ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Учебна 2020-2021 година


Учебна 2019-2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 105.СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към 105.СУ „Атанас Далчев“.

Чл.2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението им.

 

ГЛАВА ВТОРА

СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО

Чл.3. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от училището.

          (2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на район „Изгрев“, Столична община.

          (3) Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите.

          (4) За представители на родителите могат да бъдат избирани:

 1. родители на ученици от училището;
 2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от училището.

          (5) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.

          (6) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл.4. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. член на настоятелството на училището;
 3. в трудово или облигационно правоотношение с училището.

           (2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.

Чл.5. (1) Броят на членовете на обществения съвет може да бъде за училища с над 500 ученици – 7 или 9.

           (2) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на училището.

           (3) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от училището.

Чл.6. (1) Представителите на родителите се избират на два етапа:

 1. първи етап – срещи на родителите на всяка паралелка, на които се избира по един представител от паралелка;
 2. втори етап – събрания на родителите, в които участват избраните лица по т. 1.

         (2) Събранието на родителите по ал. 1  се свикват от директора на училището в подходящо време с цел осигуряване на присъствието на максимален брой родители.

Чл.7. (1) В събранието на родителите може да участва с право на глас само един родител на ученик от паралелка.

          (2) За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик от училището, както и лице по чл.3, ал.4, т. 2.

Чл.8. (1) На събранието на родителите се избират и резервни членове, които могат да бъдат само родители на ученици от училището.

          (2) Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в обществения съвет.

         (3) Поредността на заместване се определя съобразно броя на получените гласове. При равен брой гласове заместването се осъществява по жребий.

         (4) Когато основен член отсъства от заседание на обществения съвет на негово място участие взема резервния член съобразно поредността на заместване.

Чл.9. (1) На събранието на родителите се води протокол от лице, определено от директора. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, определено от директора.

           (2) Присъствалите на събранието лица подписват присъствен списък.

           (3) Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището.

Чл.10. За участие в събранието на родителите директорът чрез класните ръководители на родителска среща и официалния сайт на училището отправя покана до родителите на всички ученици от училището, която съдържа:

           (1) дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието на родителите;

           (2) информация за мястото и интернет страницата, на което са оповестени правомощията на обществения съвет.

Чл.11. За събранието на родителите директорът:

 • поставя съобщение на централния вход в сградата на училището;
 • публикува съобщение на интернет страницата на училището;

Чл.12. (1) В срок не по-малко от 20 дни преди датата на провеждане на събранието на родителите директорът отправя писмено искане до финансиращия орган за определяне на представител и на резервен член.

             (2) Финансиращият орган уведомява директора за определените членове в срок до 30 дни от получаване на искането по ал. 1.

Чл.13. (1) Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на директора въз основа на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган. В заповедта се включват и резервните членове на обществения съвет.

            (2) Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.

            (3) Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.

            (4) В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 2 директорът организира конституирането на нов състав на обществения съвет.

Чл.14. (1) Промяна в състава на обществения съвет преди изчитане на срока по чл.13, ал. 2 се прави:

 1. при отписване или завършване на ученика, чиито родител е член на обществения съвет;
 2. след писмено заявление до директора на училището от представител на родителите;
 3. след писмено уведомление от финансиращия орган за промяна на представителя;
 4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл.4, ал. 1;
 5. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
 6. по решение на събранието на родителите.

          (2) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите, съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на срока по чл. 13, ал. 2.

           (3) При предсрочно прекратяване на правомощията на представител на финансиращия орган, съставът се попълва от посочения резервен член за срок до изтичането на срока по чл. 13, ал. 2.

           (4) При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по чл. 13, ал. 2.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл.15. (1) Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището и външното оценяване;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием;
 11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в училища;
 13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

         (2) Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора, педагогическия съвет, регионалното управление на образованието, София – град, или Министерството на образованието и науката.

         (3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

         (4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

         (5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на училището прилага обяснителна записка с информация за:

 1. очакваните приходи и разходи по видове;
 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
 3. списък на капиталовите разходи;
 4. разпределение на бюджета по дейности;
 5. основните ограничения при формирането на бюджета;
 6. размера на целевите средства по видове;
 7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 8. размера на собствените приходи и преходния остатък от предходната година.

