Иновации и онлайн обучение

Име на проекта и продължителност Онлайн училище 105, 4 години
Цел Осигуряване на онлайн обучение и онлайн консултации по учебни предмети в дистанционна или самостоятелна форма на обучение за настоящи и бъдещи ученици.
Описание на проекта за 2018/2019 година Предлаганата иновация има 3 направления: Направление №1: Провеждане на онлайн консултации и обща подкрепа с ученици в дневна форма чрез училищната онлайн платформа по предмети от общообразователна /разширената подготовка в прогимназиален и гимназиален етап на средното образование със слаби оценки; Направление №2: Провеждане на занимания по интереси в извънкласни дейности в направление дигитална креативност; Направление №3: Провеждане на консултации и обща подкрепа на ученици с изявени дарби и по желание на родителите в самостоятелна форма на обучение. Платформата включва 6 защитени виртуални класни стаи по предметите БЕЛ, английски език, математика, информационни технологии, история и цивилизация. Заниманията протичат в комуникативна среда с аудио и видео връзка в реално време. Всяка виртуална класна стая разполага с бяла дъска за писане, широк набор от инструменти за писмена и практическа работа, възможности за онагледяване чрез презентации, видео и аудио файлове, както и споделяне на екрани, инструмент за редактиране, за вдигане на ръка, разделяне на учениците по групи с общ или ограничен достъп една към друга, защита на авторските материали на учителя и контролно табло на учителя, който дава и ограничава права на всеки ученик във виртуалната стая. Виртуалната класна стая пази архивни видеофайлове за проведения урок, както и дава възможност за запазване на шаблони със съдържание по отделни теми или урочни единици с цел предварителна подготовка на урока от учителя или преизползване на материалите.
План и  изпълнение (2018/2019) 1.Разширяване в обхвата на предлаганите консултации с онлайн такива и обучение по природни науки, както и включен на трети екип от педагогически специалисти по учебните предмети от предходната учебна година – обучени са 15 педагогически специалисти за работа с онлайн платформата VEDAMO, съвместно с ДИУУ и присъдени квалификационни кредити; 2.Обучение и консултации през платформата на 7 ученици в самостоятелна на обучение в 7, 8, 9 и 10 от страната и чужбина / Република Северна Македония, Великобритания/; – по следните предмети: – български език и литература – английски език – математика – география и икономика – история и цивилизации – физика и астрономия – химия и опазване на околната среда 3.Широко прилагане на Office 365 в обучението – създадени и в употреба 800 ученически акаунти и акаунти на всички педагогически специалисти; 4.Утвърждаване на паралелки с прием в I клас с изучаване на предмет информационни технологии в с два учебни часа в Раздел Б на училищния учебен план; една паралелка за учебната 2018-2019 година и една паралелка за учебната 2019-2020 година. 5.Изграден  център „Иновации“ с 12 работни места с лаптопи, интерактивен дисплей 65’ с touch screen; Escreo боя за стенна бяла и черна дъска и високоскоростен оптичен интернет; и съпътстващата ги мебелировка – дебатни маси с компютри,окабеляване, 6. Онлайн учебни сесии с онлайн платформа за обучение VEDAMO по предмети за ученици в риск с една и повече слаби оценки за първи учебен срок  
Разходи Към настоящият доклад са приложени всички разходно оправдателни документи във връзка с изпълнение на иновацията.
Резултати за педагогическия персонал (2018/2019) Повишена квалификация в сферата на дигиталните компетентности; ефективна екипна работа и мотивация за прилагане и споделяне на опит; Планирано и проведено година обучение на още 15 педагогически специалисти за работа с онлайн платформата. Измеримите резултати за педагогическите специалисти са в посока на: Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на дигиталните компетентности и във връзка с атестирането. Повишаване на резултатите в екипната работа и мотивация за прилагане и споделяне на опита в прилагането на иновации. Реално приложение на идеята за онлайн администриране на образователния процес. Реално измерими по-високи резултати от обучението по предмети и самочувствие. 5. По-високо заплащане, свързано с постигнатите резултати в обучението.
Резултати за учениците (2018/2019) Броят на учениците в  самостоятелна форма  на обучение 105.СУ в гимназиален етап е нараснал до 6 ученици. Придобити умения за общуване на чужди езици, дигитална компетентност, формирани умения зи мотивация за учене; Учениците на училището ползват безплатно Office 365, Microsoft Office 2016/ Windows 10. Проведени са дистанционни изпити, по споразумение за дистанционно обучение с Университет на гр.Урбино, Италия. Ефектът за учениците е измерим в посока на : Качествен и количествен анализ на образователния ефект от използването на платформата. Привличане на целева група ученици по чл.112, ал.1, т.2 от ЗПУО извън обхвата на 105.СУ – от областта, други административни области и/или чужбина. Ранно откриване и подкрепа на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията им. Придобиване на основно и средно образование в условия на обща подкрепа на включените ученици. Сигурност във ефективността и устойчивост на предлаганата допълнителна образователна услуга като обща подкрепа. Изграждане на разширена дигитална култура и умения и ефективно прилагане на училищните правила за безопасност в училищната компютърна мрежа и интернет в цялост.

