Инструкция по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция

зима

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА, ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ КАТО ПЕШЕХОДЦИ ПРИ УСЛОЖНЕНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ (СНЕГОВАЛЕЖ, МОКРИ, ПЛЪЗГАВИ И ЗАЛЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ)

I.         Цели

  1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училище и извън него през зимния период.
    1. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на знания и умения за адекватно поведение при усложнена зимна обстановка и оказване на първа помощ в случай на нужда.

II.      Задачи

  1. Формиране на знания и умения, необходими за успешната адаптация при усложнена зимна обстановка.
    1. Намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя.
    1. Създаване на оптимални условия за безопасно предвижване на учениците през зимния период с активната подкрепа на родителите.

III. Дейности и мероприятия:

Мероприятия и дейности Отговорник Контрол
1. Запознаване на учениците с плана за действие при усложнени зимни условия и провеждане на инструктаж срещу подпис. Класните ръководители и зам.-директор АСД Директор; зам.-директор АСД
2. У учениците да се формират алгоритми за безопасно поведение при хлъзгав, кален и заледен път. Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
3. Учениците да спазват правилата за безопасно движение при дъжд, сняг и лед. Класните ръководители и родители Директор Комисия БДП
4. Учениците да планират собственото си поведение, като се съобразяват с индивидуалните си личностни качества и с конкретната зимна пътна обстановка. Класните ръководители и родители Директор Комисия БДП
5. Учениците да проявяват отговорност и самоконтрол за собственото си поведение на пътя при усложнена зимна обстановка и движение при ограничена и намалена видимост. Класните ръководителии родители Директор Комисия БДП
6. В часовете по БДП учениците да имат възможност да анализират и коментират поведението (правилно или неправилно) на пешеходци, пътници в превозни средства и велосипедисти в различни Класните ръководители Директор Комисия БДП
7. Учениците да не излизат извън училище, когато има поледица. Класните ръководители и дежурните учители; родители Директор Комисия БДП
8. По време на снеговалеж се забранява на учениците да се удрят с твърди снежни топки. Класните ръководители и дежурните учители Директор Комисия БДП
10. Да се обезопасяват замръзналите и заледени повърхности. Хигиенисти, портиери Директор, зам.-директор АСД
11. Да се почистват училищния двор, пътеката към входа на училището от снега. Хигиенисти, портиери, дежурни учители двор; Директор; зам.-директор АСД
12. В условията на лоши метеорологични условия и зимна обстановка.Пътуващите  ученици  използват  само  определените  от Общинска администрация превозни транспортни средства. При влизане в училището да се ползват само главния вход. Родители Директор Класни ръководители
13.При невъзможност за пътуване  с обществен транспорт  задължително  уведомяват  родителите  си  и  класен ръководител. Движението на учениците от дома до училището и обратно да се  осъществява  само  по  тротоарите  и  опесъчените  пътни  участъци  (  по най-безопасните места).Да  се  избягва  движението  по  уличното  платно,  където  се движат МПС. Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
14.Да не се движат в близост до стари, полусрутени сгради и такива с образували се ледени висулки по тях. При напускане на училище да се движат на групи.   Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
15.Част от улиците са без достатъчно осветление и се налага преминаване пеш по неосветени маршрути. По възможност пресечете платното там, където е осветено. Ако ви предстои пресичане на място, където няма осветление, и в същия момент виждате фарове на приближаващ автомобил, в интерес на Вашата лична безопасност е ДА ГО ИЗЧАКАТЕ ДА ПРЕМИНЕ и тогава да пресечете. Не забравяйте, че шофьорът на приближаващия автомобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие виждате фаровете на автомобила му, а ЗНАЧИТЕЛНО ПО-КЪСНО, когато вече НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ И ВИ ПРЕДПАЗИ! Предпазливо би трябвало да действате и когато пресичате осветен участък. Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
16.БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА! НОСЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ НА ВРЪХНАТА ДРЕХА И РАНИЦА! Не избързвайте и не започвайте припряно пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да ви се струва, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно. В този момент неговият реален спирачен път е значително удължен. При съчетание с намалена от снеговалеж или мъгла видимост шофьорът ще ви забележи непосредствено пред автомобила си, когато е в НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ВИ ПРЕДПАЗИ. Не забравяйте и това, че вие пресичате заледеното и заснежено платно значително по-бавно, а в стремежа си да бързате можете да се подхлъзнете и паднете пред автомобила. Много често пешеходците биват блъскани, когато от заснежен, непочистен тротоар внезапно слизат на платното, в опасната зона на автомобил, чийто водач е в невъзможност да спре. Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
17.НЕ БЪДЕТЕ ПРИПРЯНИ НА АВТОБУСНАТА СПИРКА! Когато заедно с много други хора чакате автобуса на спирката, не се втурвайте към него още преди да е спрял. Площта за чакане е най-често заледена. Блъскайки се с останалите, може да се подхлъзнете и да попаднете под колелата на спиращия автобус. Същото се отнася и за опитите за догонване на потеглящ автобус. Вечер шофьорът на автобуса трудно може да забележи на огледалото за обратно виждане опита за качване в последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент го заобикаля. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки. Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
18.ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ШУМА ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ! Дебелите и тежки връхни дрехи, вдигнатите яки, шаловете и шапките правят пешеходците по-бавни и трудно повратливи. Това ограничава възможностите им да наблюдават обстановката по пътя или улицата както, примерно, през лятото. Ушанката и шалът на пешеходеца му пречат да чуе шума на двигателя на приближаващ автомобил, звукът допълнително се поглъща от обилния снеговалеж и снежната покривка. Затова бъдете нащрек и по възможност си осигурете максимално добро възприемане на шумовете от превозните средства. Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
19.ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН ПЛАТНОТО! Движещите се пеш при обилен снеговалеж са още по-трудно забележими за шофьорите – и поради снежната пелена пред фаровете, и поради побелелите им връхни дрехи. В такава ситуация, за да не стане злополука, е много важно пешеходците да напуснат платното или изчистената ивица от него до отминаването на приближаващ отпред или отзад автомобил. Подобна е ситуацията и при гъста мъгла. Запомнете добре, че шофьорите на приближаващите автомобили Ви виждат далеч по-късно, отколкото предполагате . Затова по-добре бъдете извън платното докато отминат! Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
20.При възникване на смерч или необичайно силен вятър следете метеорологичните бюлетини предавани по радиото и телевизията. Ако сте вкъщи изключете тока, водата и газта. Не оставайте на открито. Има опасност от падащи отломки от сградите и други предмети. Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП
21. Да се избягва преминаването покрай сгради и конструкции, отделни елементи на които са разрушени или отнесени. Съществува опасност част от конструкцията и отделни елементи да рухнат под собствената си тежест, преди да са започнали възстановителните работи; Да се проявява бдителност по отношение на падащи дървета, повредени стълбове и съоръжения от електрическата мрежа и мрежата за захранване на тролейбуси; Класните ръководители, родители Директор Комисия БДП

Инструкцията е изготвена от Комисия БДП.