            (6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и намерило отражение в проекта на бюджет.

Чл.16. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 1. поставя на мястото за обявления в сградата на училището;
 2. публикува на интернет страницата на училището.

           (2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения (на родителски срещи).

Чл.17. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

             (2) Председателят:

 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;
 2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;
 3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

Чл.18. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание до два месеца след началото на учебната година.

              (2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.

              (3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл.19. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана (по електронната поща) от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

 • Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на училището и на интернет страницата на училището най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

Чл.20. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в предстоящото заседание.

              (2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

Чл.21. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

            (2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

            (3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл.22. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на Училищното настоятелство. Директорът на училището съответно председателят на училищното настоятелство писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.

             (2) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани.

Чл.23. Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл.24. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира, съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.

          (2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

Чл.25. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхранява в училището на място, определено от директора.

             (2) Административното и техническо подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от училището, определено от директора.

            (3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Чл.27. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.

           (2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Този правилник е създаден на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

П Р О Т О К О Л  № 2

Днес, 10.01.2018 г., във връзка с чл. 18, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката и чл.15, ал.1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществения съвет към 105.СУ „Атанас Далчев” се проведе  заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Информация за изпълнение на бюджет 2017
 2. Обсъждане и съгласуване на приема за първи клас за учебната 2018/2019 година – видове паралелки и разпределение на часовете от раздел „Избираеми учебни часове“
 3. Обсъждане и съгласуване на приема на ученици за пети клас за учебната 2018/2019 година – видове паралелки, разпределение на часовете от раздел „Избираеми учебни часове“ и критерии за подбор на учениците при наличие на по-голям брой ученици от обявения от училището брой
 4. Обсъждане и съгласуване на държавния план- прием след завършено основно образование (след клас)
 5. Разни

 

         На заседанието присъстват 5 членове на Обществения съвет и Цветанка Костадинова, директора на училището.

         Отсъстват поради служебни ангажименти Светла Маркова и Лушка Колева от квотата на родителите.

           Списъкът с подписите на присъстващите е неразделна част от настоящия протокол

 

  

           Директорът на училището запозна членовете на Обществения съвет със събраните средства от проведения на 22.12.2017 година благотворителен коледен базар. Г-жа Костадинова сподели удовлетворението си, че всички ученици от първи до дванадесети клас са мотивирани да участват в този традиционен базар, който се провежда за 14 година. Подготовката за базара започва почти в началото на учебната година и затова резултатът е налице.

           Свилен Стоянов – Действително, на този ден цялото училище беше базар и трудно се преминаваше по коридорите от много деца и родители, които участваха в базара, което е похвално.

           Десислава Рангелова – Когато интервюирах учениците от 12. клас те споделиха, че тяхната цел при  участието им в базара е да зарадват по-малките ученици и да ги пренесат в приказния свят на познати за тях приказки. Щандът на дванадесетокласниците беше с декори от Леденото кралство, присъстваше и принцеса Елза, което създава радост и настроение не само сред малките, но и за всички ученици, учители  и родители.

           Дарина Панайотова – поздравления за коледния базар, който всяка година става все по-мащабен и по-мащабен. Хубавото е , че успявате да мотивирате ученици, учители и родители да участват в базара.

 

           По точка първа от дневния ред:

           Цветанка  Костадинова, директор на училищетоУважаеми членове на Обществения съвет,  на основание чл.269, ал.1, т.4 от ЗПУО обществения съвет дава становище относно отчета на изпълнение на бюджета на училището.  Всеки един от вас разполага с отчета на бюджета по параграфи и подпараграфи на хартиен носител.

Г-жа Костадинова запозна Обществения съвет с отчета на бюджета, с утвърдените средства и с направените разходи  към 31.12.2017 година по параграфи и подпараграфи, с средната брутна работна заплата на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и с допълнителните трудови възнаграждения получени през 2017 година.

           Десислава Рангелова – от предоставената информация се вижда, че има увеличение на учителските заплати през изминалата 2017 година.