Резултат с изображение за load button animated gifОтчет план иновации към 11.11.2017 година:

  1. Вътрешноучилищен изнесен квалификационен семинар „105 като иновационно училище“ – гр.Девин 01.11-03.11.2017г.
  2. Онлайн учебни сесии с онлайн платформа за обучение VEDAMO по български език и литература, математика и английски език за ученик в 7.клас на дистанционна форма на обучение през първи учебен срок на учебната 2017/2018 година с преподаватели Емилия Никова, Малинка Петрова и Снежина Георгиева
  3. Изготвени и активирани 800 ученически акаунта в Office 365 , както и акаунти за всички учители
  4. Обучение за работа с Office 365 за 26 учители на 11.11.2017г. / 10 учители са обучени на 27.05.2017г./
  5. Обучение за работа с онлайн платформа за обучение VEDAMO на 10 учители през юни 2017г.
  6. 2 групи по Проект „Твоят час“ провеждат заниманията си през онлайн платформа за обучение VEDAMO с преподавател Снежина Георгиева

 

План за реализиране през 2017/2018 г.
За учебната 2017/2018 година 105.СУ си поставя амбициозната задача да наложи и разшири обхвата и използването на онлайн платформата си за обучение в следните направления:

1. Провеждане на обучение на педагогическите специалисти, които не са участвали в изпитателния период по прилагане на работата с онлайн платформата за обучение.

2. Разширяване в обхвата на консултациите по общообразователни предмети с италиански език, география и икономика, включване на втори екип от педагогически специалисти по учебните предмети от изпитателния период.

3. Увеличаване на обучаваните през платформата ученици в самостоятелна форма на обучение с изявени дарби, хронични заболявания и по желание на родител  от област София-град.

4. Създаване на методическо обединение на иновативните учители.

5.Създаване и администриране на поне две онлайн класни стаи с Office 365.

6. Подкрепа и прилагане на иновации в методите на обучение в една паралелка от първи клас с изучаване на предмет информационни технологии в с два учебни часа в Раздел Б на училищния учебен план.

7. Оборудване на център „Иновации“ с техника и високоскоростен оптичен интернет, с възможност за провеждане едновременно на три онлайн сесии по три различни учебни предмета.

8. Включване на 5 групи по Проект „Твоят час“ в онлайн обучение.

9. Въвеждане на дистанционна форма на обучение.

  1.Разширяване в обхвата на предлаганите консултации с онлайн такива и обучение по природни науки, както и включен на трети екип от педагогически специалисти по учебните предмети от предходната учебна година;

2.Обучение през платформата ученици в самостоятелна на обучение от чужбина;

3.Широко прилагане на Office 365 в обучението – създадени и в употреба 800 ученически акаунти и акаунти на всички педагогически специалисти;

4.Утвърждаване на паралелки с прием в I клас с изучаване на предмет информационни технологии в с два учебни часа в Раздел Б на училищния учебен план; една паралелка за учебната 2017-2018 година и една паралелка за учебната 2018-2019 година.

5.Изграждане на център „Иновации“ с техника и високоскоростен оптичен интернет, с възможност за провеждане едновременно на три онлайн сесии по три различни учебни предмета – стартирано изграждане на центъра;

6.Организиране на онлайн помощен център „Ученици помагат на ученици“ – ученикът става учител- създаден екип за интернет безопасност – уроци от ученици.

