Критерии за прием в групи за ЦДО за учебната 2021/2022 година

school
КритерийНеобходими документи
Ученици, които са посещавали редовно ЦДО от началото до края на учебната 2020/21 година без нито едно допуснато отсъствие по неуважителни причини – 5 т.Удостоверява се от учителя в ЦДО
Ученици без нарушения на Правилника за дейността на училището /отбелязани в електронния дневник на училището/ и без наложени санкции – 5 т.
Една забележка – 3 т.
Две забележки – 1 т.
Повече от две забележки – 0 т.
Удостоверява се от класния ръководител и учителя в ЦДО
Ученици, които са сираци, полусираци, както и дете с неизвестен родител – 2 т.Удостоверява се със смъртен акт на починалия родител или копие от удостоверение за раждане на детето
Ученици, които са новопостъпили или не са посещавали ЦДО по семейни причини през предходната учебна година /майчинство, безработен родител/ – 3 т.Удостоверява се със съответния документ /служебна бележка от работодател и/или служебна бележка от Бюрото по труда/

ЗАБЕЛЕЖКА:

  • Не се приемат заявления извън обявения срок.
  • Изпраща се пълен комплект от документи /в случай на удостоверяване по един от критериите – смъртен акт, акт за раждане/.
  • При непредставен документ, точките по критерия не се зачитат.
  • Не се допуска допълване на комплекта с документи след подаването му.