Училищен парламент

Списък с членовете на ученическия парламент и тяхната длъжност

4″Б“ – Даниел Антонов

6″Г“ – Гергана Григорова

8″А“ Микаела Василева Стоянова – касиер и чл. на „Комисия по забавлението“, Симона Венциславова Димитрова – чл. на “ Комисия по образованието“, Тихомир Тихомиров Спасов – чл. на „Комисия връзки с обществеността“ и “ Комисия по забавлението“

8″Б“ – Катерина Николаева Кралева – чл. на “ Комисия връзки с обществеността„, Йоана Мирославова Маринова – Секретар

8″В“ Яна Юлианова Василева, Никола Петров Генов – чл. на “ Комисия по образованието“

9″А“– Павлина Бисерова Иванова – чл. на “ Комисия по образованието“, Вероника Владимирова Йоцева – Зам. председател

9″Б“ – Тихомира Симеонова Йоргова – чл. на “ Комисия връзки с обществеността „

9″В“ Даниел Симеонов Башев

10″А“ – Изабела Николаева Манолова – чл. на “ Комисия по планирането“,  Анелия Симеонова Христова – чл. на “ Комисия по планирането “ и “ Комисия по образованието

10″ В“ Ивана Стоянова Илиева – Председател, Веселин Веселинов Станоев – чл. на “ Комисия-връзки с обществеността „

11″ Б“ – Възкресия-Северина Бисерова Иванова-чл. на “ Комисия по образованието“,  Светослава Колева – чл. на “ Комисия по образованието“, Никол Крумова – чл. на “ Комисия по образованието“


parliamentlogosait

Стани част от нас

Ученическият парламент на 105. СУ „ Атанас Далчев”е структура на ученическото самоуправление. Създаден е през 2005/2006 уч. год.

Ученическият парламент е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техни проблеми.

В състава на УП участват ученици на възраст между 15 до 19 г., избирани на квотен и доброволен принцип и разпределени в различни направления според интересите и възможностите си.

Има за цел да:

•          Представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет, ръководството на гимназията, местния инспекторат и МОМН.
– Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици.
– Утвърди правото на ученика да получава повече прозрачност относно управлението на 105 СУ и да го информира за тази прозрачност.
– Докаже значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищното ръководство да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищната дейност.
– Да работи за повишаване на културното равнище на учениците.
– Да съдейства за реализация на гражданското образование.

Училищният парламент се подчинява на своя Етичен кодекс и правила на 105 СУ „ Атанас Далчев”.

Ученическият парламент е място, където ежедневно ние, младите хора даваме предложения, обменяме мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище.
Той е място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство. Чрез нас се дава гласност по актуални въпроси и на училищни инициативи. Обучаваме се в лидерски умения, как да бъдем истински граждани.

Ученическият парламент има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание.
Работим по годишна програма, която включва дейностите на създадените от нас ученически клубове по интереси.

През годините на своето съществуване парламентът осъществи редица дейности,чрез които доказа, че е ефективна форма за участието на младите хора в живота на училището и общината. Участието на ученици от всички класове дава възможност да се обсъждат публично актуални проблеми с оглед търсене на най-доброто решение.

 


 

Правилник за организацията и дейността на ученическия парламент на 105. СУ “Атанас Далчев ” – гр. София

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Ученическият парламент / УП / е независима доброволна организация, самоуправляваща се, демократична, нерелигиозна и политически независима.
 2. Основните цели на дейността на УП са стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между учениците. Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство. За осъществяването им УП на доброволен принцип се ангажира с организирането на общоучилищни дейности.
 3. Училищният ученически парламент осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
 4. Ученическият парламент решава проблеми, засягащи учениците.
 5. УП в дейността си се ръководи от принципите на демократичност, гласност и екипност, които се изразяват в спазване на кворум 51 % от състава за вземане на решения; огласяване решенията на УП пред класа, на таблото на УП и на сайта на училището; в обсъждане на дейностите и реализирането им от група ученици.
 6. Дейността на УП се характеризира с приемственост за утвърждаване на традициите му; градивност за разкриване имиджа на училището; позитивност на изявите и организираните събития; периодичност и отчетност.
 7. Ученическият парламент работи в съответствие със закона за народната просвета, нормативните актове на МОМН, училищния правилник, училищните планова и плана за работа на ученическия парламент.
 8. Раздел ІІ. СТРУКТУРА

 9. Всеки клас има право на вот в УП чрез своите представители. Членове на УП са представителите на класовете, които участват в редовните събрания. Всеки член на УП има право на един глас на събранията.
 10. Изискванията към членовете на УП – да бъдат с много добър/отличен успех, без налагани наказания.
 11. Членовете на УП се отнасят към дейността си с отговорност. Техните отличителни качества са взаимно уважение, толерантност, коректност и благородство   в подкрепа дейностите на училището.
 12. Раздел ІІІ. РЪКОВОДЕН ЕКИП

 13. Първото заседание на УП се открива от педагог-наблюдателя. Той ръководи заседанието до избирането на председател на УП.
 14. Под председателството на педагог-наблюдателя се провеждат само разисквания по избора на председател на УП, както и самият избор.
 15. Изборът на ръководен екип /РЕ/ – председател, заместник -председател и другите позиции се извършва с гласуване при равен брой представители от класовете, като за легитимен се приема този, с най-много гласове.
 16. Изискванията за позициите председател и заместник- председател са еднакви, освен че председателят е от 10/11 клас, а заместник- председателя – от 9/10/11 клас.
 17. Председателят на Ученическия парламент:
 18. 1)Ръководи дейността на УП

  2)Води заседанията на УП

  3) Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УП.

