МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНA

 

 

 

І.МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 12. КЛАС

 

1.Подаване на справки с имена на ученици, които ще се явяват на изпити поради неоформена срочна (годишна) без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка.

Срок: 05.05.2017 г.

Отг.: Преподаватели по предмети

 

2.Провеждане на изпити за определяне  на срочна оценка, съгласно чл.22, ал.5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Срок: 09.05. – 11.05.2017 г.

Отг.: Веселина Костова – заместник директор по УД;

Председатели на комисии

 

3.Подаване на заявления от зрелостниците за допускане до изпити за промяна на оценка

Срок: 05.05.2017 г.

Отг.: Росица Савова, класен ръководител на 12.а клас

 

4.Назначаване на техническа комисия за подготовка и провеждане на изпити за промяна на оценка.

Срок: 09.05.2017 г.

Отг.: Веселина Костова – заместник директор по УД;

 

5.Назначаване на комисии за проверка и оценка на писмените работи от изпитите за промяна на оценка

Срок: 09.05.2017 г.

Отг.: Веселина Костова – заместник директор по УД;

 

6.Оформяне на срочни и годишни оценки

Срок: 11.05.2017 г.

Отг. Преподавателите по предмети

 

7.Педагогически съвет

                                                       Срок: 12.05.2017 г. – 12.30 ч.

Отг. Директор, класен ръководител на 12.а клас

 

8.Изпращане на учениците от 12. клас

Срок: 15.05.2017 г. – 11:45 ч.

                                                                      Отг.: УР, класни ръководители на 11. клас

9.Поправителна сесия

Срок: 16.05. – 17.05.2017 г.

                 Отг.: Преподаватели по предмети, Веселина Костова, заместник – директор  по УД

 

10.Провеждане на изпити за  промяна на окончателна оценка, съгласно чл. 33 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Срок: 16.05. – 17.05.2017 г.

Отг.: Веселина Костова, заместник – директор  по УД

 

11.Раздаване на служебни бележки с информация за училищата и изпитните зали, в които ще се провеждат ДЗИ

Срок: 18.05.2017 г.

Отг.Елена Панайотова, Росица Савова, класен  ръководител на 12. клас

 

12.Провеждане на държавен зрелостен изпит по БЕЛ

                Срок: 19.05.2017 г.

Отг. УР,Председател на зрелостна комисия

 

13.Провеждане на втори задължителен ДЗИ

                                                                                                             Срок: 22.05.2017 г.

Отг. УР, Училищна комисия

 1. 14. Абитуриентски бал

Срок: 28.05.2017 г.

Отг.: Росица Савова, класен ръководител на 12. клас

15.Проверка на лични картони:

 

 • оценки за завършен 12.клас

                                                                             Срок: 18.05.2017 г.

                                                                         Отг.:Веселина Костова, заместник – директор по УД,

Класен ръководител на 12. клас

 • оценки за дипломи

    Срок: 23.05.2017 г.

Отг.: Веселина Костова, заместник – директор по   УД,

Класен ръководител на 12. клас

 • проверка на диплома в личния картон

 

Срок: 30.05.2017 г.

Отг.: Веселина Костова, заместник – директор по   УД,

Класен ръководители на 12. клас

 

16.Провеждане на писмен изпит по италиански език, съгласно споразумението между Р Италия и Р България.

                                                                                                             Срок: Съгласно график на МОН                                                                           Отг.: Преподавателите по италиански език

 

17.Провеждане на устен изпит по италиански език, съгласно споразумението между Р Италия и Р България.

                                                                                                             Срок: Съгласно график на МОН                                                                                Отг. Преподавателите по италиански език

                                                                                   Отг.: Класен ръководител на 12. клас

 

19.Тържествено връчване дипломите за средно образование и сертификатите за италиански език

Срок: 21.06.2017 г. – 17.00 ч.

    Отг.: УР, Класен ръководител на 12. клас

 

 

 1. II. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА І – ІV КЛАС

 

1.Подаване на заявления за целодневна организация на учебния процес за учебната 2017/2018 година от родителите на учениците, които през настоящата учебна година са в I – III клас.

Срок: 20.04 – 26.05.2017 г.

Отг.: Класни ръководители на І, ІІ  и ІІІ клас

 

2.Национално външно оценяване на учениците от четвърти клас по:

 • БЕЛ                                     Срок: 10.05.2017 г.
 • Математика                                                                                                     Срок: 12.05.2017 г.
 • Човекът и природата                                                                                   Срок: 15.05.2017 г.
 • Човекът и обществото                                                                       Срок: 16.05.2017 г.

Отг.: Директор, ЗД по УД, председатели на комисии

 

 1. Оформяне на годишните оценки по предмети за учениците ІІ – ІV клас

Срок: 29.05.2017 г.

Отг. Преподаватели по предмети

 

4.Подаване на заявления  за ФУЧ  от родителите на учениците от  І клас и за СИП от родителите на учениците от ІІ – ІІІ клас

Срок: 19.05.2017 г.

