ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – организация

105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ”

РАЙОН „ИЗГРЕВ”, КВ.ДИАНАБАД”, УЛ. ”СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” 7

З  А  П  О В  Е  Д

№ ………….

София, 26.03.2020 г.

           На основание чл.258, ал.1 и 259, ал.1 от ЗПУО, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година на министъра на здравеопазването за изменение на заповед № РД-01-131 от 17.03.20202 г., Заповед № РД 01-139 от 19.01.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година

Н А Р Е Ж Д А М:

          Дистанционното обучение на учениците и работата от дома да се удължи до 12.04.2020 година включително.

          Класните ръководители да запознаят учениците със съдържанието на настоящата заповед.

          Александра Владимирова Андреева, заместник-директор по АСД, да  сведе настоящата заповед до знанието на непедагогическия персонал.

         Снежина Димитрова Георгиева, заместник- директор по УД, да публикува заповедта във фейсбук страницата на училището за сведение на ученици и родители.

           Контрол за изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

                                                         Директор на 105.СУ „Атанас Далчев“:

                                                                                           (Цветанка Костадинова)

Във връзка с организацията на обучението на учениците в електронна среда и проведени разговори с родители на ученици времето за обучение на учениците от начален и прогимназиален етап да е до 6 учебни часа, а за учениците от гимназиален етап – до 7 учебни часа.

С цел осигуряване хигиена на преподаване в електронна среда – с разписание, продължителност на часовете, междучасие (при синхронно обучение) преподавателите да изпращат материали по предмети, класове и паралелки по дневно разписание за текущия ден.

При изпращане на материали за следващия ден същите задължително да бъдат придружени със съобщение с информация за това.

Всички педагогически специалисти да провеждат часове съгласно седмичното разписание.

С цел най-добро реализиране на дейностите, учителите, преподаващи на един и същ клас, включително класния ръководител и учителите в групите за ЦДО, да създадат добра координация помежду си.

С оглед повишаване на ефективността на преподаването, учителите да преминат към преподаване на нови знания.

ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И РАБОТA