  4) Присъства на Педагогическия съвет при покана.

  5) Има право да гласува с 1 глас при вземането на решения в УП.

  6)Пълномощията на Председателя се прекратяват предсрочно при:

  • Доброволно отказване от поста
  • Гласуване вот на недоверие от членовете УП
 19. Заместник- председателят на Ученическия парламент:
 20. 1) Представлява УП при отсъствие на Председателя

  2) Координира работата между постоянните и временните комисии

  3) Пълномощията на Заместник-председателя се прекратяват предсрочно при:

  • Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
  • Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.
  • Гласуване вот на недоверие.
 21.  Протоколчиците са 2-ма от 8/9/10 клас. Протоколчикът на Ученическия парламент:
 22. 1)    Води протокола на УП в протоколна книга /тетрадка/ за събранията и присъствието на членовете на УП.

  2)    Съхранява документацията на УП.

  3)    Избира се по предложение на присъстващите делегати чрез явно гласуване.

  4)    Задължава се да представя протоколите на останалите членове на УП при поискването им.

  5)     Задължен е да съставя протокол за всяко проведено заседание по време на неговото провеждане.

  6)      Може да участва в комисиите.

  7)      Длъжен е да присъства на заседанията на УП. (Отсъствието му може да бъде извинено само поради основателни причини)

  8)При изготвянето на протокол, той се подписва заедно с председателя.

  18. Касиер

 23. Мандатът на ръководния екип е 1 учебна година.
 24.       Периодичността на събранията на УП е 2 пъти в месец – всяка втора и четвърта седмица, като датата се огласява от председателя или заместник -председателят на таблото на УП.
 25. Раздел ІV. САНКЦИИ

  21.      При системно неизпълнение на задълженията на член на УП чрез явно гласуване или отвод УП прекратява правомощията му.

  22.      Представителите, които неоправдано не участват в три поредни събрания /заседания, сбирки/ и не са осигурили свой заместник, след разговор с класа, по предложение на РЕ с решение на УП   се отзовават, като класът избира друг пълномощник.

 26.       Представителите, които не информират своевременно класа за обсъжданите въпроси и взети решения или не постигат резултатност в дейността, се отзовават по предложение на РЕ с решение на УП, като класът избира друг пълномощник.
 27. ПАРЛАМЕНТАРНО ПОВЕДЕНИЕ

 28.       Ученическите представители нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.
 29.      По отношение на представителите могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
 30. 1. напомняне;

  2. забележка;

  3. порицание;

  4. отнемане на думата;

  5. отстраняване от заседание;

  6. отстраняване до три заседания.

  Раздел V.  КОМИСИИ 

 31. Ученическият парламент на 105. СУ „Атанас Далчев” избира от своя състав постоянни и временни комисии, в работата на които могат да бъдат включени и други ученици и специалисти.
 32. Всеки представител може да бъде избиран най-много в две постоянни комисии.

  27. Постоянните комисии разглеждат и реализират проекти, правят предложения пред ученическия парламент.

  28. Комисията сама обявява часът и мястото на заседанията и уведомява останалите членове.

  29. Видове комисии

  29.1. Комисия по образование и забавление

  1) Разнообразява училищния живот с актуални идеи за забавно представяне на информацията, свързана с учебната дейност

  2) Организира развлекателни програми за ученици с образователна цел

  29.2. Комисия по планирането

  1) Организира план, по който се осъществяват дейностите на УП (изградената стратегия се спазва стриктно от всички членове на УП)

  2) При нужда участва в дейностите от т. 29.1

   

  29.3. Комисия за връзки с обществеността

  1) Информира ученическия парламент, медиите и общността за всички дейности от т. 9.1.

  2) Внася актуална информация за случващите се събития, засягащи дейността на УП.

  Раздел VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 33.  Всички решения на УП са в съответствие със Закона за народната просвета, Правилника за приложението му /ППЗНП/ и Правилника за дейност на училището /ПДУ/.
 34. Настоящият правилник е приет на общо събрание на УП при 105. СУ ”Атанас Далчев” – София.


  Етичен кодекс на ученика

  1. Аз съм свободен гражданин на Република България и обичам своето семейство и своята Родина!
  2. Свободно съм избрал да уча в 105. СУ „ Атанас Далчев” и се гордея, че съм част от училищната общност.
  3. Моите учители, работниците в училището и моите съученици са достойни хора и аз ги уважавам.
  4. Аз съм толерантен към другите в училище. Зачитам чуждото мнение и отстоявам цивилизовано собствените си становища.
  5. Приемам правилата за поведение в училище и свободно се задължавам да ги изпълнявам, защото зная, че те ми осигуряват личен комфорт и благополучие.
  6. Моето основно право и задължение в училището е ученето. Аз уча според изискванията на учителите си и каквото и доколкото аз мога.
  7. Аз съм добър стопанин. Зачитам чуждата собственост и пазя личното си имущество.
  8. Аз зная, че училищното имущество е публична собственост, платена от данъците на моите родители, затова я пазя, както пазя личните си вещи.
  9. Моите родители са ми приятели и аз споделям искрено с тях всичко, което се случва в училище.