ОБЯВИ

 

 

Уведомяваме Ви, че ще имаме свободни от 01.07.2020 г. следните работни места:

  1. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА – 1 работно място по чл.67 от КТ;
  2. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 работно място по чл.67 от КТ;
  1. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 работно място по чл.67 от КТ;
  2. НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ І-ІV клас в  ГЦДО – 1 работно място по чл.67 от КТ;

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
  2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
  3. Трудова автобиография;
  4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
  5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
  6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до

06.07.2020 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 07.07.2020 г. / вторник / от 10,00 часа в

105 СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;