ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че  имаме свободни от 23.01.2023 г. следните работни места:

  1. УЧИТЕЛ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  – 1 работно място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ;
  2. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 работно място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ;

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление /свободен текст/ до Директора за  участие;
  2. Автобиография;
  3. Копие на диплом за степен на образование;
  4. За педагогическите длъжности – документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
  5. Копие на документ, удостоверяващ учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия учителски трудов стаж;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Медицинско удостоверение за започване на работа;
  8. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до 23.01.2023 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 24.01.2023 г. / вторник / от 10,00 часа в 105. СУ„Атанас Далчев” – жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02-862-05-73; 02-862-04-73;  0876807295;