Протокол и класиране платени извънкласни дейности

деца children

   П Р О Т О К О Л

 

     Днес,  11.09.2018 година комисия в състав:

    Председател: Александра Владимирова Андреева, заместник – директор по АСД

    Членове:1. Снежина Димитрова Георгиева, заместник – директор по УД

  1. Димка Йорданова Дунгарова, старши учител по английски език
  2. Мария Петрова Петрова, учител начален етап
  3. Таня Петрова Савова, член на Училищното настоятелство
  4. Дарина Панайотова, председател на Обществения съвет

назначена със Заповед №1512 от 03.07.2018 година на Директора на училището проведе заседание при следния дневен ред:

1.Разглеждане на  постъпили от фирми оферти за извънкласни дейности през учебните 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 год.

2.Определяне на броя на офертите по видове дейности.

3.Определяне на документите предоставени от фирмите участнички в конкурса.

4.Класиране на офертите по видове дейности съгласно посочените в чл. 11 критерии за оценка на фирмите от Правила на Столичния общински съвет за извънкласни дейности.

На заседанието присъстват всички членове на комисията. Дневният ред се гласува и се приема с пълно болшинство.

По точка първа от дневния ред:

След като разгледа входираните оферти в дневника за входяща и изходяща кореспонденция на училището комисията констатира, че са подадени 12 оферти.

По точка втора от дневния ред:

След отваряне на пликовете комисията констатира, че във всеки плик има по два плика – плик А и плик Б.

Комисията определи броя на офертите по видове дейности:

обучение по английски език – 5 оферти;

фехтовка – 2 оферти;

народни танци – 2 оферта;

модерен балет – 2 оферта

карате – 1 оферта

Видовете извънкласни дейности са определени с решение на Педагогически съвет, Протокол № 8/11.04.2018 г

По точка трета от дневния ред:

Комисията разгледа подадените документи от фирмите и недопусна до класиране Клуб ”Олимпик” – фехтовка поради липса на референции и валидно свидетелство за съдимост.

По точка четвърта от дневния ред:

 

След отваряне на плик Б, комисията провери приложени документи от фирмите, съгласно чл.9, ал.10 от Правилата на Столичния общински съвет. Видовете документи и броят точки, които получава всяка една фирма са отразени в таблица.

ВИД ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ФИРМА БРОЙ ТОЧКИ
1. ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Езиков център АВО        84 т.
    СИГМА-2000-Фарос ООД        74 т.
    ДСА ”Том и Джери”        65 т.
       
    ОЦ АДВАНС ООД        60 т.
    Бритиш Трейнинг Сълюшънс  ООД    

       49 т.

2. НАРОДНИ ТАНЦИ ДСА ”Том и Джери”        73 т.
    D&K DANCE        55 т.
3. МОДЕРЕН БАЛЕТ Далас ПГ ЕООД        75 т.
    „Фреш 365” ЕООД        50 т.
4. ФЕХТОВКА СКФ ”СОФИЯ”        85 т.
5. КАРАТЕ „КБИ БУШИДО – СОФИЯ”        85 т.
       
       
       
       
       
       
       

НЕДОПУСНАТИ ФИРМИ ДО КЛАСИРАНЕ:

ВИД ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ФИРМА ПРИЧИНА
1. ФЕХТОВКА Спортен клуб по фехтовка”ОЛИМПИК” Липсва свидетелство за съдимост и няма никакви референции
2. Клуб за деца  журналисти Коста Илиев Чолаков Не е обявена такава извънкласна дейност за учебните 2018/2019,2019/2020 и 2020/2021 год.