ОБЯВИ

Свободни работни места от 15.09.2023 г. за:

  1. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА – 1 раб. място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ
  2. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 раб. място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ
  3. УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ – 1 раб. място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ
  4. УЧИТЕЛ В ГЦОУД – 1 раб. място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и адрес на електронна поща);
  2. Професионална автобиография;
  3. Копия от документи за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
  4. Копия на документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия учителски трудов стаж;
  5. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до 31.08.2023 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 04.09.2023 г. / понеделник / от 10,00 часа в 105 СУ„Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул. ”Св.Пимен Зографски” № 7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;  0876807295;