужд език.

На основание чл.4, ал.1 и ал.3 на Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, в допълнение към Национално външно оценяване, на ниво училище е възможно да се осъществява външно оценяване по чужд език на учениците в 8 клас с интензивно изучаване на чужд език чрез устно изпитване за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, свързани с компонента говорене и определени с учебните програми по чужд език за 8 клас с интензивно изучаване на чужд език. За тази цел директорът на училището определя със заповед датата на провеждане и състава на училищната комисия за подготовка и провеждане на устното изпитване. Училищната комисия за подготовка и провеждане на устното изпитване определя неговия формат, учебното съдържание, върху което ще се осъществява устното изпитване, и изработва критерии за оценяване. Резултатите от устното изпитване се вписват като текуща оценка за втория учебен срок.

 

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от външното оценяване на учениците се въвеждат от училищната комисия в сайта http://mon8.mon.bg до 3 дни от провеждането на съответния изпит.