Училищни документи


Стратегия за развитието на 105. СУ „Атанас Далчев“


Правилници и планове

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд – уч. 2021/2022 година

Училищен план за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Правилник за пропускателен режим в 105. СУ „Атанас Далчев” – уч. 2021/2022 година

Етичен кодекс на училищната общност на 105. СУ „Атанас Далчев“ – уч. 2021-2022 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в 105. СУ „Атанас Далчев“ – уч. 2021/2022 година

План за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от закона за противодействие на тероризма и наредба № 8121з-1225/27.09.2017 – уч. 2021/2022 година

Годишен план на 105. СУ „Атанас Далчев през учебната 2021/2022 г.


Вътрешни правила