(ОБНОВЕНА)ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБЯВЛЕНИЕТО – чл.13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ, съгласно чл.13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“:

 • еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
 • производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата.

        УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Срок за набиране на предложенията, е от 09.05.2019 г.  до 16.00 ч. на 17.05.2019 г.;
 2. Място на подаване на документите – канцеларията на 105. СУ „Атанас Далчев“,  на адрес: гр.София, кв.“Дианабад“, ул. „Свети Пимен Зографски“ №7;
 3. Приблизителен брой ученици в училището от І до IV клас включително през 2019/2020 учебна година е ………… бр.;
 4. Учебни години, за които ще се извършват доставките – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 г /3 учебни години/;
 5. Максимален брой доставки за всяка учебна година  по схема „Училищен плод“ и по схема „Училищно мляко“ е до 50 броя. Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано мляко или кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко.

Броят на доставките за всяка учебна година се определя от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 15 август съобразно прогнозата за бюджета по Схема „Училищно мляко“.

        Забележка: Съгласно чл.4, ал.4, т.9 от Наредбата ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

 ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ:

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

 1. По схема „Училищно мляко“:
 2. Предложение с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи (представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат);
 3. Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните;
 4. Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл.10, ал.4 от Наредбата;
 5. Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.2 от Наредбата;
 6. Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;
 7. Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;
 8. Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата
 9. По схема „Училищен плод“:
 10. Предложение с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи (представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат);
 11. Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните;
 12. Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл.9, ал.1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин.

            ДРУГИ  УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в училището в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директорът на 105. СУ „Атанас Далчев“ назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.

 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на училището за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.

 4. Директорът на 105. СУ „Атанас Далчев“ определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.

 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт: 02 968 10 40

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на училището, от която започва срокът за подаване на предложения – 08.05.2019 г.