График на дейностите по приемане на ученици след 7. клас

прием

Скъпи седмокласници,

Уважаеми родители,

Предстои една много важна и отговорна кампания свързана с кандидатстване след VІІ клас.
Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване  са готови и всеки може да ги провери на информационната система на МОН на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик има достъп до системата с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Свидетелствата за завършено основно образование ще бъдат издадени  до 02.07.2021 г.

В периода от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас се подава само по електронен път. Съдействие за попълване на данните в заявлението може да получите в училищата – гнезда, списък на които е публикуван на интернет страницата на училището. Методическа помощ може да получите и в нашето училище от учителите по информационни технологии.

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg,  ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

При подаване на заявление в училищата – гнезда за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.  

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии е необходимо да се прикачи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

Списъците с резултатите от първо класиране се обявяват до 13 юли 2021 година.
Ученикът се записва в училището, в което е приет, ако това го удовлетворява. Ако не е удовлетворен може да участва във ІІ етап на класиране, като за целта, в училището, в което е приет попълва заявление за участие във ІІ етап на класиране. Това се случва в периода 14-16 юли 2021 година.

Ученик, който не е подал заявление за участие във втори етап на класиране не участва в класирането автоматично!!!

Учениците, подали заявления за участие във ІІ етап на класиране или се класират на по-предно място или си запазват мястото, на което са приети на І етап на класиране. Списъците с приетите на втори етап на класиране се обявяват до 20 юли 2021 година.

Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране е в периода  21-22 юли 2021 година.
Кандидатстването на трети етап на класиране е както при първи, но само за незаетите след ІІ класиране места по паралелки и професии.

Моля да следите графика, публикуван на интернет страницата на училището, с дейностите по кандидатстване и записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година.


Прием в 105. СУ за учебната 2021/2022 година

Профил/ПрофесияБрой паралелкиИнтензивно изучаван ЧЕ в 8. класБалообразуване
Профил „Чужди езици“1Италиански езикНВО БЕЛ х 3 + НВО мат х 1 + оценките по БЕЛ и Чужд език от Свидетелството
за основно образование*
Профил „Софтуерни и хардуерни науки“1Английски езикНВО БЕЛ х 2 + НВО мат х 2 + оценките
по Информационни технологии
и Чужд език от Свидетелството
за основно образование
Специалност „Екскурзоводско обслужване“
Професия „Екскурзовод“,
Професионално направление „Пътувания, туризъм, свободно време“ **
1Италиански езикНВО БЕЛ х3 + НВО Мат х 1 + оценките по БЕЛ и Чужд език от Свидетелството
за основно образование
* Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6) се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.

** За професионални гимназии и паралелки е необходимо медицинско свидетелство, което се сканира и подава в електронната платформа.

Презентация за НВО в 7. клас и кандидатстване след основно образование