Прием след основно образование (7.клас)

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В VII КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
И НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът 26-27 май 2022 г., вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите До 10 юни 2022 г., вкл.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 10 юни 2022 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

  • Български език и литература
  • Математика  
  • Чужд език (по желание на ученика)
 
 
14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
16 юни 2022 г. начало 10:00 часа
17 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Провеждане на изпити за проверка на способностите:
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт
 
21 юни 2022 г.
22 юни 2022 г.
23-24 юни 2022 г.
Обявяване на резултатите от НВО До 28 юни 2022 г., вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите До 28 юни 2021 г., вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 
  • Подаване на документи за кандидатстване онлайн: priem.mon.bg
05-07 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране До 12 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13-15 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране До 20 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21-22 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 -27 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01-02 август 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране До 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2022 г., вкл.