Отг.: Класни ръководители

 

5.Подаване на заявления  от родителите на учениците от ІV клас за  вида на паралелката в V клас

 

Срок: 28.04.2017 г.

Отг.: Класни ръководители на ІV клас

 

6.Назначаване на комисия за разпределяне на учениците от ІV клас по паралелки в зависимост от подадените заявления и резултатите от НВО.

Срок: 12.05.2017 г.

Отг.: Снежина Георгиева – заместник – директор по по УД

 

7.Разпределяне на учениците от ІV клас по видове паралелки

Срок: 26.05.2017 г.

Отг.: Председател на комисия

 

8.Изготвяне на списъци с учениците по паралелки и публикуване на интернет страницата на училището и на таблото „За вас ученици“

Срок: 29.05.2017 г.

Отг.: Председател на комисия

 

 

9.Педагогически съвет за І – ІV клас

Срок: 30.05.2017 г., 12.30 часа                                                 Отг.: Училищно ръководство

 

 

 1. Обща среща с родителите на ІV клас относно разпределение на учениците по паралелки за V клас

Срок: 30.05.2017 г., 18.00 часа

Отг. Класни ръководители на ІV клас

 

11.Връщане на учебниците  ІІ – ІV клас на домакина по предварително изготвен график

Срок: 26.05 – 30.05.2017 г.

Отг. Домакин, Класни  ръководители  на ІІ, ІІІ и ІV клас

 

 1. Раздаване на ученически книжки на учениците за завършен ІІ и ІІІ клас

Срок: 31.05.2017 г.

Отг. Класни ръководители на ІІ и ІІІ клас

 

13.Раздаване удостоверенията за завършен І клас и завършен начален етап на основно образование на учениците от ІV клас

Срок: 31.05.2017 г.

Отг. Класни ръководители на І и ІV клас

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА  5. – 8. КЛАС

 

1.Национално външно оценяване за учениците от VІІ клас:

 • БЕЛ                                                                     Срок: 19.05.2017 г.
 • Математика                                            Срок: 22.05.2017 г.
 • Чужди езици                      Срок: 29.05.2017 г.

Отг.: Директор, Председатели на комисии  по предмети

 

2.Обща родителска среща с родителите на учениците от VІІ и VІІІ в клас за разясняване на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Срок: 09.05.2017 г.

Отг. Директор, Снежина Георгиева, заместник – директор по УД

 

 1. Подаване на заявления за явяване на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика, спорт)

Срок: 05.05 – 10.05.2017 г.

Отг. Директор, класни ръководители на VІІ клас

 

 1. Подаване на справки с имена на ученици, които ще се явяват на изпити поради неоформена срочна (годишна) без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка

Срок: 02.06.2017 г.

Отг. Преподавателите по предмети

 

 1. Провеждане на изпити за определяне на срочна оценка, съгласно чл.22, ал.5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Срок: 05.06. – 08.06.2017 г.

Отг. Преподавателите по предмети

 

6.Връщане на учебниците от учениците от  V – VІІ клас на домакина по предварително изготвен график

Срок: 12.06 – 14.06.2017 г.

Отг. Домакин, Класни ръководители на V –VІІ клас

 

 1. Получаване на служебни бележки с резултатите от изпитите

Срок: 12.06.2017 г.

Отг.: Директор, Класни ръководители на VІІ клас

 

7.Оформяне на срочни и годишни оценки за учениците от V , VІ ,VІІ и VІІІ в клас

Срок: 13.06.2017 г.

Отг. Преподавателите по предмети

 

8.Педагогически съвет

Срок: 14.06.2017 г., 12:30 ч.

Отг. Училищно ръководство

9.Екскурзии

Срок: 09.06 – 10.06.2017 г.

Отг. Класните  ръководители на V – VІІІ в клас

 

10.Раздаване на ученически книжки на учениците от V – VІІІ в клас

Срок: 15.06.2017 г.

Отг.: Класни ръководители на V – VІІІ в клас

 

 1. Раздаване на свидетелства за завършено основно образование на учениците от VІІ и VІІІ в клас

Срок: 16.06.2017 г.

Отг.: Класни ръководители на VІІ клас и VІІІ в клас

 

 1. Подаване на документи за участие в приема по Наредба №10 от 01.09.2016 г.

Срок: 16.06 – 26.06.2017 г.

Отг.: Родители на ученици на VІІ клас

 

13.Поправителна сесия

Срок: 21.06.- 28.06.2017 г.

Отг.: Снежина Георгиева –  заместник – директор по УД

 

 

 1. IV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА VІІІ – ХІ КЛАС

 

1.Назначаване на техническа комисия за подготовка и провеждане на националното външно оценяване по италиански и английски език на  знанията и уменията на учениците от VІІІ а и VІІІ б клас

Срок: 02.06.2017 г.

Отг.: Директор, преподавателите по Ит.Е и АЕ

 

2.Назначаване на комисия за проверка и оценка на писмените работи от националното външно оценяване  по чужд  език на учениците от VІІІ клас

Срок: 02.06.2017 г.

