Първо класиране 1.клас

успех

Информационни технологии

Информационни технологии и изобразително изкуство

Математика и природни науки

Английски език

Италиански език

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В І КЛАС:

 

  1. Оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето.
  3. За удостоверяване на водещ критерий:
  • за водещ критерий – първа, втора и трета група: оригинала на издадено от районната администрация актуално удостоверение за промени на постоянен адрес /приложение №16 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или актуално удостоверение за промени на настоящ адрес на детето  /приложение №17 към чл.25, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/;
  • за водещ критерий – четвърта група: оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението; лична карта /за постоянен адрес/ на родителя.
  1. Документи за удостоверяване на допълнителните критерии –   съгласно Системата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. За критериите, удостоверявани с копие на документ, е възможно училищната комисия да изиска оригинала за сверка.
  2. При покриване на допълнителен критерий 8.7, се представя оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл. 14, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/.