          Цветанка  Костадинова – има увеличение на учителските заплати, но предоставената информация касае средна брутна работна заплата и имайки предвид, че повечето учители имат голям трудов стаж (над 30 години) това увеличение не е достатъчно. Имаме обещанието на министър Вълчев, че ще има увеличение на учителските заплати и през 2018 година.

          Десислава Рангелова – Искам да благодаря за оборудването на кабинета за ресурсно подпомагане на деца със СОП с интерактивна дъска и нови мебели.

         Членовете на обществения съвет нямаха възражения относно предоставената от директора на училището информация за изпълнение на бюджет 2017 и за направените разходи по параграфи и подпараграфи.

       Общественият съвет с пълно болшинство съгласува изпълнение на бюджет 2017.

 

         По точка втора  от дневния ред:

         Цветанка  Костадинова – Съгласно чл.269, ал.1, т.10 от ЗПУО училищния прием се съгласува от Обществения съвет. Днес имахме педагогически съвет, на който обсъдихме

приема в първи, пети и осми клас.

        От тази година критериите за прием в първи клас не се определят от педагогически съвет и не се съгласуват от Обществения съвет. Водещият и допълнителните критерии критериите са определени в Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. Основният критерии е близостта на адреса по постоянен или настоящ адрес (по – благоприятния) на детето до училището. В зависимост от водещия критерии са обособени  4 групи:

 • първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 • втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
 • трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
 • четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според допълнителни критерии:

 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 16 т.;
 • Дете с двама починали родители – 7 т.;
 • Дете с трайни увреждания над 50 % – 5 т.;
 • Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 3 т.

Подреждането на допълнителните критерии по приоритет е направено от комисия на Столична община, член на която съм и аз и предстои да бъде прието от Столичния общински съвет.

Критериите Обществения съвет и училището не може да променя. Това, което вие ще съгласувате е видовете паралелки, които днес приехме на педагогическия съвет. Предложението е направено след обсъждане от Методическото обединение на учителите от начален етап спазвайки традициите, които училището има в приема на ученици в първи клас. За учебната 2018/2019 година предлагаме следните паралелки:

 • Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство;
 • Паралелка с разширено изучаване на информационни технологии;
 • Паралелка с разширено изучаване на италиански език;
 • Паралелка с разширено изучаване на английски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика.

 

Свилен Стоянов – Приемът през годините показва, че това предложение е работещо. Приемът на деца в тези паралелки се реализира. Предлагам на Обществения съвет да гласува това Ваше предложение.

Евелина Стоянова – Аз също подкрепям предложението.

Дарина Панайотова – Предложението ви обхваща много много различни направления. Аз също го подкрепям.

Общественият съвет съгласува с пълно мнозинство видовете паралелки за първи клас.

 

По точка трета  от дневния ред:

Цветанка  Костадинова – видовете паралелки за пети клас са:

 • Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии;
 • Паралелка с разширено изучаване на информационни технологии и английски език;
 • Паралелка с разширено изучаване на чужд език – първи италиански и втори по избор – английски/руски и първи английски и втори по избор – италиански/руски;
 • Паралелка с разширено изучаване на математика и природни науки;

Маргарита Василева – Каква е разликата между паралелките?

Цветанка  Костадинова – Разликата е в разпределение на избираемите учебни часове от учебния план, по който се обучават учениците. Паралелката с изобразително изкуство има повече часове по изобразително изкуство, паралелката с математика – по математика, паралелката с чужд език – часове по италиански или английски език. Задължителните часове са еднакви за всички видове паралелки.

Маргарита Василева – А не са ли много малки, за да профилират още от пети клас?

Цветанка Костадинова – Обучението на учениците от 1. до 5. клас не е профилирано. В зависимост от интересите им броят на часовете по един или друг предмет е повече.  Затова сме дали възможност за избор от ученика и от неговите родители, защото учениците от 4. клас са малолетни и избора се прави от ученика и от родителите му.

             Дарина Панайотова, председател на Обществения съвет – Аз подкрепям това ваше предложение. И тук разнообразието е голямо и всеки родител може съобразно интересите на неговото дете да избере вида на паралелката.

