Образование за утрешния ден

ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" - Официален училищен сайт на ...

Проект BG05M2OP001-2.012-0001

„Образование за утрешния ден“ Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

              През уч.2019/2020 г. в 105. СУ с цел повишаване на дигиталната компетентност на  

               учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на      

               дигиталните компетентности  са формирани 4 клуба по интереси за допълнителни

               занимания по ключови дигитални умения  „Дигитален свят“  с 67 ученици.

               клуб „Аз и компютърът“ с ръководител Ралица Бъчварова,

               клуб „Дигитален свят“ с ръководител Десислава Анастасова

               клуб „Дигитална работилница“ с ръководител Милена Маринова и

            клуб „Напред в дигиталния свят“ с ръководител Малинка  Петрова.

          Линк към електронната платформа на проекта

https://oud.mon.bg/exercise_groups/index