Заявления за изпити за проверка на способности и НВО по чужд език

Събирането на заявленията на учениците за полагане на изпити за проверка на способностите е в срок от 03 до 05 юни 2019 г., както и заявленията на учениците, които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език. Заявленията на учениците се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището, като към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.