             Цветанка  Костадинова  – когато броят на децата за дадена паралелка е по-голям от определените места прилагаме съответни критерии приети с решение на педагогическия съвет по предложение на методическото обединение на учителите в начален етап.

               Директорът на училището представи на вниманието на Обществения съвет критериите за подбор на учениците във видовете паралелки в пети клас.

 • За паралелка с разширено изучаване на информационни технологии и английски език
 • НВО по Математика, умножен по 2;
 • Среден брой точки с точност до 0,1 от НВО по БЕЛ, ЧП, ЧО;
 • Оценката по чужд език от удостоверението за IV клас;

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 • За паралелка с разширено изучаване на математика и природни науки
 • НВО по математика, умножен по 2;
 • Среден брой точки с точност до 0,1 от НВО по БЕЛ, ЧП, ЧО;
 • Брой точки от общински кръг на олимпиада по математика;
 • Брой точки от областен кръг на олимпиадата по математика;

 При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика

 • За паралелките с разширено изучаване на чужд език – италиански, английски
 • НВО по БЕЛ;
 • НВО по Математика;
 • НВО по Човекът и обществото;
 • НВО по Човекът и природата;
 • Оценката по чужд език от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

 • За паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии
 • НВО по БЕЛ;
 • НВО по Математика;
 • НВО по Човекът и природата;
 • Оценката по Изобразително изкуство от удостоверението за IV клас

При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ

Тези критерии са работещи, защото са прилагани и в предходните години при приема на ученици в пети клас.

Свилен Стоянов – Щом като са работещи тези критерии предлагам да останат такива и за следващата учебна година.

Критериите  и видовете паралелки за пети клас се съгласуват.

 

По точка четвърта  от дневния ред:

Цветанка  Костадинова – Предложението за видовете паралелки след 7. клас е :

 • Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаван италиански език и профилиращи предмети – италиански, английски, БЕЛ и география и икономика;
 • Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаван английски език и профилиращи предмети – английски, италиански/руски, БЕЛ, история и цивилизации;
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаван английски език и профилиращи предмети – английски, информатика, информационни технологии, ИИ;

    Паралелките са съобразени с наличието на преподаватели и с традициите в училище, което е и изискване на РУО и на МОН.

               Дарина Панайотова – Поздравление за многообразието от паралелки, което предлагате. Освен това паралелките се пълнят с ученици и аз предлагам на членовете на обществения съвет да съгласуваме това ваше предложение.

  Свилен Стоянов – защо няма паралелка “Природни науки“ след като имаме прием в първи и пети клас?

Цветанка  Костадинова – Защото изискването на РУО е на територията на един район да има многообразие от паралелки и паралелките в училищата да не са едни и същи. В 119 има такава паралелка и РУО няма да ни разреши на нас същата паралелка.

Видовете паралелки се съгласуват от Обществения съвет.

               По точка пета  от дневния ред:

 Маргарита Василева – Във връзка с по- лесната адаптация на учениците от 4. клас при преминаването им в 5. клас може ли в края на годината да се направи среща с учителите, които ще  преподават в пети клас и да  се покажат класните стаи и кабинети, в които ще учат?

Цветанка Костадинова – Учениците от 4. клас завършват учебните занятия на 30 май. До тогава не съм направила разпределение на часовете по предмети и класове, защото резултатите от план – приема след основно образование са ясни през юли.

Класните стаи и кабинети може да се покажат на децата от 4. клас, може да организираме присъствие  в часове с ученици от пети клас по определен.

На родителската среща, която провеждаме в края на май, за разпределяне на учениците по паралелки за пети клас ще се запознаете с класните ръководители, които ще поемат учениците в пети клас.

Десислава Рангелова – Децата са умни и бързо се ориентират. За тях не е проблем в намирането на един или друг кабинет.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет бе закрито.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

 

 1. Съгласува изпълнението на бюджет 2017 по параграфи и подпараграфи.
 2. Съгласува видовете паралелки за първи клас за учебната 2018/2019 година
 3. Съгласува видовете паралелки и критерии за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019 година
 4. Съгласува предложенията за план – приема след основно образование след 7. клас за учебната 2018/2019 година