Възстановяване на присъственото обучение за ученици от начален етап

важна информация Важно Внимание

Изх. № РУ01- 36390/29.12.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ, СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви напомням, че от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията на деца в детски градини и детски ясли, както и присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Необходимо е възобновяването на присъствието на деца и ученици в институциите от предучилищното и училищното образование да се осъществява при активна комуникация с родителите и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИВАН ЙОВЧЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2695/ 09.12,2020 г. на началника на РУО – София-град)