Отг.:Директор

 

3.Провеждане на тренировъчни сесии за проверка на дигиталните компетентности на учениците от Х клас

Срок: 29.05- 02.06.2017 г.

Отг.:Директор, Елена Панайотова, ръководител направление „ИКТ”

 

4.Национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците от Х клас

Срок: 12.06 – 16.06.2017 г.

Отг.:Директор, Елена Панайотова, ръководител направление „ИКТ”

 

5.Национално външно оценяване по италиански и английски език

Срок: 23.06.2017 г., 10.00 часа

Отг. Преподавателите по Ит.Е и АЕ

 

6.Изпращане на обобщен анализ на резултатите от НВО по чужд език в РУО на МОН

Срок: 29.06.2017 г.

Отг. Преподавателите по Ит.Е и АЕ

 

 1. Подаване на справки с имена на ученици, които ще се явяват на изпити поради неоформена срочна (годишна) без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка

Срок: 20.06.2017 г.

Отг.: Веселина Костова, заместник – директор по УД,  Преподаватели по предмети

 

 1. Провеждане на изпити за определяне на срочна оценка, съгласно чл.22, ал.5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Срок: 21.06 – 28.06.2017 г.

Отг.: Веселина Костова, заместник – директор по УД,  Преподаватели по предмети

 

 1. Оформяне на срочни и годишни оценки за VІІІ – ХІ клас

Срок: 29.06.2017 г.

Отг.: Преподавателите по предмети

 

 1. Педагогически съвет

Срок: 29.06.2017 г.- 12:30 ч.

Отг. Директор, Заместник – директор по УД, класни ръководители на VІІІ – ХІ клас

 

 1. Раздаване на ученически книжки

Срок: 30.06.2017 г.

Отг. Класните  ръководители на VІІІ – ХІ клас

 1. Поправителна сесия VІІІ – ХІ клас

Срок: 03.07. – 07.07.2017 г.

Отг.Веселина Костова, заместник -директор по УД;

13.Екскурзии

Срок: 23.06 – 24.06.2017 г.

Отг. Класни ръководители

 

 1. V. ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

1.Събиране на раздадената учебна и художествена литература по установения ред:

 • за учениците от ХІІ клас                                                                                     Срок: 12.05.2017 г.

 

 • за учениците от І – ІV клас                                                                           Срок: 26.05.2017 г.
 • за учениците от V – VІІІ в клас                                                                           Срок: 12.06.2017 г.

 

 • за учениците от VІІІ – ХІ клас                                                                             Срок: 23.06.2017 г.

 

Отг.: Библиотекар, класни ръководители

 

2.Лятно училище

Срок: 01.06 – 16.06.2017 г.

Отг.: УР, МО на начален етап

 

3.Приемане на заявления за първи клас

Срок: до 19.05.2017 г.

Отг.: Технически секретар

 

4.Обявяване на списъци с класираните ученици за първи клас

Срок: 02.06.2017 г., 17.00 часа

Отг.: Снежина Георгиева, заместник – директор по УД, комисия по класиране

 

5.Записване на ученици за първи клас с удостоверение за завършена подготвителна група.

Срок: 05.06. – 07.06.2017 г.

Отг.: Училищно ръководство

 

 1. Записване на ученици от второ класиране

Срок: 14.06. – 15.06.2017 г.

Отг.: Училищно ръководство

 

7.Провеждане на родителска среща за първи клас

Срок: 19.06.2016 г. – 18.00 часа

Отг.: УР, класни ръководители

 

8.Изготвя Срок: 05.06. – 07.06.2017 г.

Отг.: Училищно ръководство

не на план за ремонтни дейности и подготовка на материално-техническата база за учебната 2017/2018 г.                                                                                                              Срок: 31.05.2017 г.

Отг.: Александра Андреева – заместник -директор по АСД

 

9.Назначаване на комисия за записване на ученици след VІІ клас, приети по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Срок: 20.06.2017 г.

Отг.: Директор

10.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

Срок: 28. – 30.06.2017 г. вкл.

Отг.: Александра Андреева, председател на комисия по записване

 

 1. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

Срок: 05. – 07.07.2017 г. вкл.

Отг.: Комисия по записване

 

12.Изготвяне на обобщена заявка за задължителна училищна документация за началото на учебната 2017/2018 г.

Срок: 28.06.2017 г.

Отг.:Директор

 1. Изготвяне график за септемврийската поправителна сесия

Срок: 10.07.2017 г.

Отг.: заместник – директори  по УД

 1. Годишен съвет за отчитане на резултатите от образователно – възпитателната работа на училището през учебната 2016/2017 година

Срок: 10.07.2017 г.

Отг.: Директор,заместник – директори  по УД

 1. Изготвяне на проект на Списък -образец № 1 за учебната 2017/2018 г.

Срок: 10.07.2017 г.

Отг.: Директор

16.Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: 18. – 19.07.2017 г. вкл.

Отг.: Комисия по записване

17.Родителска среща за І клас

Срок: 07.09.2017 г. – 18.00 часа

Отг.: УР, класни ръководители

 

Мероприятията са приети с решение на Педагогически съвет  от 02.05.2017 год.