Информация за свободни места в 8. клас към дата 17.08.2022 г.

внимание

Профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език, VIII клас – 1 свободно място

График на дейностите относно запълване на мястото: 

Подаване на документи за незаетото място – от 14:30 ч. на 17.08.2022 г. до 16:00 ч. на 22.08.2022 г. 

Необходими документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелството за основно образование.

 Класиране на подадените заявления за запълване на незаетото място – до 17:00 ч. на 22.08.2022 г.;

Записване на класирания ученик – до 16:00 ч. на 23.08.2022 г.