Прием в ЦДО 2018/2019 учебна година

арт

 

ВАЖНО! Във връзка с обработката на лични данни по новия регламент  GDPR, списъците целодневна организация ще бъдат поставени на информационното табло на първия етаж – на 30.05.2018г.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

ГРАФИК

за подаване на заявления за целодневна организация на учебния процес за учебната 2018/2019 година за учениците 1. – 4. клас

ДЕЙНОСТИ ПЕРИОД МЯСТО ЧАС
1. Подаване на заявления 16.04.2018 – 16.05.2018 г. Канцелария 08.00 – 16.00
2. Класиране 28.05.2018 г.   до 17.00 часа
3. Изготвяне на списъци на класираните ученици 29.05.2018 г. Сайт на училището,

Информа-

ционно табло

до 17.00 часа

 

КРИТЕРИИ

за записване на ученици в целодневна организация на учебния процес за учебната 2018/2019 година

 

КРИТЕРИИ (МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ) ТОЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Ученици, които са посещавали редовно ЦДО от

началото до края на учебната година (без допуснати отсъствия по неуважителни причини)

5 Удостоверява се от учителя в ЦДО
2. Ученици без нарушения на Правилника за дейността

на училището (отбелязани в дневника на групата)

и без наложени санкции

3 Удостоверява се от

учителя в ЦДО и класен ръководител

3. Ученици, които са сираци, полусираци или отглеждани

от един родител

2 Смъртен акт на починалия родител и  акт за раждане на детето
4. Ученици, на които родителите са целодневно

служебно заети

2 Служебна бележка от местоработата на родителите (с изх. № , подпис и печат)
5. Ученици, които са новопостъпили или не са посещавали ЦДО по семейни причини през предходната учебна година (майчинство, безработен/a)

Моля, уточнете причина:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

1 Удостоверява се със съответния документ (служебна бележка от работодател и/или служебна бележка от Бюрото по труда)

Заявление-ЦДО – изтегли