2 учебен срок

2020-2021


Съгласно Заповед №РД09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката

НОСЕНЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦЕ (ЗАЩИТНА МАСКА) Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

  • За всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, лаборатории;
  • В училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

Изключения се допускат по време на учебния час и други занимания:

  • За учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;
  • В училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;
  • За учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществят с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.).

Iкъпи ученици, уважаеми родители,

Във връзка със спазване на  противоепидемичните мерки през учебната 2020/2021 година и през ІІ срок учениците влизат и излизат през различни входове в периода 04.02.2021 – 17.02.2021 год.

През входа от страната на ул. „Васил Калчев“ (през училищния двор) влизат учениците от следните класове:

клас, паралелкачасови интервал за влизане в сградатаучениците се придвижват до класната стая по коридора на …..етаж
8.а, 8.б, 8.в07.10 – 07.25ІІІ етаж
4.а, 4.б, 4.в07.30 – 07.45ІІ етаж
3цдо107.50 – 08.05ІІ етаж
1.а, 1.б, 1.в08.00 – 08.15І етаж
2ЦДО1,2ЦДО208.10 – 08.25ІІ етаж
7.а, 7.б, 7.в13.05 – 13.15ІІІ етаж

През входа от страната на ул. „Свети Пимен Зографски“ преминават учениците от следните класове:

клас, паралелкачасови интервал за влизане в сградатаучениците се придвижват до класната стая по коридора на …..етаж
12.а,12.б,12.в07.10 – 07.25ІІІ етаж
4.г, 4.д, 4.е07.30 – 07.45ІІ етаж
3ЦДО207.50 – 08.05ІІ етаж
1.г, 1.д, 1.е08.00 – 08.15І етаж
2ЦДО3,2ЦДО408.10 – 08.25ІІ етаж
7.г, 7.д13.05 – 13.15ІІІ етаж

Забележка: с изключение на І клас останалите ученици, които минават през входа от ул. „Св. П. Зографски“ се придвижват до класните стаи по стълбището вдясно