Извънкласни дейности по Проект“Твоят час“ Фаза 2 – учебна 2017/2018 година

Три имена Напишете наименованието на групата си: Напишете наименованието на втората/третата група: В групата/групите ще бъдат включени ученици от: Да бъде ли включена вашата група в онлайн формуляр за електронно записване на желаещи ученици? Вашият текст за представяне на групата/ групите ви в онлайн формуляра за електронно записване:
Милена Валентинова Маринова * * 5-7.клас НЕ *
Емилия Ангелова Никова Знам и мога 1 Знам и мога 2 5-7.клас НЕ
Йорданка Милчева Антонова „Научи се да помагаш“ 5-7.клас ДА В групата учениците ще се усвоят знания и ще придобият умения за оказване на първа долекарска помощ на пострадали в различни бедствени и  аварийни ситуации, както и при пътно-транспортни произшествия. В края на учебната година ще демонстрират наученото пред своите съученици и ще участват в ежегодните състезателни прегледи на УЕПП (ученически екипи по първа помощ).
Йорданка Милчева Антонова „Научи се да помагаш“ 9 кл. 8-10.клас ДА В групата учениците ще се усвоят знания и ще придобият умения за оказване на първа долекарска помощ на пострадали в различни бедствени и  аварийни ситуации, както и при пътно-транспортни произшествия. В края на учебната година ще участват в ежегодните състезателни прегледи на УЕПП (ученически екипи по първа помощ).
Анета Трифонова Георгиева Красива България Пътешествия по света, Млад екскурзовод 8-10.клас ДА Чрез практически активности ще се поднесат по лек, достъпен и атрактивен начин , необходимите познания за постигане на компетентностите от задължителният учебен материал по „География и икономика“, като участващите надградят географските си знания. Занимания с различни видове географски карти, изработване на географски презентации, схеми и диаграми, теренни наблюдения и посещения на природни и културно-исторически обекти , природосъобразни, екологични и социални активности, са част от възможностите за учене чрез пряко участие. Целта е, тематиката по учебната дисциплина да стане ясна, достъпна и разбираема, видимо приложима в съвременното ежедневие, което да повиши личният интерес на учениците, за самообразоване , намиране и използване на географска литература и информация и постигане на високи образователни резултати
Людмила Райчева Чавдарова София -древна и млада Религиите през Средновековието; Историята – лесна и забавна 5-7.клас НЕ
Ветка Тодорова Таскова Давид и Голиат Мисията е възможна и Клуб на математиците 8-10.клас НЕ
Мария Руменова Стоилкова Аз обичам България 1-4.клас НЕ
Гергана Благоева Стоилова „Българският език – лесен и приятен“ – с обучителни трудности „Светът около мен“/ „Изкуството около нас“ 1-4.клас ДА „Българският език – лесен и приятен“ – за деца от 4. клас със затруднения в правописа и правилата за създаване на различни видове текст.
„Светът около мен“ – ще се потопим в различни видове знания и дейности, подходящи за любознателни деца от 4. клас.
„Изкуството около нас“ – ще се запознаем с различни видове изкуства и техники за изработване на предмети.
Гергана Благоева Стоилова Ако има такава възможност, бих заменила едната група с „Начални компютърни умения“ 1-4.клас ДА Ако е възможна групата.
Гергана Благоева Стоилова Ако има такава възможност, бих заменила едната група с „Начални компютърни умения“ 1-4.клас ДА Ако е възможна групата.
Малинка Огнянова Петрова Математика – 8. клас 8-10.клас ДА За ученици от 8. клас, които срещат трудности с материала по математика. Заниманията в групата ще бъдат насочени към наваксване на пропуски от минали години и затвърждаване на наученото в час по математика.
MEГЛЕНА СТЕФАНОВА НЕЙКОВА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ/ ОТКРИТИЯ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЯТА 11-12.клас ДА БИОЛОГИЯ- ЗДРАВЕ
Людмила Кирилова Рафаилова „Играя и уча“ 1-4.клас НЕ
Румяна Василева Тунева 1.“Родният език“ – обучителни затруднения 2.“Общувам и разбирам“ – занимания по интереси, със седмичен хорариум в хода на годината; 3.“От перо до корица“ – на модулен принцип, от 11.06.2018 г. 1-4.клас НЕ          1. „Родният език“ – група със седмичен хорариум за деца с обучителни затруднения за преодоляване на дефицитите в четенето и писането . Заниманията целят развитие на езиковите и литературни компетентности на учениците, повишаване на базовата им и развитие на функционалната им грамотност. Обучението се осъществява предимно чрез занимателна и игрова форма, с използване на програния продукт Envision и стимулира и  мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на родния език.
2. „Общувам и разбирам“ – група за дейности по интереси от област „Гражданско образование“  със занимания със седмичен хорариум. Дейностите имат за цел затвърждаване на стратегии за разпознаване и изразяване на емоции, общуване, създаване и запазване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности. Обучението ще се осъществява на основата на програмата „Приятелите на Ябълка“, продължение на „Приятелите на Зипи“, методически обезпечено от Фондация „Асоциация Анимус „. Заниманията ще се предшестват от упражнения за повишаване на базовата и функционална грамотност на учениците чрез задачи за четене с разбиране с преимуществено социална тематика.
3. „От перо до корица“ – група за дейности по интереси от област „Гражданско образование“ със занимания на модулен принцип /от 11.06.2018 г. с 4 часа дневно/.  Заниманията имат за цел за т. нар. учене чрез правене и са свързани със създаване на книга с избрана от четвъртокласниците тема. Дейностите се осъществяват чрез екипна работа за усъвършенстване на социалните, социокултурните, езикови, литературни компетентности на учениците, за развитие на познавателните им способности, на интереса към художествената литература, към катализиране на творческите им способности, към стимулиране и насочване на въображението, към поставяне на основите на гражданско образование.
/Информацията за групите е подадена за сведение/
Емилия Ангелова Никова Знам и мога 1 Знам и мога 2 5-7.клас ДА Заниманията в групите „Знам и мога“ 1 и 2 по проекта „Твоят час“ предвиждат да се работи, за да се повиши четивната грамотност на учениците и да се развият уменията им за работа с текст – извличане, подбиране, синтезиране на информация от различни текстове за изпълнение на определена комуникативна задача. Цел на занятията ще бъде и да се затвърдят знанията на учениците за основните книжовни езикови правила и да се усъвършенстват уменията им да ги прилагат в устната и писмената си реч. Предвиждат се и занятия, които да подпомогнат комуникативните компетентности на учениците – да възприемат и да създават различни видове текстове в устна и писмена форма. Набелязаните цели по отношение на литературните компетентности са свързани с усъвършенстването на уменията на шестокласниците да обяснят значенията на конкретен мотив, герой, пейзаж за тематично-смисловото и/или сюжетното развитие в съответния изучаван художествен текст;
Елена Веселинова Панайотова Компютърна графика 8-10.клас ДА Заниманията имат за цел да предоставят основни знания относно създаване и обработка на векторна и растерна графика.
Снежина Георгиева Английски език – начинаещи Английски език – напреднали 7-12.клас ДА Допълнително обучение по английски език за достигане на ниво по Европейска езикова рамка и подготовка за явяване на Кеймбридж сертификатни изпити В1-С1