Родителски срещи

родителска среща

Родителските срещи-консултации ще се проведедат, както следва: 

– на 05.12.2022 г. – за учениците, които са първа смяна – І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ клас

– на 07.12.2022 г. – за учениците, които са втора смяна – ІV, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

Начало на родителските срещи:

– за начален етап – от 18.00 часа

– за прогимназиален и гимназзиален  етап – от 18.30 часа