Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите за прием в VIII клас

важна информация

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Ви информирам, че съгласно раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. следва да ПОДАДЕТЕ  заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт) от учениците от нашето училище.

Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас на 27.05.2020 г. до 28.05.2020 г.