Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г.

Важно

В изпълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждане на временни противоепидемични мерки и Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24-30.01.2022 г.

Учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ и ХІ клас се обучават в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии в периода 24-28.01.2022 г. вкл.

Учениците от І-ІV, VІІ, Х и ХІІ клас се обучават присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки и тестване в училище или представяне на зелен сертификат.

Обучението за всички ученици се извършва при спазване на утвърденото от директора дневно и седмично разписание за І срок на учебната 2021/2022 г.