7. Онлайн учебни сесии с онлайн платформа за обучение VEDAMO по български език и литература, математика и английски език за ученик в 7.клас на дистанционна форма на обучение учебната 2017/2018 година с преподаватели Емилия Никова БЕЛ, Малинка Петрова – математика и Снежина Георгиева АЕ;

 

   
Резултати за педагоги-ческите специалисти (2017/2018) Повишена квалификация в сферата на дигиталните компетентности; ефективна екипна работа и мотивация за прилагане и споделяне на опит;

Обучени 34 педагогически специалисти за работа с онлайн платформата и 36 педагогически специалисти за работа с Office 365;

Вътрешно-училищен изнесен квалификационен семинар „105 като иновационно училище“ – гр.Девин 01.11-03.11.2017г.

Планирано за септември 2018 година обучение на още 10 педагогически специалисти за работа с онлайн платформата.

Училището е попълнило формуляр за готовност за провеждане на дистанционна форма на обучение през учебната 2018-2019 година и готовност да функционира като национален център за дистанционно обучение.

Иновацията е представена на VІ годишен форум на директорите в системата на предучилищното и училищното образование 21-22.юни Парк-хотел Москва, гр. София.

Участие в Конференция „Educate to Create: From Digital Consumers to Digital Creators“ 19 и 20 април 2018 г. , иновационен форум с организатори Министерство на образованието и науката и Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия – СНежина Георгиева, зам.директор УД;

Резултати за учениците (2017/2018) Броят на учениците в 105.СУ нараства в геометрична прогресия;

Придобити умения за общуване на чужди езици, дигитална компетентност, формирани умения зи мотивация за учене;

2 групи по Проект „Твоят час“ провеждат заниманията си през онлайн платформа за обучение VEDAMO. Обучението приключи с явяване на Кеймбридж сертификатни изпити за ниво на владеене на английски език по Европейска езикова рамка В1- 5 ученици и С1 -10 ученици.

Учениците в 7.клас в самостоятелна форма на обучение, заявили консултации през платформа, завършват седми клас успешно и са издадени свидетелства за основно образование.

Учениците на училището ползват безплатно Microsoft Office 2016/ Windows 10.

Проведени са дистанционни изпити, по споразумение за дистанционно обучение с Университет на гр.Урбино, Италия.

Проведен фестивал по Еразъм+ на буктрейлъри с национално участие.

Мониторинг

Публичност и устойчивост

Доклад на МОН относно прилагане и развитие на иновацията – най-висока оценка и мотивирано предложение за финансиране;

Кандидатстване за Национален център за дистанционно обучение;

Представяне на иновацията по покана на VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование – юни 2018 – лектор Снежина Георгиева;

Учителят в действие 2018 – национална конференция 05 септември 2018 – „Обърната класна стая и възможности на онлайн обучението“ – лектор Снежина Георгиева, зам.-директор УД;

 

 План за реализиране през 2018/2019 г.
За учебната 2018/2019 година 105.СУ си поставя амбициозната задача да наложи и разшири обхвата и използването на онлайн платформата си за обучение в следните направления:

1. Включване на два класа от начален етап в работата с онлайн платформата за обучение.

2. Разширяване в обхвата на предлаганите консултации с онлайн такива и обучение по природни науки, както и включване на трети екип от педагогически специалисти по учебните предмети от предходната учебна година.

3. Увеличаване на обучаваните през платформата ученици в самостоятелна и дистанционна форма на обучение от всички административни области на страната и чужбина.

5.Широко прилагане на Office 365 в обучението.

6. Подкрепа и прилагане на иновации в методите на обучение в една паралелка от първи клас с изучаване на предмет информационни технологии в с два учебни часа в Раздел Б на училищния учебен план.

7. Поддържане на център „Иновации“ с техника и високоскоростен оптичен интернет, с възможност за провеждане едновременно на три онлайн сесии по три различни учебни предмета.

8. Преминаване на занимания по интереси и факултативни учебни часове изцяло онлайн според спецификата на одобрените от директора учебни програми.

9. Организиране на онлайн помощен център „Ученици помагат на ученици“ – ученикът става учител.

00214b19472775.562e375489a9b Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6