ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА УЧЕБНИЦИ

Със Заповед № РД09- 48/13.01.2020г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година.

Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., съгласуван със Становище от заседание на Обществения съвет при 105 СУ „Атанас Далчев“ – гр. София, съгласно което са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници за учениците от училището.

Единствените възможни изпълнители на доставките на избраните учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

Съгласно чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изпраща покана до определени лица, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя.

Въз основа на гореизложеното за учебната 2020/2021г. издателствата, от които ще бъдат закупени учебници са: „Просвета София“ АД, Просвета Плюс АД, „Клет България“, Бит и техника” ООД, „БГ Учебник“ ЕООД, „Педагог 6“ и „Едюкейшънъл център“ ЕООД. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка.

Предвид гореизложеното провеждането на обществената поръчка по друг ред на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната година.

4. Обща прогнозна стойност на поръчката: 60 836, 50 лв. (шестдесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки) или 73 003,81 лв. (седемдесет и три хиляди и три лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД – 28 702,26 лв. без ДДС или 34 442,72 лв. с ДДС;

Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета София“ АД – 8 352, 00 лв. без ДДС или 10 022, 40 лв. с ДДС

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Клет България“ – 14 693,82 лв. без ДДС или 17 632,59 лв. с ДДС; 

Обособена позиция 4: Учебници и уѝчебни помагала от издателство „БИТ и ТЕХНИКА“ ООД – 1 633, 50 лв. без ДДС или 1 960,20лв. с ДДС;

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ ЕООД – 3 402,00 лв. без ДДС и 4082,40 лв. с ДДС.

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог 6“ – 3 186, 25 лв. без ДДС или 3823,50 лв. с ДДС;

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД 866, 66 лв. без ДДС или 1040,00 лв.  с ДДС;

5. Условия за изпълнение  

Изпълнението на поръчката следва да бъде реализирано при стрикто спазване на всички приложими норми, регламентиращи дейностите, включени в доставката-предмет на поръчката.

Учебниците и учебните помагала трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 2020/2021 г.

Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на изискванията на Глава седма от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. относно цените. Цената на учебниците и учебните помагала не трябва да надвишава цените, регламентирани в Постановление № 79 от 13.04.2016г за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни помагала. Доставените учебници и учебни помагала следва да бъдат нови, неупотребявани и надлежно окомплектувани.

Учебниците и учебните помагала са подробно описани в техническата спецификация.  

2. Срок на изпълнение на поръчката: предложен от участника, но не по-късно от  04.09.2020 г.

3. Място на изпълнение на поръчката: 105 СУ „Атанас Далчев” – гр. София, район Изгрев, ул. Св.Пимен Зографски №7