ОБЯВИ

      Уведомяваме Ви, че  имаме свободни от 01.09.2022 г. следните работни места:

  1. УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ  – 1 работно място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ – до 31.12.2022 г.
  2. ХИГИЕНИСТ – 2 работни места по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
  2. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
  3. Трудова автобиография;
  4. За педагогическите длъжности – документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
  5. За непедагогическите длъжности – документ за образование;
  6. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
  7. Медицинско удостоверение за започване на работа;
  8. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до 25.08.2021 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 29.08.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул. „Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;  0876807295;