ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

деца

На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община приети с решение № 136/06.04.2017 г. на СОС, изменени и допълнени на 15.03.2018 година

 

105.Средно училище „Атанас Далчев“ – гр. София

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

І. Видове извънкласни дейности:

 1. Модерен балет   1 – 6 клас
 2. Фехтовка 1 – 6 клас
 3. Карате 1 – 6 клас
 4. Шахмат 1 – 6 клас
 5. Английски език 1 – 6 клас
 6. Народни танци 1 – 5 клас

 

ІІ. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и / или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства.Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Младежта и спорта. цел,

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие;
 3. Заверено от участника копие на документи за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

4.Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъл на член 178, ал.1 т.2-7 и 14и чл.187, ал.1 , т.2 и 4  на ученици с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

5.Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

6.Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извън класна дейност – до  10 на брой. Изискването не се прилага за ново регистрирани фирми.

7.Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

8.Оферта, която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в определеното училище;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата способност на преподавателите за определената извънкласна дейност- дипломи, удостоверение , сертификати и други;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите , които ще осъществяват определената извън класна дейност в определеното училище- копие на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка , удостоверение от НОИ ;

г) Програма за обучени на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д) Индивидуална цена  на обучение на ученик за 1 астрономически час  за определената извънкласна дейност;

е) Социална отговорност- процент ученици от група които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж) Срок за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност , но не по дълъг от 3 учебни години.

ІV. Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в  ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, т.8, буква „б“  – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели;
 • за степен бакалавър – 5 т.
 • за степен магистър – 10 т.
 • за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност/ професионално квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и други научни степени/ – 15 т.
 1. Професионален опит на преподавателите , които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, т.8, буква „в“ документи – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки за професионален опит се образува като средно аритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка по следните показатели:

 • При липса на професионален опит – 5т.
 • до 3 години – 15 т.
 • над 3 години – 25 т.
 1. Програма за обучение на учениците в извън класната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзса със съдържанието на образователното направление  – 10 т.

– при несъответствие – 0 т.;

– при непълно съответствие – 5т.;

– при пълно съответствие – 10т.

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

– при несъответствие – 0 т.;

– при непълно съответствие – 5т.;

– при пълно съответствие – 10т.

 1. Индивидуалната цена за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

 

Цена на ИД =  

 

ИД – извънкласна дейност

 

5.Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • 10%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 5т.
 • 20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 10 т.

 

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса: по документи

 

VІ. Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

      От 02.07.2018г. до 24.08.2018г.вкл., от 09.00ч.-16.30ч.

      гр.София, ул.”Св.Пимен Зографски” №7, канцелария

 

 

VІ. Документите следва да бъдат подадени в рамките на обявения срок всеки работен ден от 09.00 до 16.30 часа в канцеларията на 105. СУ „Атанас Далчев“, като се поставят както следва:

 • в плик „А“ – документите по т. ІІІ – от 1 до 7 включително.
 • в плик „Б“ с надпис „Оферта“ – попълнената оферта, съгласно изискванията на т. ІІІ – 8.
 • Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, върху който се слага входящият номер в училището.На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община приети с решение № 136/06.04.2017 г. на СОС, изменени и допълнени на 15.03.2018 година 105.Средно училище „Атанас Далчев“ – гр. София

   

  ОБЯВЯВА

   

  КОНКУРС ЗА

  ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

  І. Видове извънкласни дейности:

  1. Модерен балет   1 – 6 клас
  2. Фехтовка 1 – 6 клас
  3. Карате 1 – 6 клас
  4. Шахмат 1 – 6 клас
  5. Английски език 1 – 6 клас
  6. Народни танци 1 – 5 клас

   

  ІІ. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и / или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства.Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Младежта и спорта. цел,

   

  ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Списък на документите;
  2. Заявление за участие;
  3. Заверено от участника копие на документи за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

  4.Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъл на член 178, ал.1 т.2-7 и 14и чл.187, ал.1 , т.2 и 4  на ученици с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

  5.Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

  6.Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извън класна дейност – до  10 на брой. Изискването не се прилага за ново регистрирани фирми.

  7.Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

  8.Оферта, която трябва да съдържа:

  а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в определеното училище;

  б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата способност на преподавателите за определената извънкласна дейност- дипломи, удостоверение , сертификати и други;

  в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите , които ще осъществяват определената извън класна дейност в определеното училище- копие на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка , удостоверение от НОИ ;

  г) Програма за обучени на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

  д) Индивидуална цена  на обучение на ученик за 1 астрономически час  за определената извънкласна дейност;

  е) Социална отговорност- процент ученици от група които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

  ж) Срок за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност , но не по дълъг от 3 учебни години.

  ІV. Критерии за оценка на офертите:

  1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в  ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, т.8, буква „б“  – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели;
  • за степен бакалавър – 5 т.
  • за степен магистър – 10 т.
  • за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност/ професионално квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и други научни степени/ – 15 т.
  1. Професионален опит на преподавателите , които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, т.8, буква „в“ документи – максимален брой точки 25.

  Максималният брой точки за професионален опит се образува като средно аритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка по следните показатели:

  • При липса на професионален опит – 5т.
  • до 3 години – 15 т.
  • над 3 години – 25 т.
  1. Програма за обучение на учениците в извън класната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

  а) Ясно формулирани цели и определена връзса със съдържанието на образователното направление  – 10 т.

  – при несъответствие – 0 т.;

  – при непълно съответствие – 5т.;

  – при пълно съответствие – 10т.

  б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

  – при несъответствие – 0 т.;

  – при непълно съответствие – 5т.;

  – при пълно съответствие – 10т.

  1. Индивидуалната цена за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

   

  Цена на ИД =  

   

  ИД – извънкласна дейност

   

  5.Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

  • 10%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 5т.
  • 20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност – 10 т.

   

  Максималният брой точки по всички критерии е 100.

   

  1. Начин на провеждане на конкурса: по документи

   

  VІ. Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

        От 02.07.2018г. до 24.08.2018г.вкл., от 09.00ч.-16.30ч.

        гр.София, ул.”Св.Пимен Зографски” №7, канцелария

   

   

  VІ. Документите следва да бъдат подадени в рамките на обявения срок всеки работен ден от 09.00 до 16.30 часа в канцеларията на 105. СУ „Атанас Далчев“, като се поставят както следва:

  • в плик „А“ – документите по т. ІІІ – от 1 до 7 включително.
  • в плик „Б“ с надпис „Оферта“ – попълнената оферта, съгласно изискванията на т. ІІІ – 8.
  • Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, върху който се слага входящият номер в училището.