Толерантността – хармония в многообразието

Толерантността –  хармония в многообразието

С Резолюция 51/95 от 12 декември 1996 г. Общото събрание на ООН обяви 16 ноември за Международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО Декларация за принципите на толерантността. „Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.”,  се казва в член първи на декларацията.

Днес, имайки предвид глобализацията, мобилността и взаимозависимостта в съвременния свят, толерантността ни е необходима повече от всякога, защото тя помага на обществата да преодолеят наслояваните предразсъдъци и негативните стереотипи. „Да бъдеш толерантен не означава да стоиш пасивно пред проявите на расизъм, ксенофобия и желанието за отхвърляне на групи хора, нито да мълчиш, когато етнически групи, бежанци, имигранти са лишени от основните си човешки права и свободи. Толерантността е основата на взаимното уважение и разбиране. Нека не само в този ден, а и всеки ден се радваме на многообразието, защото всички живеем с една и съща надежда – да завещаем на децата си един по-добър свят, в който ще творят свободно и без страх, свят – основан на уважението и взаимопомощта.

Истинската толерантност всъщност e израз на дълбокото убеждение, че мултикултурността е богатство, а не бедствие. Тя е качество и изкуство, което трябва да се възпитава и развива, защото активната толерантност започва у всеки от нас, всеки ден. Толерантността е средство за борба с омразата, с невежеството, с разделението на „ние” и „те”. Тя е условие за мир, демокрация и устойчиво развитие.

Нека превърнем политическия и нравствен идеал в действен принцип, който направлява нашите действия в обществения и личния живот. Да не забравяме, че всички искаме  достойно и равнопоставено отношение, че различията не са пречка, а подадена ръка за диалог и разбирателство. България винаги се е гордеела с антиксенофобските си и антидискриминационни действия срещу етнически и религиозни групи. Нека не се превръщаме в страна на омразата и насилието. Това трябва да бъде веруюто на малки и големи, на правителствата и международните организации, за да изградим заедно проспериращи и толерантни общества. 

1353051923