НВО 10.клас

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Дейност НВО в Х клас
 
Определяне         на         състава         на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 03 февруари 2020 г.  
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 07 февруари 2020 г.  
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 21 февруари 2020 г.  
Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите до 21 февруари 2020 г.  
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 28 февруари 2020 г.  
Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 14 април 2020 г.  
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване            на            дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 06 – 08 април 2020 г.  
 
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01 юни 2020 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 03 юни 2020 г.
Определяне      на      квесторите,      на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 05 юни 2020 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 12 – 23 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 26 юни 2020 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС

Преди започване на националното външно оценяване ученикът:

 • Явява се в сградата на училището не по-късно от 7,30 часа.
 • Носи документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт)
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно 7,45 часа.
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е ученик с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор лист за отговори с място за идентификационна бланка.
 • На работното си място попълва с печатни букви идентификационната бланка и се подписва.

По време на националното външно оценяване:

 • Получава от квестор изпитния материал, съдържащ и указания за работа (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика).
 • Изпитното време за всеки от предметите е следното:
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от записа на аудионосителя за компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
 • След приключване на определеното време за работа предава на квестора листа за отговори, изпитния материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) и използваните листове за чернова.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в листа за отговори. Внимание! Изпитният материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) няма да бъде проверяван!
 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на изпита.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Може да излиза от изпитната зала след изтичане на първите 60 минути от началото на изпита.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути от началото на изпита, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно изпитната си работа.
 • Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:
 • преписва от хартиен носител;
 • преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 • преписва от работата на друг ученик;
 • използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 • изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в някой от отговорите). Изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност, се анулира и не се оценява.
 • В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

След приключване на работата:

 • Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
 • предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка върху листа за отговори;
 • предава на квестора листа за отговори и изпитния материал (вкл. и математическите формули за НВО по математика) и листовете за чернова;
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.