Заповед на Директора за 11.01.2017г

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 във връзка със заповед № СОА17 – РД09 – 61 от 10.01.2017 година на кмета на Столична община и писмо с изх. № 9137-30/10.01.2017 г.  на началника на РУО на МОН, София – град

 

О Б Я В Я В А М:

              11 (сряда) януари 2017  година в предвид на продължаващата влошена метеорологична обстановка като извънредно и непредвидено обстоятелство  за неучебен ден за всички ученици от училището, а присъствен за педагогическите и непедагогически специалисти.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

              Настоящата заповед да се сведе чрез фейсбук и интернет страниците на училището до знанието на  ученици,  родители, педагогически и непедагогически специалисти.

        Класните ръководители да информират ученици и родители със съдържанието на настоящата заповед.

        Всички преподаватели в срок до 16.01.2017 година да внесат доклад за направено преструктуриране на учебното съдържание по предмети, класове и паралелки, за обявения за неучебен 11.01.2017 година (сряда).